Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhoitajatyön kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BT24-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 09.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 30.09.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Tiina Putkuri
  • Meri Punkari

Vastuuopettaja

Tiina Putkuri

Ryhmät

  • STG223KAM
    Terveydenhoitajakoulutus, verkko-opinnot, K23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida ajankohtaisen terveyden edistämisen työelämätehtävän tai -projektin
- hyödyntää erilaisia kehittämisen menetelmällisiä ratkaisuja ja innovoinnin tapoja sekä soveltaa niitä terveyden edistämisen intervention suunnittelussa
- viestiä kehittämistyöstään sen eri vaiheissa

Toteutustapa

Opintojakson oppimisympäristönä on Canvas, josta löytyy ohjeistus opintojakson suorittamiseen. Opintojakson orientaatiokerta 8.5. (tallennetaan ja katsottavissa jälkikäteen Canvasista).

Itsenäinen työskentely on opintojaksolla keskeistä ja opintojakson voi suorittaa pitkälti oman aikataulun mukaisesti keväällä-kesällä-alkusyksystä 2023. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta ja/tai voidaan hyödyntää myös työelämä- ja vertaispalautteenantoa.

Toteutetut projektit esitellään koko ryhmälle seminaarissa (etäyhteydellä) 25.9.2023, seminaariin osallistuminen on pakollista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Patja K, Absetz, P. & Rautava P. (toim.) (2022) Terveyden edistäminen. Kustannus Oy Duodecim (saatavilla myös e-kirjana Oppiportti-palvelun kautta).
- Sinikallio S. (toim.) (2019) Terveyden psykologia. PS-kustannus.
- Nutbeam D. & Harris E (2010) Theory in a Nutshell: A guide to Health Promotion Theories. Mc Graw-Hill Publishing Co.
- Nutbeam D., Harris E. & Wise M. (2010) Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. North Ryde, N.S.W.
- Pietilä A-M. (toim.) (2010) Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy.
- Savola, E. & Koskinen-Ollonqvist P. (2005) Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja selityksiä. Terveyden edistämisen keskus ry, julkaisuja 3, 2005.
- Sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallien terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta ETENE (2008) Terveyden edistämisen eettiset haasteet. ETENE-julkaisuja 19.
Muu opintojaksolla esitelty kirjallisuus.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja raportoi yksin tai 2-3 hengen ryhmässä terveyden edistämiseen tähtäävän projektin yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Kansainvälisyys toteutuksella

Projekti on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisessä ympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla opiskelija perehtyy terveyden edistämisen projektissa tarvittavaan teoriatietoon ja palvelumuotoiluun sekä suunnittelee, toteuttaa ja raportoi yksin tai 2-3 hengen ryhmässä terveyden edistämiseen tähtäävän projektin yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä Canvasissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelija saa opintojaksolla palautetta sekä toisilta opiskelijoilta että opettajilta. Opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä. Arvosana annetaan kirjallisen projektisuunnitelman ja projektiraportin (blogikirjoitus) sekä tehtävissä osoitettujen ryhmätyötaitojen pohjalta, alla olevien arviointikriteerien mukaisesti.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin