Siirry suoraan sisältöön

Päätöksenteko sosiaalisissa tilanteissa ja organisaatioissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9394-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

21 - 40

Koulutus

  • Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu (HYV8), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Markus Kanerva

Vastuuopettaja

Markus Kanerva

Ryhmät

  • HYV822SJ
    Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida ja tunnistaa päätöksentekoon vaikuttavia sosiaalisia tekijöitä, kun päätöksentekijä toimii osana työyhteisöä tai verkostoa
- tulkita ja tarkastella sosiaaliseen päätöksentekoon liittyviä tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksellisia tekstejä
- analysoida sosiaalisia käyttäytymismalleja sekä sosiaalipsykologian että kokeellisen peliteorian näkökulmista
- tunnistaa päätöksenteon ilmiöiden merkityksen organisaatioissa
- arvioida päätöksenteon ilmiöiden soveltamisen eettisiä näkökulmia organisaatioissa

Toteutustapa

Tällä opintojaksolla paneudutaan erityisesti siihen, miten sosiaalinen konteksti vaikuttaa yksilön tekemiin päätöksiin. Tutustumme tapoihin, joilla muiden päätöksiin voidaan empiiristen tutkimusten mukaan vaikuttaa, sekä sosiaalisiin mieltymyksiin ja niiden psykologiaan.

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina ja sillä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jossa julkaistaan opintoihin liittyvät materiaalit ja tehtävät. Lähipäivien ulkopuolella viestintä tapahtuu Canvasissa (ilmoitukset, keskustelupalsta, viestit). Opintojakso koostuu kahdesta osasta: teoriapohjan opiskelusta itseopiskelumateriaalin avulla Canvasissa (MOOC) sekä ryhmissä toteutettavasta kehittämistehtävästä.

Osa 1. Itseopiskelumateriaali suoritetaan Canvas-alustalla 19.8. - 4.9.2022.
Osa 2. Ryhmissä toteutettava projektikokonaisuus, johon kuuluu kaikille yhteiset lähiopetuspäivät pe 9.9.2022 klo 9.00-16.30 ja to 17.11.2022 klo 9.00-16.30 sekä erikseen sovittavat ohjaustapaamiset opettajan kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Levitt, S. D., & List, J. A. 2007. What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world?. Journal of Economic perspectives, 21(2), 153-174.
- Chung, A., & Rimal, R. N. 2016. Social norms: a review. Review of Communication Research, 4, 1-28.
- Falk, A., Becker, A., Dohmen, T., Enke, B., Huffman, D., & Sunde, U. 2018. Global evidence on economic preferences. The Quarterly Journal of Economics, 133(4), 1645-1692
- Elinor Ostrom - Nobel Prize Lecture: Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems (videoluento)
- Cohn, A., Fehr, E., & Maréchal, M. A. (2014). Business culture and dishonesty in the banking industry. Nature, 516(7529), 86-89
- Ben-Ner, A. (2013). Preferences and organization structure: Toward behavioral economics micro-foundations of organizational analysis. The Journal of Socio-Economics, 46, 87-96.

Lisäksi itsenäinen tiedonhaku.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). - - Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään kehittämistehtävä ohjaavan opettajan rajaaman tehtävänannon mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opintojaksosuoritus edellyttää opetuspäiviin osallistumista. Mahdollisissa pakollisissa poissaolotilanteissa opiskelija sopii opettajan kanssa lähipäivän korvaavasta suorituksesta.

Canvasissa oleva itseopiskelumateriaali on saatavilla 19.8. alkaen. Tehtävät suoritetaan 4.9.2022 mennessä.

Ensimmäisessä tapaamisessa sovitaan kehittämistehtävään liittyvistä palautuspäivämääristä. Kehittämistehtävän lopputulokset esitetään toisessa tapaamisessa.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella hyödynnetään kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lukutehtävät ja niihin liittyvät monivalintatehtävät Canvasissa (itseopiskelumateriaali, MOOC): 55 t
Opetus/ohjauspäivät: 2 x 8 t = 16 t
Kehittämistehtävä ryhmätyönä (sis. tapaamiset ohjaajan kanssa): 60 t

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla tarkastelemme työelämän haasteita, jotka liittyvät sosiaalisten toimintamallien ja ryhmäkäyttäytymisen ilmiöihin. Opintojakso antaa valmiuksia havainnoida ja ymmärtää työelämän kannalta keskeisiä sosiaalisia käyttäytymismalleja ja mieltymyksiä, kuten luottamusta, kilpailua, vastavuoroisuutta, sosiaalinen painetta sekä statuksen merkitystä. Opintojakso antaa eväitä erityisesti ryhmätyötaitojen kehittämiseen sekä tuo uusia näkökulmia yhdessä kehittämiseen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan yamk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opintojakso kuuluu Päätöksenteon ilmiöt ja valintamuotoilu -koulutuksen ydinopintoihin.

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

"Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella." (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson kaikkien osasuoritusten pisteet lasketaan yhteen. Arvosanat määrittyvät seuraavasti:
1 = 50 - 59 % pisteistä
2 = 60 - 69 %
3 = 70 - 79 %
4 = 80 - 89 %
5 = 90 - 100 %

Canvasissa olevista tehtävistä osa pisteytetään automaattisesti Canvas-alustalla, osan pisteyttää ohjaava opettaja. Kehittämistehtävä arvioidaan alla olevien yleisten arviointikriteerien mukaan.

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkund-plagioinnintarkastuksen käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.