Siirry suoraan sisältöön

Oikeus tutkimuskohteena (5 op)

Toteutuksen tunnus: B0331-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Opettaja

  • Irma Pahlman

Vastuuopettaja

Irma Pahlman

Ryhmät

  • TOH222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
  • HLB221KA
    Liiketalouden koulutus, oikeudellinen osaaminen, monimuotototeutus, K21, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja analysoida kriittisesti oikeudellista tutkimustietoa
- soveltaa oikeudellista tutkimustietoa työelämän kehittämisessä ja muualla käytännön oikeuselämässä
- valita sopivan lähestymistavan oikeudelliseen tutkimuksen toteuttamiseen
- ammattikorkeakoulututkimuksen keskeiset piirteet ja osaa tehdä ammatillista kehittämis- ja tutkimustyötä -oikeudellisessa toimintaympäristössä
- syventää osaamistaan vuosittain vaihtuvaan teemaan

Toteutustapa

Verkko-opinnot Zoom

Opintojakson aloituskerralla on läsnäolovelvollisuus
Toteutusaika syksy 2022 (opintojakson laajuus 5 op),
webinaarit ja tentti ajankohdat Canvas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Erikseen tarkennettavat alueet seuraavasta materiaalista:

Husa, J. - Mutanen, A-K - Pohjolainen, T. Kirjoitetaan juridiikkaa: ohjeita oikeustieteellisten kirjallisten töiden laatijoille.

Hirvonen, A. Mitka? metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. verkkojulkaisu

Aarnio, A. Luentoja lainopillisen tutkimuksen teoriasta 2011. (mikäli saatavilla kevät 2022)
Luennot ja luennoilla esitelty materiaali.
Valitaan yksi oikeudenala johon perehdytään opintojakson tavaoitteiden kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa kokonaan verkossa.
Opintojaksoon kuuluu ZOOM-välitteisiä luentoja (pakolliset), oppimistehtävät (määräaikasidonnaiset) ja tentti (määräaikasidonnaiset).
Opintojakson aloitus on yhteinen, koska opintojakson alussa käydään läpi opintojakson suorittamisen kannalta keskeiset asiat. Aloituksessa on läsnäolovelvoite.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutus kokonaan verkossa. Aikataulu Canvas .

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18 §:n mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.
Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]

Hylätty (0)

Opintojakson vaatimuksia ei saavuteta, esimerkiksi opintojakson yhdestä tai useammasta toteutusosasta ei saa hyväksyttävää suoritusta; tai opiskelija ei ole sisäistänyt käsitteitä tai opintojakson kannalta keskeisimpiä säännöksiä tai käytäntöön soveltamisessa on huomattavia puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat kiitettävällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä