Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 (11 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS93-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHB2), Laurea Hyvinkää

Opettaja

  • Minna Pulli
  • Sanna Mikkola
  • Katja Laukkanen
  • Sanna Pirinen
  • Anja Mertanen

Vastuuopettaja

Sanna Mikkola

Ryhmät

  • SHB221SN
    Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S21, Hyvinkää

Osaamistavoitteet

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä, psykiatrisista sairauksista ja päihderiippuvuudesta toteuttaessaan hoitotyötä
- hyödyntää tutkimusta ja suosituksia mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa
- ehdottaa ratkaisuita ja analysoida päätöksentekoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan päivittäisessä hoitotyössä
- tunnistaa potilaan psyykkisen kuormituksen, surun ja kriisin sekä osaa tukea häntä
- rakentaa kunnioittavan hoitosuhteen mielenterveyden häiriöstä kärsivään, päihdeasiakkaaseen sekä hänen läheisiinsä
- arvioida ja kehittää valmiuksiaan voimavaralähtöiseen vuorovaikutukseen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
- soveltaa mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja päihdetyössä käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä potilaslähtöisesti
- perustella päihde- ja mielenterveyspotilaiden käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Kirurgisen potilaan hoitotyö:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta, kirurgiasta ja anestesiologiasta perioperatiivisessa hoitotyössä
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perioperatiivisen hoitotyön päätöksenteossa
- valmistella potilaan leikkaukseen ja toimenpiteeseen
- seurata potilaan tilaa ja ohjata potilasta leikkauksen tai toimenpiteen aikana
- analysoida eri tietolähteistä saamaansa tietoa potilaan tilasta ja tehdä niistä johtopäätöksiä
- tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat tilanteet ja osaa reagoida potilaan voinnin heikkenemiseen
- aloittaa perusmonitoroinnin
- hoitaa post-operatiivista kipua
- hoitaa puhdasta haavaa
- toteuttaa kirurgisen potilaan omahoidon ohjausta sen keskeisillä sisältöalueilla
- tunnistaa infektioiden torjuntaan ja potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaa ennaltaehkäistä niitä
- kirjata välittömästi ja kattavasti potilaan tilan arvioinnin, hoidon sekä arvion niiden vaikuttavuudesta
- perustella keskeisten asiakasryhmien käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- toteuttaa turvallisesti laskimonsisäistä ja epiduraali- ja spinaalitilaan annettavaa lääkehoitoa
- toimia aktiivisena jäsenenä moniammatillisessa tiimissä toteuttaessaan kirurgisen potilaan hoidossa
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua potilaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Sisältö

Harjoittelun teema: Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko. Vaikuttava suullinen viestintätaito, esittäminen ja argumentaatio.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ns. auditointitehtävä/ Kliinisen tutkimuskysymyksen muodostaminen (esim. PICO/PICoa/PCC), tutkimustiedon haku, hoitotyön käytäntöjen kriittinen arviointi ja vertailu, johtopäätösten tiivistäminen ja suullinen esittäminen harjoitteluympäristössä. Viestinnän opettajan palaute.

Toteutustapa

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu neljä viikkoa.
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu neljä viikkoa.
Harjoittelun teemoina ovat kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko, sekä
vaikuttava suullinen viestintätaito, esittäminen ja argumentaatio.

Harjoitteluun kuuluu tehtävä.

Lisätietoja opiskelijoille

Lääkehoito ja lääkelaskut 3-opintojakson lääkelaskukoe tulee olla hyväksytysti suoritettu vähintään kaksi viikkoa ennen harjoitteluiden alkamista.

Soveltuvia harjoittelupaikkoja ovat:

Anestesia- ja leikkausosastot
Kirurgiset vuodeosastot
Kirurgiset poliklinikat
Päiväkirurgiset yksiköt
Päivystys- ja ensihoidon yksiköt
Mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt (osastot, poliklinikat, päiväosastot, konsultaatiotyöryhmät)
Kriisihoidon yksiköt
Asumiskuntoutuksen yksiköt
Kotiin suuntautuvat mielenterveyspalvelut

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelu hyväksytytty/hylätty.
Harjoittelun tehtävä hyväksytty/hylätty.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 3" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.