Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: G8238-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Johanna Stepanoff

Vastuuopettaja

Johanna Stepanoff

Ryhmät

  • SFG222SN
    Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintarajoitteiden vaikutuksia yksilön liikkumis- ja toimintakykyyn
- soveltaa kliinisen päättelyn ja erotusdiagnostiikan osaamistaan asiakaslähtöisen fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa
- arvioida fysioterapian soveltuvuutta ja tuloksellisuutta

Toteutustapa

Lähiopetus
Itsenäinen työskentely
Pienryhmätyöskentely
Työpajatyöskentely
Lukupiiri
Tentti 19.4.2023
Uusintatilaisuudet - 11.5.2023 ja 8.6.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso opintojakson aikataulu kevään 2023 tarjonnasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Hyväksytyn kriteerit eivät toteudu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita
tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden