Siirry suoraan sisältöön

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9469-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

30.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

21 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Jyrki Suomala
  • Kaisa Hytönen

Ryhmät

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• tunnistaa ja arvioida päätöksenteon ilmiöitä käytännön johtamistyössä
• soveltaa käyttäytymistieteellistä näkökulmaa johtamisen eri tasoilla
• suunnitella konkreettisia muutosehdotuksia ja viedä ne läpi toimintojen johtamisessa hyödyntäen käyttäytymisen muutoksen teorioita

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnolla on aikataulutettua opetusta kampuksella. Lähipäivät pidetään Tikkurilan kampuksella ja opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Opintojakson lähipäivissä pidettävät, vertaisryhmissä toteutettavat ryhmäcoaching-keskustelut ovat keskeisessä roolissa oman johtajuuden tarkastelussa ja reflektoinnissa.

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö. Opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät julkaistaan Canvas-työtilassa. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit).

Opinnossa on sekä lähipäivien ulkopuolella että lähipäivien aikana tapahtuvaa ryhmätyöskentelyä. Lähipäivien ulkopuolella opintoon sisältyy Canvasin verkkokeskustelualueella toteutettava ryhmätehtävä sekä piehryhmissä toteutetava artikkelin kirjoitustehtävä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta sekä hyödynnetään vertaispalautteenantoa. Opintojakson aikana tuotettujen artikkeleiden pohjalta koostetaan julkaisu Laurean julkaisusarjaan. Julkaisuprosessiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla ei käytetä oppikirjaa.
Canvas-työtilassa esitetään oheislukemistoa ja tehtäviin tarvittavat materiaalit.
Itsenäinen tiedonhaku on keskeisessä roolissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintoon sisältyy pienryhmissä tuotettava työelämää kehittävä artikkelin kirjoitustehtävä, joka kohdistuu konkreettiseen organisaation kehittämistarpeeseen. Julkaisun tuottaminen Laurean julkaisusarjaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksoon sisältyy ensimmäiseen lähipäivään mennessä suoritettava ennakkotehtävä. Muiden tehtävien palautuspäivämääristä sovitaan yhdessä ensimmäisessä lähipäivässä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 20t
Verkkokeskustelu: 10t
Oppimispäiväkirja: 30t
Kehittämispainotteinen artikkeli: 60t
Ennakkotehtävä: 5t
Monivalintatehtävät: 10t

Sisältö ja sen jaksotus

Opinnolla tarkastelemme päätöksenteon ilmiöitä osana johtamista. Opinnolla pohdimme esimerkiksi johtamisen toimenpiteiden vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä sekä pohdimme johtamiskäytäntöjen kehittämistä päätöksenteon ilmiöiden näkökulmasta. Opiskelija saa opinnon kautta näkemystä muutoshankkeiden läpivientiin ja niitä mahdollisesti estäviin tekijöihin. Opintojaksolla painottuu myös oma henkilökohtainen kasvu johtajuudessa. Johtajuudessa kasvun prosessia tukevat päätöksenteon ilmiöiden teoreettisisten lähtökohtien tarkastelu ja reflektointi. Opinnolla opiskelija omaksuu taitoja systemaattisesta kehittämistoiminnasta osana johtamista. Opiskelijalla on hyvät valmiudet innostaa ja sitouttaa henkilöstö toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä taitoa johtaa omaa toimintaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojaksojen A9393, A9394 sekä A9395 sisältöjen hallinta.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson opettajat arvioivat ja pisteyttävät seuraavat tehtävät: verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja (välipalaute hyväksytty / hylätty) ja kehittämispainotteinen artikkelin kirjoitustehtävä. Palaute annetaan neljän viikon kuluessa tehtävän määräpäivästä. Monivalintatehtävien pisteytys julkaistaan heti tehtävän suorituksen jälkeen.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.