Siirry suoraan sisältöön

Strateginen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9361-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

09.01.2023 - 18.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Turvallisuusjohtaminen (TYA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Virpi Kaartti
  • Jukka Ojasalo

Ryhmät

  • TYA223KJ
    Turvallisuusjohtaminen, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- strategisen suunnittelun keskeiset periaatteet, menetelmät ja strategiaprosessin
- arvioida yrityksen toimintastrategiaa ja tehtyjä valintoja
- tilanteen mukaisesti soveltaen luoda vaihtoehtoisia strategioita yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi
- analysoida strategian uudistamisen vaikutukset asiakkuusstrategioihin, osaamisstrategioihin, yrityksen sisäisiin prosesseihin sekä osaa käynnistää kannattavia ja asiakaslähtöisiä kehittämistoimintoja
- toisten kuuntelemiseen sekä asioiden kirjalliseen, suulliseen ja visuaaliseen esittämiseen erilaisille kohderyhmille
- analysoida työelämän toimintakulttuuria ja kykenee osallistumaan organisaatioiden toiminnan koordinointiin, kehittämiseen ja johtamiseen
- strategian jalkauttamisen suunnittelu

Toteutustapa

Luennot, workshoptyöskentely, kirjalliset raportit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Canvas-oppimisympäristössä ja lähipäivien aikana esitetty kirjallisuus

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Jokainen opiskelija valitsee itse kohdeorganisaation, johon kehittämistehtävä tehdään

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opetuksen lähipäivät Leppävaaran Laureassa
Canvas-oppimisympäristössä ilmoitetut harjoitustöiden palautusajankohdat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia (1 op = 27 työtä)
Lähiopetus
Kirjallisuuden lukeminen ja analysointi harjoitustöitä varten
Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa
Harjoitustöiden raporttien kirjoittaminen

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso rakentuu kolmesta lähipäivästä sekä harjoitustehtävistä.

Kehittämistehtävä on harjoitustyö, jossa luodaan kohdeorganisaation strategiseen johtamiseen liittyvä konkreettinen kehittämissuunnitelma. ”Kohdeorganisaatio” voi olla joko koko yritys, sen tietty yksikkö, osasto, tiimi tai muu toiminnasta mielekkäästi yksilöitävissä oleva tulosvastuullinen kokonaisuus, jonka toimintaan liittyvää strategista johtamista voidaan tarkastella. Kehittämistehtävä tehdään, raportoidaan, esitetään ja arvostellaan vaiheittain seuraavasti:

1) Opetuspäivä
Luentoja, ryhmäharjoituksia

1. ja 2. opetuspäivän välissä
Strategiseen johtamiseen liittyvä teoreettinen tietoperusta eli kirjallisuusanalyysi
Kehittämiskohteen ja tavoitteen identifiointi

2) Opetuspäivä
Henkilökohtaista ohjausta kehittämistehtävään liittyen
Ryhmäharjoitus perustuen kirjallisuusanalyysiin

2. ja 3. opetuspäivän välissä
Kehittämistehtävän ja siihen liittyvän loppuraportin tekeminen

3) Opetuspäivä
Kehittämistehtävän loppuraportin esittäminen ja käsittely työpajassa. Kehittämistehtävä on toteuttamiskelpoisen strategisen johtamisen tai sen jonkin osa-alueen kehittämissuunnitelma eli loppuraportti

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistuminen lähiopetukseen pakollista

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Harjoitustehtävät eivät ole tehtävänantojen mukaisia. Poissaolot lähiopetuksesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tietoperusta: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida opintojakson tavoitteista nousevaa tietoa laaja-alaisesti. Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa
Kehittäminen: Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tietoperusta: Opiskelija osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida opintojakson tavoitteita tukevaa tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. Käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja /tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: Opiskelija osaa luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta: Opiskelija osaa luoda opintojakson tavoitteista nousevan johdonmukaisen ja omaa ajattelua sisältävän tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu: Opiskelija osaa ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: Opiskelija osaa tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa.
Viestintä: Opiskelija osaa viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan- että alan ulkopuoliselle yleisölle.