Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9162-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 08.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, tiko

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TON2), Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Opettaja

  • Outi Loikkanen

Vastuuopettaja

Outi Loikkanen

Ryhmät

  • TON222SY
    Laurea täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteita ja menetelmiä digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- arvioida käyttäjäkeskeisen suunnittelu- ja tuotantoprosessin mahdollisuudet digitaalisten palvelujen kehittämisessä
- toteuttaa käyttäjätutkimuksen alan eettisten normien mukaisesti

Toteutustapa

Tämä on päivätoteutus. Opetus/ohjaus pääasiassa päiväsaikaan Tikkurilan kampuksella. Käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jolla pyritään saavuttamaan haluttu kayttäjäkokemus. Opintojakso painottuu käyttäjäkokemuksen suunnittelun alkuvaiheeseen, jossa korostuu käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen sekä ratkaisujen ideointi. Teorian opiskelun lisäksi opiskelijat kartoittavat käyttäjälähtöisen suunnittelun menetelmiä hyödyntämällä digitaalisen palvelun käyttäjätarpeet ja ideoivat tarpeisiin ratkaisun. Tämä kehittämisosuus tehdään ryhmissä.

Opintojaksolla hyödynnetään myös englanninkielistä opintomateriaalia, joten.opiskelu edellyttää hyvää englanninkielentaitoa puheen ja tekstin ymmärtämisen osalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelun tueksi suositellaan seuraavia oppikirjoja.

Ritter, M. & Winterbottom, C. (2017). UX for the web: Build websites for user experience and usability. Packt Publishing Ltd. Luvut 1-5 ja 10-11.

Goodman, E., Kuniavsky, M., Kuniavsky, Mike, M.. (2012). Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research. Morgan Kaufman. Luvut 4-10, 15, 17-18.

Kumpikin oppikirja on luettavissa digitaalisesssa muodossa EBook Central -palvelussa Laurean lisenssillä. Lisäksi Laurean kirjastossa on muutamia painettuja kappaleita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Kehittämistehtävä eli käyttäjätarpeiden kartoitus ja ratkaisujen ideointi -tehtävä on mahdollista toteuttaa omalle työantajalle tai mahdollisesti (tilauskannasta riippuen) Laurean yrityskumppanille.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tehtävien palautuspäivät ilmoitetaan Canvas-työtilassa.

Opiskelijan tulee tehdä orientaatiotehtävä viikon sisällä opintojakson alkamisesta pitääkseen paikkansa kurssilla. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli tehtävää ei tehdä määräajassa. Opiskelijan tilalle voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Kansainvälisyys toteutuksella

Toteutuksella ei ole kansainvälisiä yhteistyötahoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Yksi opintopiste (op) vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Opintojakson kuormitus jakautuu arviolta seuraavasti:

Luennot ja opintomateriaaliin tutustuminen 3 op.
Kehittämistehtävä 2 op (ryhmätyö)


Tämä on opettajan alustava arvio opintojakson kuormittavuudesta. Yksittäisen opiskelijan kohdalla työtavat, lähtötiedot ja tavoitetaso vaikuttavat kuormitukseen.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun menetelmiin ja opitaan soveltamaan niitä digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Opiskelijat oppivat myös toteuttamaan käyttäjätutkimuksen alan eettisten normien mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolta opiskelija saa arvosanan 1-5. Arvosana muodostuu pienistä yksilötehtävistä sekä UX-portofilioprojektista, joka tehdään ryhmätyönä.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Urkundia käytetetään kirjallisten tehtävien tarkistuksen yhteydessä.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta