Siirry suoraan sisältöön

Terveyttä ruoasta (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9222-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

10.02.2023 - 02.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Opettaja

  • Leila Jaakkola

Vastuuopettaja

Leila Jaakkola

Ryhmät

  • TOP222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Palvelualat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ruokaan ja -palveluihin liittyvät riskit
- arvioida uusimpia ruokatrendejä
- toteuttaa ja kehittää terveellistä ja turvallista ruokatuotantoprosessia asiakaslähtöisesti

Toteutustapa

Opintojakso on virtuaalinen. Se ei sisällä lähiopetusta.

Tervetuloa opintojaksolle, jos haluat kehittyä erilaisten muotidieettien vertailussa ravitsemussuosituksiin ja asiakkaan palvelun kehittämisessä terveyttä edistävissä ateriavaihtoehdoissa!

OPINTOJAKSO SOVELTUU MYÖS MM. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIALAN SEKÄ LIIKETALOUDEN OPISKELIJALLE, JOKA ON KIINNOSTUNUT RUOASTA, RAVITSEMUKSESTA JA TERVEYDESTÄ.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina käytetään ravitsemuskirjallisuutta ja mm. videoita, lisäksi hyödynnetään palvelun laatua käsittelevää kirjallisuutta.
Tässä muutamia lähteitä:

Antikainen, A. & Schwab, U. 2020. Välimeren ruokavalio, terveyttä edistävä pohjoismainen ruokavalio, kasvisruokavalio ja vähähiilihydraattinen ruokavalio. Duodecim Terveyskirjasto. Luettu 7.11.2022.https://www.terveyskirjasto.fi/dlk01271?q=Dieetit

Ravitsemuspassi. 2020. Valmennusaineisto: 7. Terveelliset ateriavaihtoehdot osaksi asiakaspalvelua. Luettu 7.11.2022. www.ravitsemuspassi.fi

Schwab, U. 2020. Vähähiilihydraattinen ruokavalio ("karppaus"). Luettu 7.11. 2022. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01043&p_hakusana=ruokavalio

Tuulaniemi, J. 2011. Alaluku Palvelupolku, Palvelumuotoilun keskeiset elementit, Palvelumuotoilu. Hä-meenlinna: Kariston Kirjapaino. E-kirja tai painettu.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2018. 5. versio. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuosituk-set 2014. Luettu 7.11.2022. https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemussuositukset_2014_fi_web_versio_5.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei koske tätä opintojaksoa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Asiakkaan palvelukokemuksen kehittämistehtävä opiskelijan valitsemaan pakkaamattomia ruoka-annoksia myyvään ravintolaan tai kahvilaan tai vähittäiskaupan salaattibaariin. Tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita asiakkaan kokemana terveellisiin ateriavaihtoehtoihin kirjallisuuteen perustuen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutus alkaa pe 10.2. viikolla 6, jolloin
- on opinnon aloitusinfo Zoomissa klo 12.30 - 14
info nauhoitetaan ja voit katsoa sen myöhemmin, jos et voi osallistua infoon
- Canvas-työtila avautuu opiskeluun

toteutus päättyy su 26.3. viikolla 12.

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei ole tällä opintojaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärän jakautuminen opintojaksolla, arvio tunteina:

1. Ravitsemus- teema 20 h
2. Ruokatrendit-teema 50 h
3. Palvelun kehittämiinen-teema 55 h
4. Kokoava itsearviointi 10 h
Yhteensä 135 tuntia.

Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaa 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

Kurssin toteutus on viikoilla 6 - 12 seuraavasti:

Vko 6 - 7, pe 10.2 - su 19.2.:
RAVITSEMUS-TEEMA JA ITSEARVIOINNIN ALOITUS

vko 8 - 12, ma 20.2. - su 26.3.:
RUOKATRENDIT- JA PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMAT
Voit opiskella näitä kahta teemaa tällä aikavälillä sinulle sopivalla aikataululla rinnaikkain tai peräkkäin. Teeman sisällä opiskelu etenee tehtäväjärjestyksessä.
JA ITSEARVIOINTI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ
Itsearviointi viimeistellään ja palautetaan opinnon viimeisenä tehtävänä.

Lisätietoja opiskelijoille

OPINTOJAKSO SOVELTUU MYÖS MM. TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIALAN SEKÄ LIIKETALOUDEN OPISKELIJALLE, JOKA ON KIINNOSTUNUT RUOASTA, RAVITSEMUKSESTA JA TERVEYDESTÄ.

Opinnoissa keskitytään terveyttä edistävään ruokaan ja ravitsemukseen, ruokatrendeihin erityisesti muotidieettien osalta sekä palvelujen kehittämiseen terveyttä edistävän ruoan asiakaspalvelun näkökulmasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään Laurean amk-tutkintosaamisen opiskelijan arviointikehikkoa, vaativuustaso 1. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Tehtävät, 9 kpl, ja niiden arviointi:
KOKOAVA ITSEARVIOINTI KAIKISTA TEHTÄVISTÄ
1 . Itsearviointi osaamisen kehittymisestä, yksilötehtävä, Hyv/hyl-asteikolla ohjaajan arviointi

RAVITSEMUS-TEEMA:
2. Keskustelutehtävä kollegat tutuksi, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin
3. Testi ravitsemussuosituksista, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin

RUOKATRENDIT-TEEMA
4. Tietoperustatehtävä muotidieetit, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin
5. Tehtävä muotidieetit, yksilötehtävä Hyv/hyl-asteikolla ohjaajan arviointi
6. Keskustelutehtävä muotidieeteistä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointin

PALVELUN KEHITTÄMINEN-TEEMA
7..Tietoperustehtävä palvelusta, yksilötehtävä, sisältyy itsearviointiin
8.. Essee palvelun kehittämisestä, yksilötehtävä Hyv/hyl asteikolla ohjaajan arviointi
9,. Keskustelutehtävä palvelun kehittämisestä, ryhmätehtävä, sisältyy itsearviointiin

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

HYVÄKSYTTY SUORITUS SOVELTAEN SEURAAVIA KRITEEREJÄ
Opiskelija osaa
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei saavuta hyäksytyn osaamisen tason arviointikriteerejä.