Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9511-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Pauliina Partanen
  • Outi Ahonen

Vastuuopettaja

Outi Ahonen

Ryhmät

  • SYA522SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- laajentaa tietouttaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelystä ja tiedonhallinnan prosessin kehittämistarpeista toiminnan suunnittelusta, toteutukseen ja arviointiin
- määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon muutoksessa nopeasti kehittyviä asiakaslähtöisiä palvelutarpeita
- hahmottaa ja ymmärtää tulevaisuuden asiakkaan tietotarpeita digitaalisessa palveluympäristössä
- hahmottaa ja ymmärtää näyttöön perustuvuuden merkitys osana tiedonhallintaa
- hahmottaa ja ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasta ja potilastietojen hallintaa koskevan lainsäädännön
- arvioida ja kehittää dokumentoinnin käytänteitä

Toteutustapa

Opintojakson opetus on verkossa. Oppiminen toteutuu työskentelemällä yhteistoiminnallisesti sekä lähipäivissä että verkossa Laurean verkko-oppimisympäristö Canvasissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali löytyy oppimisympäristö Canvasin opintojakson työtilasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakosn päätehtävässä suunnitellaan digipalvelupolku, joko ikäihmisille- tai terveydenhuollon ammattilaisille. Tehtävä koostuu kehittämissuunnitelman kirjallisesta osiosta, prosessin- ja asiakaspersoonien kuvauksesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitekuvauksiin ja opintojakso arvioidaan numeerisesti asteikolla 0 - 5, jonka perustana on EQF-taso 7. European Qualification Framework -Eurooppalainen viitekehys (EQF) on työkalu, jonka avulla eri maiden ja erilaisten tutkintojärjestelmien myöntämiä tutkintoja voidaan ymmärtää ja vertailla. Esittelyvideon arvioinnissa käytetään vertaisarviointia asteikolla 1-5. Vertaisarvioinnin vaikutus on kokonaisarvioon nostava/laskeva.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
Tietoperusta:
-hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.-
-käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
-ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
-tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
-viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
Tietoperusta:
-hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
-käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
-ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
-luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä:
-viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
Tietoperusta
-luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu:
-ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen:
-osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä:
-viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.