Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: G8206-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Joni Heikkilä
  • Elina Jääskeläinen
  • Kati Nykänen

Vastuuopettaja

Elina Jääskeläinen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • SFG223KA
    Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet
- havainnoida lapsen psykomotorista kehitystä
- analysoida ihmisen liikettä ja liikkumista
- tehdä johtopäätöksiä lapsen toiminnasta sekä toimintaedellytyksistä

Toteutustapa

Opintojakso koostuu:
- Lähiopetuksesta (luennot ja työpajat)
- Itsenäisestä työskentelystä
- Tiimityöskentelystä

Opintojakso alkaa läsnäoloa vaativalla orientaatioluennolla Otaniemen kampuksella.

Opintojaksolla on kolme teemaa. Jokaisella teemalla on oma vastuuopettaja. Opintojakson teemat ovat:
1) Ihmisen liike ja liikkuminen
2) Motorinen oppiminen ja taidon kehittyminen
3) Psykomotorinen kehitys

Opiskelijat jaetaan tiimeihin ja jokaiseen teemaan liittyy:

- Orientaatio -tapaaminen, tiimimuotoinen tehtävä, työpajatyöskentelyä sekä yhteenvetotapaaminen työpajatyöskentelyyn liittyen. Työpajoissa vaaditaan 100% läsnäolo.
- Tiimityöskentelyä hyödynnetään osassa tehtäviä sekä työpajoissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Everett, T. & Kell, C. 2010. Human movement: an introductory text. Edinburgh: Churchill Livingstone
Gallahue D.J., Ozmun, J & Goodway 2012, 4 ed. Understanding motor development. Infants, children, adolescents, adults. McGraw-Hil. New York.
Kalaja, S & Kalaja, T. 2022. Kehonhallinta - liikuntataitojen oppiminen ja harjoittelu. VK-Kustannus.
Kauranen, K. 2017 tai 2020 painokset. Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro Oy. Helsinki.
Kauranen, K. & Nurkka, N. 2010. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166 - Helsinki
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen - aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. Jyväskylä: VK-Kustannus Oy.
Salpa P. 2007. Lapsen liikkumisen kehitys. Ensimmäinen ikävuosi. Helsinki: Tammi.
Salpa P. & Autti-Rämö I. 2010. Lapsen ensimmäinen vuosi, kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Latvia: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
Sheridan MD. 2006. From birth to five years - Children´s developmental progress. Routledge.
Zimmer R. 2011. Psykomotoriikan käsikirja. Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. VK-Kustannus Oy. Keuruu.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Mikäli haet koko- tai osaan opintojaksoa hyväksilukua, niin tutustu etukäteen opintojakson tavoitteisiin ja laadi alustava suunnitelma siitä, miten ajattelit hyödyntää hankkimaasi osaamista ointojakson osaamistavoitteiden saavuttamisen edellyttämällä tavalla. Ota yhteys opintojakson vastuulehtoriin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso sisältää käytännön harjoittelua työpajoissa, joissa on 100 % aktiivinen osallistumis- ja läsnäolovaatimus.

Opintojakson tarkempi aikataulu näkyy Pakissa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kaikkien tehtävien uusintatilaisuuksien päivämäärät ovat:
1. uusinta: 11.5.2023
2. uusinta: 8.6.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Varaa siten riittävästi aikaa kalenteristasi verkkotehtävien tekemiseen ja itsenäiseen opiskeluun.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso toteutetaan 3 osassa:
1. Osassa opiskelijat kuvaavat kehon rakenteiden ja toimintojen liikettä- ja liikkumisen suorituksia kuvaavat tasot sekä akselit ja analysoivat tietoa ihmisen liikkeen ja liikkumisen kannalta.
2. Osassa opiskelijat perehtyvät motoriseen taidon oppimiseen ja sen ohjaamiseen. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat motorisen oppimisen periaatteiden mukaisen oppimistehtävän.
3. Osassa opiskelijat perehtyvät ihmisen psykomotoriseen kehitykseen. Opiskelijat havainnoivat ja analysoivat 0-16 vuotiaiden psykomotorista kehittymistä ja koostavat näitä koskevat oppimistehtävät.

Nämä kolme opintojakson teemaa yhdistävät ihmisen liikkeen ja liikkumisen psykomotorisen kehityksen kokonaisuudeksi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Opintojaksolle on varattu viisi (5) paikkaa Avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä.

Opintojakson jokaisessa moduulissa on yksilö- tai ryhmätehtävä, jotka arvioidaan arviointiaseteikolla 1-5 / täydennettävä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Hylätty (0)

Opiskelija
- ei osallistu työpajoihin, joihin on 100% läsnäolo
- ei suorita tehtäviä, jotka opintojaksolle kuuluu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden