Siirry suoraan sisältöön

Uudistava monialainen terveyden edistäminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BT23-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Anne Suvitie

Vastuuopettaja

Anne Suvitie

Ryhmät

  • STV222KA
    Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida kansainvälisten ja kansallisten strategioiden ja SOTE-muutosten merkitystä terveydenhoitajatyöhön
- perustaa toimintansa monialaiseen yhteisölähtöiseen orientaatioon
- suunnitella ja toteuttaa terveydenhoitajatyötä ja hyvinvoinnin edistämistä monialaisissa työryhmissä
- arvioida terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta sekä uudistamistarpeita yksilön ja yhteiskunnan kannalta

Toteutustapa

Verkkoluennot Zoomissa, itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja projektityöskentelyä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osoitettu Canvasissa

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

31.8.2022 klo 8.30- 10.00 Orientaatio, tehtävien anto ja ohjaus. Zoom (Anne)
29.11.2022 klo 8.30-11.45 Seminaari Zoom (Anne )

Kansainvälisyys toteutuksella

Kv-yhteydet toteutuvat materiaalin muodossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä

Sisältö ja sen jaksotus

Terveydenhoitaja voimavaraisen ja dialogisen ohjauksen asiantuntijana 1op
Terveyden edistämisen mallit terveydenhoitajan ja terveyspolitiikka terveydenhoitajatyön kehittämisessä 1 op
Yhteisön terveyden edistäminen ja terveysteknologia terveyden edistämisessä 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson keskeinen sisältö:
- kansalliset,kansainväliset strategiat ja SOTE-muutos terveydenhoitajatyössä
- terveydenhoitaja voimavaraisen ja dialogisen ohjauksen asiantuntijana
- terveyden edistämisen mallit terveydenhoitajan työn kehittämisessä
- IVA-analyysin hyödyntäminen yhteisön terveyden edistämisessä


Tavoitteet:

Opiskelija osaa
- arvioida kansainvälisten ja kansallisten strategioiden ja SOTE-muutosten merkitystä terveydenhoitajatyöhön
- perustaa toimintansa monialaiseen yhteisölähtöiseen orientaatioon
- suunnitella ja toteuttaa terveydenhoitajatyötä ja hyvinvoinnin edistämistä monialaisissa työryhmissä
- arvioida terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta sekä uudistamistarpeita yksilön ja yhteiskunnan kannalta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin kohteet:
Verkkotehtävät HYV/HYL .
Tarkemmat arviointikriteerit kuvattu Canvasissa.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Laurean yleiset arviointikriteerit