Siirry suoraan sisältöön

Palveluliiketoiminnan muuttuvat ajattelumallit (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9458-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Tikkurila, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

41 - 50

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Päivi Tossavainen

Vastuuopettaja

Päivi Tossavainen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)

Ryhmät

  • TYJ22KJ
    Täydentävä osaaminen (yamk-tutkinto), K22, yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida liiketoimintamalleja ja niiden taustalla vaikuttavia ajattelumalleja
- arvioida liiketoiminnan ajattelumallien ilmenemistä käytännössä
- luoda suunnitelman liiketoiminnan ajattelumallin kehittämiseksi omassa organisaatiossa
- syntetisoida palveluajattelun eri näkökulmia
- ymmärtää palveluajattelun vaikutus liiketoimintaan ja organisaatioihin

Toteutustapa

Opetuksen info opiskelijoille lähetetään noin viikolla 35, jolloin myös Canvas työtila avataan!


Verkkototeutus: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan synkronoituina verkko-opintoina.
Opintojakso on teoreettispainotteinen ja eri ilmiöitä tarkasteleva. Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija uusiin muuttuviin liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttaviin ajattelumalleihin ja niiden vaikutuksiin. Yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen siirrytään yrityksen/ organisaation tasolle. Opintojaksolla käsitellään laajoja yhteiskuntaan ja organisaatioihin vaikuttavia muutoksia.

Verkkototeutus: Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina

Orientaatio on pakollinen ja se on suoritettava ennen opintojakson sisällön suorittamisen aloittamista.
Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 135hrs työtä/ opiskelija ( noin 27 h/ moduuli).
Oppiminen perustuu yhteisölliseen oppimiseen (yhteisöoppimiseen), vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Osa tehtävistä on riippuvaisia toisten osallistujien suorittamisesta.

Opintojakso on modulaarinen. Jokaiseen moduuliin liittyy lyhyt luentoalustus (verkkoluento).
Jokaiseen moduuliin on lisäksi taustamateriaaleja ja oppimistehtäviä. Osa englanninkielistä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan tarkemmin oppimisympäristössä.
Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus.

Grönroos, C. ja Gummerus, J. (2014). The service revolution and its marketing implications: service logic vs service-dominant logic, Managing Service Quality, 24(3), pp. 206 - 229 .http://dx.doi.org/10.1108/MSQ-03-2014-0042

Lusch R.F. ja Vargo S.L. (2014). Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities. Cambridge University Press. Cambridge, UK.

Wetter-Edman, Katarina; Sangiorgi, Daniela; Edvardsson, Bo; Holmlid, Stefan; Grönroos, Christian & Mattelmäki, Tuuli (2014). Design for Value Co-Creation: Exploring Synergies Between Design for Service and Service Logic. Service Science 6(2):106-121. http://dx.doi.org/10.1287/serv.2014.0068

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Jätä yllä oleva teksti paikoilleen ja lisää tähän tarvittaessa esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista opintototeutuksellasi.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Työelämäyhteistyö tapahtuu opiskelijan oman reflektoinnin (oma työura, työkokemus, työorganisaatiot) kautta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojakso alkaa orientoitumistehtävillä, jotka ovat kaikille pakolliset. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen akateeminen kirjallisuus ja muu aineisto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.OPintojakson suorittaminen vaatii siis noin 130h työpanostusta.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa osallistuja muuttuviin liiketoimintaan ja johtamiseen vaikuttaviin ajattelumalleihin ja niiden vaikutuksiin. Maailmanlaajuiset trendit, yhteiskunnan muutos. Yhteiskunnallisen muutoksen jälkeen siirrytään yrityksen/ organisaation tasolle. Liiketaloudellisten ajattelumallien murros; liiketoimintaan vaikuttavat ajattelumallit; erilaisten ajattelumallien kohtaaminen organisaatioissa. Kompleksisuusjoohtaminen,
Muutoksia tarkastellaan positiivisuuden valossa; Positiivisten vaikutusten lisäksi on tunnistettu myös negatiivisia seurauksia kuten syrjäytymisen riski ja eriarvoisuus, kriisiytyminen.

Orientaatio on pakollinen kaikille, ja sen jälkeen 5 moduulia.
Jokainen moduuli arvioidaan hyväksytty/ hylätty suoritus.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

[Mikäli toteutuksen tiedoissa on ilmaistu, että toteutukselle on varattu paikkoja Avoimen AMK:n tai 3AMKin tai opiskelijoille, kerro kohderyhmälle varattu paikkamäärä tässä. Tarvittaessa tässä myös ilmaistaan mille kohderyhmälle täydentävän osaamisen opinto on ensisijaisesti kohdennettu, jos kohderyhmällä halutaan olevan etusija opintototeutukselle hyväksyttäessä.]

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy [Canvasista, Teamsistä, jos muualta mistä; voit myös lisätä OneDrive linkin].

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Orientaatio on pakollinen kaikille, ja sen jälkeen 5 moduulia.
Jokainen moduuli arvioidaan hyväksytty/ hylätty suoritus.
Opintojakso arvioidaan suorittamisen aikarajan päättymisen jälkeen.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]