Siirry suoraan sisältöön

Ketterät menetelmät palvelumuotoilussa (10 op)

Toteutuksen tunnus: A9493-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 09.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 14.08.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

40 - 50

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Sami Kauppinen
  • Janne Lahti

Vastuuopettaja

Janne Lahti

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • TYJ23KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K23, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Toteutustapa

Lähipäivät ja verkko-opetus:

16.05.2023 16.30 - 18.30
27.07.2023 15.30 - 17.00
31.07.2023 09.00 - 17.00
01.08.2023 09.00 - 17.00
02.08.2023 09.00 - 17.00
03.08.2023 09.00 - 17.00
04.08.2023 09.00 - 17.00
09.08.2023 15.30 - 18.00

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days, Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz, 2016 (kaikille pakollinen)
Agile Experience Design: A Digital Designer's Guide to Agile, Lean, and Continuous. Lindsay Ratcliffe, Marc McNeill, 2012.
Agile User Experience Design: A Practitioner´s Guide to Making it Work. Diana Brown. 2012
Real-World Kanban: Do Less, Accomplish More with Lean Thinking, Mattias Skarin, 2015
Kanban in Action. Marcus Hammarberg and Joakim Sundén, 2014
Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time, Jeff Sutherland, 2014
Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Kenneth S. Rubin, 2012
The Scrumban [R]Evolution – Getting the most out of Agile, Scrum and Lean Kanban. Ajay Reddy,2015

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Suomeksi
Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.”

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään LbD-kehitysprojekti aidolle asiakkaalle. Projektiin ja opintojaksoon osallistuminen saattaa edellyttää NDA-sopimuksen allekirjoitusta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson avaus
5 päivän sprintti kampuksella
Loppuseminaari

Tehtävänantoihin liittyvä päivämäärät löytyvät Canvas-työtilasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaosuus 40% (4 op)
Lbd-projeksi 60% (6 op)

Sisältö ja sen jaksotus

Etäpäivä 1: Opintojakson esittely
Etäpäivä 2: lbd-projektin esittely
Lähiopetus: Sprinttiviikko
Etäpäivä 3: Julkaisu Loppuseminaariesitykset asiakkaalle ja opintojakson yhteenveto ja opintojaksopalaute

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella ja toteuttaa ketterän suunnittelusprintin sekä hahmottaa menetelmän hyödyt
- käyttää palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja suunnittelumahdollisuuksien tunnistamiseen ja palveluprototyyppien toteuttamiseen
- hahmotella ja visualisoida vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja sekä arvioida niitä kriittisesti
- kehittää suunnitteluratkaisuja käyttäjätiedon pohjalta ketterästi ja iteratiivisesti

Edeltävät opinnot

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.
Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

YAMK opintojakson yleiset arviointikriteerit

Hylätty (0)

- Opiskelija ei lunasta opiskelupaikkaa orientaatiovaiheessa. Hän ei suorita opintojaksolla osoitettuja tehtäviä hyväksytysti, tai ei yllä opintojakson päätehtävässä tyydyttävään tasoon..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Esitietovaatimukset

A9330 Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10 op tai A9457 Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10 op tai vastaava osaaminen.