Siirry suoraan sisältöön

Päätöskäyttäytymisen tutkimisen menetelmiä (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9395-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

21 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Markus Kanerva
  • Kaisa Hytönen
  • Jarmo Heinonen

Vastuuopettaja

Markus Kanerva

Ryhmät

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
• soveltaa keskeisiä käyttäytymistaloustieteen menetelmiä
• laatia ja toteuttaa kokeellisia tutkimusasetelmia
• analysoida tutkimusasetelmassa kerättyä aineistoa tilastollisin menetelmin
• arvioida interventioiden vaikuttavuutta

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla opiskellaan tapoja, joilla päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia mekanismeja voidaan tutkia eri tilanteissa. Tutuksi tulevat erityisesti satunnaistetut vertailukoeasetelmat (RCT). Harjoittelemme laatimaan koeasetelmia sekä analysoimaan ja tulkitsemaan olemassa olevia havaintoaineistoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimusosaaminen on erityisen hyödyllistä vaikkapa omassa organisaatiossa tehtävässä kehittämistyössä, ja sitä pääsee soveltamaan käytännössä myös opinnäytetyössä.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit).

Opintojakson kolme lähipäivää toteutetaan Tikkurilan kampuksella.
Lähipäivät ovat:
la 10.9.2022 klo 9.00-16.30
to 13.10.2022 klo 9.00-16.30
la 19.11.2022 klo 9.00-16.30

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2007. Tutki ja kirjoita. 13. painos. Helsinki: Tammi
- Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja (verkkolähde https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/)
- Luca, M., & Bazerman, M. H. 2020. The Power of Experiments: Decision Making in a Data-Driven World. Mit Press.
- Ariely, D., & Wertenbroch, K. 2002. Procrastination, deadlines, and performance: Self-control by precommitment. Psychological science, 13(3), 219-224.
- Levitt, S. D., & List, J. A. 2009. Field experiments in economics: The past, the present, and the future. European Economic Review, 53(1).
- Gallo A. 2016, A Refresher on Randomized Controlled Experiments, Harvard Business Review.
- Haynes, L., Goldacre, B., & Torgerson, D. 2012. Test, learn, adapt: developing public policy with randomised controlled trials. Cabinet Office.
- Davenport T.H. 2009 How to Design Smart Business Experiments, Harvard Business Review.
- Anderson, E. T. and Simester, D. 2011. A Step-to-Step Guide to Smart Business Experiments. Harvard Business Review
- Ariely, D. 2010 Why Businesses Don’t Experiment. Harvard Business Review
- Bond, R. M., Fariss, C. J., Jones, J. J., Kramer, A. D., Marlow, C., Settle, J. E., & Fowler, J. H. 2012. A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization. Nature, 489(7415), 295-298.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään tutkimussuunnitelma työelämäkontekstiin liittyvän tutkimuksen toteuttamiseksi ohjaavan opettajan ohjeistuksen mukaan. Opintojaksolla analysoidaan opintojaksolla kerättyä aineistoa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista. Lähipäivät sisältävät tietoperustaa, keskustelua ja pieniä ryhmätehtäviä, jotka eivät sisälly lukumateriaaliin. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähipäivätyöskentely: 3 x 8 t = 24 t
Lähipäivien kertaus: 10 t
Ennakkotehtävä:10 t
Lukutehtävät: 30 t
Tilastoharjoituksen työstäminen: 30 t
Koeasetelman laatiminen: 30 t

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä opintojaksolla opiskellaan tapoja, joilla päätöksentekoa ja sen taustalla vaikuttavia mekanismeja voidaan tutkia eri tilanteissa. Tutuksi tulevat erityisesti satunnaistetut vertailukoeasetelmat (RCT). Harjoittelemme laatimaan koeasetelmia sekä analysoimaan ja tulkitsemaan olemassa olevia havaintoaineistoja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkimusosaaminen on erityisen hyödyllistä vaikkapa omassa organisaatiossa tehtävässä kehittämistyössä, ja sitä pääsee soveltamaan käytännössä myös opinnäytetyössä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Tutkimussuunnitelma arvioidaan soveltaen alla olevia yleisiä arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastusjärjestelmän käytöstä tehtävien yhteydessä opettaja kertoo erikseen.