Siirry suoraan sisältöön

Tutkimus- ja kehittämismenetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BT02-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Marjaana Ajanto
  • Jarmo Heinonen

Vastuuopettaja

Jarmo Heinonen

Ryhmät

  • HLA222KN
    Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida oman alan tutkimuksellista tietoa
- valita tutkimus- tai kehittämistyöhönsä tarkoituksenmukaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä perustella valintansa
- kerätä empiirisen aineiston ja analysoida sen
- tulkita tutkimus- ja kehittämistyön tuloksia ja tehdä johtopäätöksiä niiden pohjalta
- arvioida tutkimus- ja kehittämistyön eettisyyttä ja luotettavuutta
- toimia tutkimus- ja kehittämistyön edellyttämissä viestintätilanteissa ja tuottaa tutkimuksellista tekstiä

Toteutustapa

Opintojaksolla on yhteisiä tapaamisia, itsenäisiä tehtäviä ja ohjeet Canvasissa. Kaikki tarvittava materiaali on saatavissa opintojakson Canvas-työtilassa.

Opintojakson suoritustapa kerrotaan opintojakson alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään sekä itse tuotettua verkkomateriaalia että kirjallisuutta tukena. Valikoima suositeltua kirjallisuutta julkaistaan opintojakson Canvas-työtilassa, mutta osallistujat voivat itse valita käyttämänsä kirjallisuuden. Joihinkin opintojakson tehtäviin sisältyy tiedonhakua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson Canvas-työtila aukeaa ennen opintojakson alkua.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita:
Kriittinen lähteiden käyttö ja tiedonhaku
Oman alan tutkimus
Käytetyimmät tiedonkeruun menetelmät, mm. haastattelut, kyselyt, benchmarking, havainnointi
Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi
Tutkimusetiikka
Tutkimuksen luotettavuus

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 2.