Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuuden johtaminen yrityksen kansainvälisessä toiminnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9362-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Lasse Kivinen
  • Veli Sulkava

Vastuuopettaja

Lasse Kivinen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)

Ryhmät

  • TYA223KJ
    Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät yleiset turvallisuusriskit ja niiden kartoittamisen sekä kykenee kehittämään menetelmiä niiden hallitsemiseksi
- analysoida ja kehittää yrityksen kansainvälistä turvallisuuden toimintaympäristöä sekä kehittää ja soveltaa turvallisuusjohtamisen menetelmiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kansainvälisiin tytär- ja yhteisyrityksiin, asiakas- ja yhteistyösuhteisiin, ulkoistamiseen ja hankintaan, tietoturvaan, teknologiaan ja elektronisiin viestimiin, kulttuurieroihin, lainsäädännön ja sopimusten eroavaisuuksiin

Toteutustapa

Lähiopetusta, Canvas-toteutus, arvioitavat tehtävät. Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä parityönä ja yksilötyönä. Toteutuksen aiheet saattavat muuttua ennen kurssin alkua, mutta täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Ohjaus ja viestintä:
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus voi tapahtua yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ohjausta annetaan myös ZOOM, Canvas ja sähköpostin välityksellä. Tarvittaessa sovi lehtorin kanssa etukäteen ohjauksesta.
Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.

Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurea LINK- sivustoilla olevaan HOT-prosessiin (alla linkki). Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille.
https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/opintojenkulku/opintojensuunnittelu/aiemmanosaamisenhyvaksyminenahot/Sivut/default.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin ohjelma esitellään aloituspäivänä ja julkaistaan myös Canvas-työtilassa. Muutokset alustavaan ohjelmaan ovat mahdollisia ja niistä pyritään ilmoittamaan opiskelijoille hyvissä ajoin.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aloituspäivä on 09.02.2023 08.30 - 16.30 Leppävassa.
Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Laurean tutkintosääntö.)

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- yrityksen kansainväliseen toimintaan liittyvät yleiset turvallisuusriskit ja niiden kartoittamisen sekä kykenee kehittämään menetelmiä niiden hallitsemiseksi
- analysoida ja kehittää yrityksen kansainvälistä turvallisuuden toimintaympäristöä sekä kehittää ja soveltaa turvallisuusjohtamisen menetelmiä, jotka voivat liittyä esimerkiksi kansainvälisiin tytär- ja yhteisyrityksiin, asiakas- ja yhteistyösuhteisiin, ulkoistamiseen ja hankintaan, tietoturvaan, teknologiaan ja elektronisiin viestimiin, kulttuurieroihin, lainsäädännön ja sopimusten eroavaisuuksiin.

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamistavoitteet:
- opiskelija tuntee kansainväliseen toimintaan liittyvät riskit ja uhat
- opiskelija osaa laatia matkusturvallisuusohjeen (tai muun oleellisen aiheeseen liittyvän asiakirjan) organisaatioilleen
- opiskelija tietää miten järjestää ja johtaa turvallisuustoimintaa yrityksen kansainvälisessä toiminnassa
- opiskelija tietää keskeisimmät toimijat jotka voivat tukea yrityksen turvallisuutta sen kansainväliseen toimintaan liittyen
Keskeinen sisältö:
Kansainvälisesti toimiva yritys kohtaa monia haasteita turvallisuuden suhteen eri maissa. Normaalit toimenpiteet ja käytännöt, joihin on totuttu yrityksen kotimaassa eivät välttämättä päde toimittaessa kotimaan rajojen ulkopuolella. Kulttuurierot eivät koske ainoastaan business-maailmaa vaan yhtälailla myös turvallisuusasioita. Monella suomalaisella yrityksellä, jolla tuotanto on kotimaassa, löytyy kuitenkin markkinoita ulkomailta, jolloin yrityksen henkilökunta joutuu aika-ajoinmatkustamaan maan rajojen ulkopuolelle sinne, missä markkinat ovat. Elinkeinoelämän keskusliitto määrittelee yrityksen ulkomaantoimintojen turvallisuuden kohdemaan riskien vaikutusten poistamiseksi tai pienentämiseksi sekä henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi. Tähän liittyen on huomioitava monia seikkoja kuten mikä on kohdemaan riskiluokitus.Myös viestintä ja yhteydenotot tilanteessa, jossa jotain vakavaa sattuu, on oltava selvää. Kun yrityksellä on tuotantoa ja toimipisteitä ulkomailla, on riskienhallinta toteutettava mielellään vankan paikallistuntemuksen konsultoimana. Eri kohdemaiden riskeistä tietää parhaiten sen maan omat työntekijät.
Ulkomaan toimintojen turvallisuus koostuu toimenpiteistä, joiden avulla pyritään varmistamaan toiminnan turvallisuus kotimaan rajojen ulkopuolella. Vaikka turvallisuustoimintaa ulkomailla ohjaavat samat mallit kuin kotimaassakin tulee ulkomaillaottaa huomioon myös muun muassa paikallinen lainsäädäntö, kulttuuri sekä maan tyypilliset liiketoimintatavat. Lisäksi henkilöstön turvallisuustason takaaminen heidän ollessaan ulkomailla vailla kotimaansa palveluja. Kohdemaan korkean riskitason vaikutusten poistaminen tai pienentäminen. Ulkomaantoimintojen turvallisuus sisältää mm. seuraavia asiakokonaisuuksia:maiden riskiluokitus (riskiluokituksen mukaiset ohjeet: valmistautuminen, evakuointisuunnitelma, matkustaminen, majoittuminen, oleskelu, erityistilanteiden hoitaminen).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan.

KIITETTÄVÄ
arvosana 5
Opiskelija osaa:
• Käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä.
• Noudattaa työturvallisuusohjeita vastuullisesti ja itsenäisesti.
• Perustella toimintaa tutkitun tiedon avulla.
• Toimia itsenäisesti ja aloitteellisesti tavoitteiden suunnassa. Toiminta on usein joustavaa, järjestelmällistä, kehittämispainotteista, luovaa ja aktiivista.
• Valita toimintaan soveltuvia tekniikoita ja malleja ja perustella valintansa.
• Toimia asiakaslähtöisesti ja tilanteenmukaisesti.
• Edistää ryhmän toimintaa.
• Kriittisesti soveltaa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan.
HYVÄ
arvosana 3
Opiskelija osaa:
• Käyttää systemaattisesti ammattikäsitteitä.
• Soveltaa työturvallisuusohjeita toiminnassaan.
• Perustella, vertailla ja analysoida toimintaansa yleisillä ohjeilla.
• Selviytyä itsenäisesti erilaisissa tehtävissä kulloisessakin toimintaympäristössä.
• Soveltaa monipuolisesti opittuja tekniikoita ja malleja.
• Toimia ammatillisesti asiakastilanteissa.
• Toimia ryhmässä tavoitesuhteisesti.
• Perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.
TYYDYTTÄVÄ,
arvosana 1
Opiskelija osaa:
• Käyttää keskeisiä/yksittäisiä ja asianmukaisia ammattikäsitteitä sekä osoittaa perehtyneensä tietoperustaan.
• Toimia turvallisesti, joskin toiminta on usein kaavamaista/ kokeilevaa/ hapuilevaa/ omalähtöistä
• Noudattaa sääntöjä ja ohjeita sekä perustella toimintaansa annetuilla ohjeilla.
• Toimia ohjattuna asianmukaisesti.
• Käyttää opittuja tekniikoita ja malleja.
• Ottaa toiminnassaan asiakkaat huomioon.
• Toimia ryhmän jäsenenä.
• Toimia ammattieettisten periaatteiden mukaisesti.