Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät (10 op)

Toteutuksen tunnus: A9457-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Virpi Kaartti
  • Satu Luojus
  • Anna Salmi

Ryhmät

  • MYA423KJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa palvelulogiikan periaatteita palvelumuotoilussa
- soveltaa ja arvioida palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakasymmärryksen pohjaksi tarvittavan tiedonhankintaprosessin, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- kehittää suunnitteluratkaisua iteratiivisesti osana yhteistä tiedontuottamisen prosessia
- arvioida suunnitteluratkaisun toteutettavuutta ja vaikuttavuutta eri näkökulmista

Toteutustapa

Opintojakson tavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa palvelulogiikan periaatteita palvelumuotoilussa
- soveltaa ja arvioida palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja monipuolisesti palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakasymmärryksen pohjaksi tarvittavan tiedonhankintaprosessin, analysoida kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- kehittää suunnitteluratkaisua iteratiivisesti osana yhteistä tiedontuottamisen prosessia
- arvioida suunnitteluratkaisun toteutettavuutta ja vaikuttavuutta eri näkökulmista

Opetuspäivien välillä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja saavat tarvittaessa ohjausta opettajilta ja/tai toimeksiantajalta. Tehtäviä tehdään sekä yksilöllisesti että pienryhmissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson oppimateriaali koostuu opintojakson alussa tarkemmin määritellystä kirjallisuudesta, opiskelijan itse hankkimasta aineistosta sekä muusta opintojaksolla myöhemmin ilmoitetusta aineistosta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Linkistä.

Ole tarvittaessa yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän toimeksiantaja on työelämän yhteistyökumppani.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Oppimistehtävien tärkeät päivämäärät ja palautuspäivät on kuvattu Canvas-oppimisympäristön työtilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 op, joka edellyttää keskimäärin 270 tunnin työmäärää / opiskelija.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisältö ja tehtävät nivoutuvat opintojaksolla yhteen. Tehtävät muodostuvat ennakkotehtävästä, lukupiiristä ja palvelumuotoilun projektista.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön mukaisesti opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)”

Opintojakso on tarkoitettu vain YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)