Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintamuotoilu (5 op)

Toteutuksen tunnus: A900BW26-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu (MYA4), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Otto Mäkelä

Ryhmät

  • MYA423SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa organisaation strategisen johtamisen kokonaisuuden
- analysoida, verrata ja soveltaa palvelulogiikan periaatteita ja vaikutuksia organisaation toiminnan kehittämisessä
- tunnistaa, verrata ja arvioida uusia liiketoimintamalleja ja niiden taustoja
- kehittää oman organisaation toimintaa uusien ajattelu- ja liiketoimintamallien näkökulmasta

Toteutustapa

Opintojakso sisältää kolme opetuspäivää: 5.10., 3.11. ja 2.12.2023 klo 9-16:30
Opetuspäivien välillä opiskelijat työskentelevät itsenäisesti ja saavat tarvittaessa ohjausta opettajilta. Tehtäviä tehdään sekä yksilöllisesti että pienryhmissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

• Bland, J.D. & Osterwalder, A. 2020. Testing business ideas. New Jersey: Wiley.
• Blank, S. 2013. Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, May.
• Gassman, O., Frankenberger, K. & Choudury, M. 2020. The business model navigator. 2. ed. Harlow: Pearson Education Limited. (tai alkuperäispainos Gassmann, O., Frankenberger, K., & Csik, M. 2014. The business model navigator. Harlow: Pearson Education Limited.)
• Kaplan, S. 2011. Business models aren’t just for business. Harvard Business Review 11.
• Ojasalo, J. & Ojasalo, K. 2018. Service logic business model canvas. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship 20(1), 70–98.
• Teece, D. 2018. Business models and dynamic capabilities. Long Range Planning, 50, pp. 40-49.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Ole tarvittaessa yhteydessä opintojakson vastuopettajaan.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson kehittämistehtävän toimeksiantaja on työelämän yhteistyökumppani.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojaksolla hyödynnetään ensisijaisesti kansainvälistä kirjallisuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työmäärän jakautuminen:
5 opintopistettä = 135 tuntia (1 op = 27 työtuntia)
• Lähiopetus = 21 tuntia
• Esitehtävä = 6 tuntia
• Oppimispäiväkirja = 60 tuntia
• Casetehtävä = 48 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Opiskelija osaa:
• yhteiskehittää liiketoimintamallia iteratiivisesti soveltaen
liiketoimintamuotoilun menetelmiä ja työkaluja
• tunnistaa, verrata ja arvioida liiketoimintamalleja ja niiden
taustoja
• hahmottaa liiketoiminnan kehittäminen osana organisaation
strategiaa

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.)”

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu-koulutuksen YAMK opiskelijoille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)