Siirry suoraan sisältöön

Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SF00BT69-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

17.01.2023 - 23.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Joni Heikkilä
  • Valpuri Seikkula
  • Kati Nykänen
  • Kaisa Porkka-Toivonen

Vastuuopettaja

Joni Heikkilä

Ryhmät

  • SFG223KA
    Fysioterapeuttikoulutus, monimuotototeutus, K23, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ammattikäsitteitä
- arvioida ja tunnistaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin sekä ikääntymiseen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet sekä niihin yhteydessä olevat tekijät terveyttä edistävän fysioterapian näkökulmasta
- suunnitella ja toteuttaa erilaisille kohderyhmille ja erityisesti ikääntyneille terveyden edistämiseen, toimintakykyyn ja terveyttä edistävän esteettömän ympäristön mahdollisuuksiin liittyviä käyttäjälähtöisiä palveluita
- suunnitella ja toteuttaa itselleen ja asiakkaalleen ergonomisen ja turvallisen avustamistilanteen sekä valita siihen tarkoituksenmukaiset keinot ja apuvälineet

Toteutustapa

Luennot ja työpajat toteutetaan Otaniemen kampuksella

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

- Hopsu, L. 2010. Terveyden edistäminen terveysteknologialla.
- Huber, ym, 2016, Towards a 'patient-centred' operationalisation of the new dynamic concept of health: a mixed methods study.
- Launis, M. & Lehtelä, J. (toim.). 2011. Ergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos.
- Pietilä, A-M, 2012. Terveyden edistäminen
- Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen 2007, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 6. Helsinki.
- Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. 2015. Työterveyslaitos. Ergonomia. Ergonomiaa työelämän eri aloille.
- Pääkkönen, R., Rantanen, S. & Uitti, J. 2006. Työn terveysvaarojen tunnistaminen. Työterveyslaitos. Sosiaali- ja
terveysministeriö.
- Salminen A-L. 2010. Apuvälinekirja.
- Sillanpää, J. 2008. Työn kuormittavuus. Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Helsinki: Työterveyslaitos. S.94-115.
- Takala, E-P. & Lehtelä, J. 2015. Ergonomia. Teoksessa: Arokoski, J., Mikkelsson, M., Pohjolainen. T. & Viikari-Juntura, E. (toim.) Fysiatria, Duodecim, Helsinki (löytyy terveysportista sähköisenä)
- Tamminen-Peter, L. ja Wickström, G. 2013. Potilassiirrot – taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Helsinki.
- Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus (ICF). https://thl.fi/fi/web/toimintakyky/icf-luokitus
- Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Ergonomia-osio on hyväksiluettavissa TTL:n Ergonomia-kortin suorittaneilla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Terveyden edistämisen -osuudessa toteutetaan pienimuotoinen projekti työelämän kanssa yhteistyössä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson hyväksytty toteutus edellyttää opiskelijan aktiivista läsnäoloa kontaktitapaamisissa sekä zoom-ohjauksissa. Lisäksi edellytyksenä opintojakson tehtävien hyväksytty suoritus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään teemoihin:
- Toimintakyky kansainvälisen terveyden ja toimintakyvyn käsitteistön mukaan (ICF)
- Asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- Apuvälineet ja esteettömyys asiakkaan toimintakyvyn edistäjänä
- Ergonomia

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).
Arvioitavat osa-alueet ovat:

1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja toimintakyky (2 op) (arviointi 1-5)
2. Apuvälineet ja esteettömyys (1 op) (hyväksytty / hylätty)
3. Ergonomia työpajat ja tehtävät (2 op) (hyväksytty/hylätty, 1-5)

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä (kts. alla)

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Opintojakso tai suorituksen osa on hylätty, jos opiskelija:

- ei toimi annettujen ohjeiden mukaisesti
- on selvittämättömiä poissaoloja kontaktitapaamisista
- on poissa ergonomian työpajoista
- ei kykene raportoimaan tehtäviä tai toimintaansa (tehtävät, oppimispäiväkirja)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden jai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden