Skip to main content

Työssä tapahtuva oppiminen (10 cr)

Code: G800BP58-3004

General information


Enrollment

02.07.2022 - 31.07.2022

Timing

01.01.2023 - 01.06.2023

Number of ECTS credits allocated

10 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Laurea Otaniemi, sote

Campus

Laurea Otaniemi

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä täydennyskoulutus (USG), Laurea Otaniemi

Teachers

  • Tiina Mäkelä
  • Jonna Suominen

Groups

  • USG22SU
    Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus, Syksy 22, Otaniemi

Objectives

Opiskelija osaa
- noudattaa omaan ammattitoimintaansa, potilaan hoitamiseen ja lääkkeen määräämiseen liittyviä lakeja, asetuksia ja säädöksiä
- tunnistaa lääkkeen määräämiseen liittyvän tehtäväalueensa ja osaamisensa rajat ja vastuun sekä konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- toimii eettisesti korkeatasoisesti lääkkeitä määrätessään
- dokumentoi päätöksenteon perustana olevan anamneesin, kliiniset löydökset, diagnoosin ja jatkotoimenpiteet tehtäväalueellaan
- arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon kiireellisyyttä ja niihin liittyvää lääkehoidon tarvetta sekä suunnittelee hoidon ja jatkohoidon ja konsultoi muita ammattihenkilöitä tarvittaessa
- osaa lääkkeen määräämisen tehtäväalueellaan kliinisen päätöksenteon (erotusdiagnostiikka), perustaen sen potilaan anamneesiin, kliiniseen tutkimukseen sekä tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin
- soveltaa monitieteellistä tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa lääkkeen määräämistä toteuttaessaan ja sitä kehittäessään
- toimii tehtäväalueellaan näyttöön perustuvien hoitosuosituksien ja – käytäntöjen mukaisesti
- hallitsee lääkkeenmääräämisen tehtäväalueen terveyden edistämisen, sairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon, ohjauksen ja seurannan hoitajavastaanotolla
- varmistaa tiedonkulun kirjaten ja raportoiden systemaattisesti lääkehoidon ja siihen liittyvän hoitotyön toteutuksen

Grading scale

Approved/Failed

Further information

Tämä opintokokonaisuus on pääosin työssä tapahtuvaa oppimista, jossa edistetään oman uuden tehtäväkuvan muotoutumista. Tämän opintojakson aikana toteutetaan työssä tapahtuva osaamisen näyttö. Työssä tapahtuvaa oppimista ohjaa asiakastyön osalta lääkärin ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutettu laillistettu lääkäri, joka vastaa opiskelijan välittömästä ohjauksesta ja osallistuu työelämässä tapahtuvaan näytön arviointiin.