Siirry suoraan sisältöön

Soveltava liikunta (5 op)

Toteutuksen tunnus: G8364-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

07.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Valpuri Seikkula
  • Kaisa Porkka-Toivonen

Vastuuopettaja

Kaisa Porkka-Toivonen

Ryhmät

  • SFG223KA
    Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja edistää asiakkaan osallistumista ja liikuntakäyttäytymistä eri toimintaympäristöissä 
- soveltaa fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun ja terveysliikunnan keinoja eri-ikäisille asiakkaille 
- ohjata asiakkaalle tarkoituksenmukaisia soveltavan liikunnan palveluja 
- toimia monitoimijaisessa yhteistyössä muiden soveltavaa liikuntaa järjestävien tahojen ja henkilöiden kanssa. 

Toteutustapa

Tutustut opintojaksolla fysioterapeutin työn kannalta olennaisiin soveltavan liikunnan lajeihin, ohjauksen keinoihin, apuvälineisiin ja tapoihin soveltaa terapeuttista harjoittelua eri kohderyhmille.

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua monipuolisen materiaalin avulla, käytännön harjoituksia sekä asiantuntijoiden puheenvuoroja verkostoitumisen ja monialaisen yhteistyön näkökulmasta. Tuotamme myös Rinnekodin kanssa yhteistyössä soveltavan liikunnan tapahtuman.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

EIPET, European Inclusive Physical Education training,
- Kenny, M., McNeela, E. & Shevlin, M. 2005. Living and learning: the school experience of some young people with disabilities. Teoksessa Mind, M. & Rix, J. (toim.) Curriculum and Pedagogy in Inclusive Education: Values into practice.
- Mälkiä, E. & Rintala, P. 2002. Uusi Erityisliikunta. Liikunnan sovellukset erityisryhmille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 154
- Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168
- Swain, J., French, S. & Cameron, C. 2003. Controversial issues in a disabling society. Buckingham; Philadelphia, PA: Open University Press.
- MALIKE, matkalle, liikkeelle, keskelle elämää: http://www.malike.fi/
- SoveLi ry: http://www.soveli.fi/
- Suomen Paraolympiakomitea: http://www.paraolympia.fi
- Välineet: http://www.valineet.fi/
- Paralympiasanasto: https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/soveltavan-liikunnan-ja-paraurheilun-sanasto.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Osaamisanalyysit tulee lähettää toteutuksen opettajille orientaation jälkeen (11/2023) ja viikon sisällä orientaatiosta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

100 % läsnäoloa edellytetään orientaatiossa, työpajoissa, työelämän yhteistyötapahtumassa ja seminaarissa. Opintojakson aikataulu näkyy Pakissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa keskimäärin 27 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla rakennat soveltavan liikunnan tietoperustaa itsenäisellä opiskelulla, tehtävillä, työpajoissa ja yhteistyössä työelämän kanssa toteutettavassa projektissa. Kontaktitapaamisissa on asiantuntijavierailuja ja perehtymistä soveltavan liikunnan tietoperustaan. Työpajoissa harjoitellaan erityisliikuntaryhmien ohjaamista ja pääset kokeilemaan soveltavan liikunnan apuvälineitä. Soveltavan liikunnan ohjaamista harjoitellaan myös opiskelijan itse sopiman yhteistyökumppanin kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Ennen opintojaksolle osallistumista, sinulla tulisi olla osaamista asiakkaan tutkimisesta, terapeuttisesta harjoittelusta, fysioterapiamenetelmistä. Lisäksi olisi suositeltavaa, että olet ollut jo työelämäharjoittelussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Opintojakso on hylätty, jos opiskelija
- ei osallistu työpajoihin
- ei suorita annettuja oppimistehtäviä