Siirry suoraan sisältöön

Eettinen toiminta ja päätöksenteko (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9460-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa (SYA5), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Annu Haho

Vastuuopettaja

Soile Juujärvi

Ryhmät

  • SYA522SJ
    Johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalan muutoksessa, yamk, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja reflektoida omia ja työyhteisön asenteita ja arvoja
- tunnistaa ja analysoida eettisiä ongelmia moniammatillisessa yhteistyössä, lähijohtamisessa ja organisaation kehittämisessä
- ratkaista eettisiä ongelmia ammattialan arvoja ja eettisiä teorioita hyödyntäen
- perustella eettisiä ratkaisujaan osana ammatillista päätöksentekoa ja johtamista
- ajaa potilaan tai asiakkaan oikeuksia
- käynnistää toimenpiteitä eettisen toimintakulttuurin kehittämiseksi

Toteutustapa

Opintojakso koostuu verkko-opetuksesta, välitehtävistä ja pienryhmäkeskusteluista Canvasoppimisalustalla ryhmän laatiman aikataulun mukaisesti. Opetuksessa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta keskeisiä eettisiä lähestymistapoja ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia.

Opiskelija tuo vuorollaan verkkokeskusteluun eettisen ongelman, josta keskustellaan lähiopetuksen ja kirjallisuuden aineistojen pohjalta. Verkkokeskustelua hyödynnetään opintojakson kirjallisessa tehtävässä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit ja suositeltava kirjallisuus
Juujärvi, S,, Myyry, L. & Pesso, K. (2007, 2011). Eeettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi. (Saatavilla Laurean kirjastoista)
Ennakkotehtävissä käytettävä ETIIKKAKOULU-videomateriaalit löytyvät seuraavilta sivuilta:
- https://proet.fi/koulutuskalenteri/maksuton-etiikkakoulu
- https://www.youtube.com/channel/UCNv4P1DIYfGqK7pAlbGzO2w
Ammattieettiset ohjeet:
Sosiaalialan ammattihenkilöstön eettiset ohjeet (2017): http://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/
Sairaanhoitajien eettiset ohjeet: https://sairaanhoitajat.fi/ammatti-ja-osaaminen/kollegiaalisuus-ja-ammattietiikka/
Fysioterapeuttien eettiset ohjeet: https://suft.fi/fysioterapeutin-eettiset-ohjeet/
Ajankohtaisia artikkeleita:
https://www.wcpt.org/policy/ps-ethical-responsibilities
Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan (ETENE) julkaisut
http://etene.fi/julkaisut
Lisälukemista:
Sosiaaliset oikeudet: näkökulmia perustaan ja toteutumiseen (2017). Nykänen, E. (toim.) Helsinki: THL. E-kirja Laurean kirjastossa.
Hujala A, Taskinen H. (toim) (2020) Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampereen yliopisto. https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/123995/978-952-359-022-9.pdf?sequence=2
Ranta R (2020) Ryhmätahto- ja dialoginen johtaminen organisaatioiden kehittämisessä: onnistuneen kehittämistyön elementit sote-organisaatiossa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
Pitkänen E (2021) Eettinen johtaminen ja taloudelliset arvot julkisessa terveydenhuollossa ja sen päätöksenteossa - kartoittava kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö, Itä-Suomen yliopisto.
Pynnönen Anu (2015) Vaiennettu huono johtaminen: Kunta-alan johtamisen diskurssien kriittistä tarkastelua. Hallinnon tutkimus 34 (1): 61-78
Salmela S, Koskinen C, Eriksson K (2017) Nurse leaders as managers of ethically sustainable caring cultures. Journal of Advanced Nursing 73(4), 871–882. doi: 10.1111/jan.13184
Salminen Ari 2016. Julkisen johtamisen etiikka. 4. uudistettu ja laajennettu painos. Opetusjulkaisuja 60, julkisjohtaminen 3. Vaasan yliopisto, Vaasa. https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/7951/isbn_978-952-476-707-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lisätietoja opiskelijoille: Juujärvi ym. (2008, 2011) "Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa" on opintojakson käsikirja.
Opiskelua auttaa orientoiva tutustuminen lähiopetuksen aiheisiin kirjan perusteella. Monet yllämainituista lisälähteistä löytyy verkosta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lähiopetus 13.1. 9.00-16.30
Etäopetus 10.2. ja 9.3 9.00-16.30

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus ja välitehtävät 1/3
Verkkokeskustelu 1/3
Itsenäinen työskentely ja kirjallinen tehtävä 1/3

Sisältö ja sen jaksotus

Päivämäärät 13.1., 10.2. ja 9.3
Lähiopetuspäivä klo 9-16:30: 13.1.2023
- Millaisia eettisiä ilmiöitä ja ongelmia ilmenee sote-alalla?
- Eettinen toiminta ja eettinen ongelmaratkaisu: lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset suositukset
- Arvot ja ammattietiikka: mistä käsitykset hyvästä tulevat, miten ne ilmenevät eri ammattiryhmillä, miten käsitykset vaikuttavat eettisiin ratkaisuihin
Itsenäinen ennakkotehtävä ja siihen liittyvä materiaali:
• Tutustu ETIIKKAKOULU-opetusvideoon osat 1-3. Tämän rinnalla lue Juujärvi et al. (2011) kirjasta sivut 33-78.
o osa 1: Mistä Etiikassa on kyse?
o osa 2: Mitä ovat arvot ja arvostukset?
o osa 3: Kenen etu ja hyvä on kyseessä?
• Pohdi itsenäisesti tai työ/opiskelukavereiden kanssa. Laadi näistä itsellesi kurssin aikana täydentyvä tehtäväkansio, voit kirjata sinne myös pohdintojasi ja havaintojasi :
o millaisia eettisiä ilmiöitä tai ongelmia esiintyy tyypillisesti sote-alalla (deskriptiivinen moraalifilosofia)
o millaisia ratkaisuja olisi hyvä tehdä tai on tehty ja millä normatiivisella tiedolla perustellen (preskriptiivinen moraalifilosofia)
o Harjoittele eettistä päätöksentekemistä vaikka seuraavasti:
1. Kuvaa eettinen ongelma: keihin se vaikuttaa ja miten se vaikuttaa tai ilmenee
2. Kuvaa, millainen tilanne on, kun ongelma on ratkaistu
3. Miksi ongelman ratkaiseminen on tärkeä? Ketkä hyötyvät ja miten?
4. Mitä haittaa on, mikäli ongelmaa ei ratkaista tai sitä ei kyetä ratkaisemaan?
5. Mitä haasteita ongelman ratkaiseminen kohtaa?
6. Millaisia konkreettisia keinoja on päästä ratkaisuun?
7. Millä aikataululla ja resursseilla ratkaisu on saavutettavissa?

Etäopetuspäivä klo 9 – 16:30: 10.2.2023
- Itsetuntemisesta ammatilliseen osaamiseen
o Millainen olen ammattilaisena ja työntekijänä
o Millainen olen esihenkilönä
o Mitä ovat ammatillisuus, asiantuntijuus, professionaalisuus, ammatti-identiteetti
- Ammattilaisen arvotietoisuuden muodostuminen
- Eettinen päätöksentekoprosessi
- Etiikan teoriat auttavat ymmärtämään itseä päätöksentekijänä ja päätöksenteon tilannetta

Itsenäinen ennakkotehtävä ja siihen liittyvä materiaali:
• Tutustu ETIIKKAKOULU-opetusvideoihin osat 7,8, 11 ja 20. Lisäksi lue Juujärvi et al. (2011) kirjasta sivut 79-152
o osat 7 ja 8: Miten kulttuurin ja arvojen väliset suhteet ilmenevät?
o osa 11: Mitä minä näen?
o osa 20: Mitä on eettinen päätöksenteko?
• Pohdi itsenäisesti tai työ/opiskelukavereiden kanssa:
o Itsetuntemuksesta ammatilliseen osaamiseen ja johtamiseen:
1. Hahmota viisi työtäsi ohjaavaa arvoa
2. Miten arvot ilmenevät konkreettisesti suhteessa työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin, esimiehiin?
3. Miksi pidät tärkeänä näiden arvojen mukaan toimimista tärkeänä?
a. asiakkaiden kannalta
b. työyhteisön kollegiaalisuuden kannalta
c. omalta kannalta
4. Kuka tai ketkä hyötyvät? Miten hyöty näkyy ja tulee esiin käytännön työelämässä?
o Millaisia arvoja ja piiloarvoja tunnistat omassa työssä? Miten ne ilmenevät?
o Millaisia arvolupauksia annat asiakkaalle?
o Millaisia arvolupauksia annat alaisille esihenkilöroolissa?

Etäopetuspäivä klo 9 – 16:30: 9.3.2023
- Toimintakulttuurin muodostuminen, havaitseminen ja kehittäminen
- Johtamisen etiikkaa:
o Perustehtävän tunnistaminen ja sen viestiminen
o Muuttuva palveluympäristö ja siihen liittyviä eettisiä haasteita
o Dialoginen johtaminen: kokonaisvaltainen työyhteisön hyvinvointi, hyvä asiakaspalvelu
- Johtamisen ja kehittämistyön haasteita
- Johtamisen palkitsevuus ja vastuullisuus
Itsenäinen ennakkotehtävä ja siihen liittyvä materiaali:
• Tutustu ETIIKKAKOULU-opetusvideoihin osa 18, 19 ja Johdanto, sekä kirjan Juujärvi et al. (2011) sivut 213-305
o osa 18: Voiko omaan arvotietoisuuteen vaikuttaa?
o osa 19: Mitä palveluajattelu on asiakas- ja potilastyössä?
o Johdanto: https://www.youtube.com/watch?v=12C_SpZS16c

• Pohdi itsenäisesti tai työ/opiskelukavereiden kanssa:
o Mitkä sote-ympäristössä tapahtuvat muutokset koetaan haasteellisiksi? Millaisia ratkaisuja niihin on esitetty?
o Arvioi esihenkilön ja työntekijän roolissa, millaisia eettisiä haasteita liittyy
? työyhteisön ilmapiiriin
? luottamukseen
? työrauhaan
? Millä johtamisen keinoin näihin voidaan vaikuttaa?
o Hyödynnä lisäksi kirjan pohdintatehtäviä

Lisätietoja opiskelijoille

Juujärvi ym. (2008, 2011) "Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa" on opintojakson käsikirja. Opiskelua auttaa orientoiva tutustuminen lähiopetuksen aiheisiin kirjan perusteella.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu aktiivisuuteen lähiopetuksessa, verkkokeskusteluissa, välitehtävien suorittamiseen ja kirjalliseen tehtävään.

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tyydyttävän kriteerejä arvioinnin eri osa-alueilla, osallistuu riiittämättömästi verkkokeskusteluun , ei tee välitehtäviä tai ei palauta opintojakson kirjallista tehtävää sovitussa ajassa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa tyypillisiä eettisiä ongelmia työyhteisössä.
Opiskelija osaa analysoida eettisiä ongelmia asiakkaiden ja ammattilaisten
hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta.
Opiskelija ymmärtää tutkitun tiedon merkityksen ja osaa käyttää ammatillisia arvoja ammatillisessa päätöksenteossa.
Opiskelija osallistuu keskusteluun ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
Opiskelija tekee toimenpide-ehdotuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tunnistaa eettisiä ongelmia jokapäiväisessa työelämässä.
Opiskelija osaa analysoida eettisiä ongelmia työyhteisön ja johtamisen näkökulmasta.
Opiskelija käyttää tutkittua tietoa, ammatillisia arvoja ja erilaisia eettisiä teorioita ammatillisessa päätöksenteossa.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
Opiskelija tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia työelämän käytänteiden parantamiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija tunnistaa eettisiä ongelmia epäselvissä työelämän tilanteissa.
Opiskelija analysoi eettisiä ongelmia yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Hän muodostaa ja hallitsee
tutkittuun tietoon, ammatillisiin arvoihin ja eettisiin teorioihin perustuvan näkemyksen.
Opiskelija käynnistää aktiivisesti keskustelua ja ammattialan arvoista ja eettisistä ongelmista.
Opiskelija käynnistää perusteltuja työelämän kehittämistoimenpiteitä.