Siirry suoraan sisältöön

Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0183-3170

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 120

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi
 • Sosionomikoulutus (SSG2), Laurea Otaniemi
 • Liiketalouden koulutus (HLG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

 • Pipsa Kostamo
 • Katriina Reponen
 • Marja-Leena Piispanen
 • Teija Fontell
 • Monika Cseh
 • Tomas Illman
 • Riikka Saukkola

Vastuuopettaja

Riikka Saukkola

Ryhmät

 • HLG222SA
  Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi
 • SFG222SN
  Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S22, Otaniemi
 • SSG222SA
  Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida käytännöllisen projektin moniammatillisessa yhteistyössä
- toimia tarkoituksenmukaisesti monikulttuurisissa organisaatioissa ja verkostoissa
- hankkia ja käyttää tietoa kehittämisen tueksi sekä käyttää tietoteknisiä työvälineitä
- viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti projektin edellyttämissä viestintä- ja dokumentointitilanteissa

Toteutustapa

Opintojakson aikana määrätyt tiimit toteuttavat valitsemalleen vapaahtoisjärjestölle projektin "Anna hyvän kiertää" -periaatteella.
Opintojaksolla ohjaus toteutuu virtuaalisesti Zoomissa / Teamsissa.
Opintojakson oppimisalustana toimii Canvas.
Viestinnän sekä tietotyövälineiden osuudet on pääosin intergroitu osaksi projektin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihetta (tiimisopimus, projektin ideointi, pitch, projektisuunnitelma ja -raportti, esitys sekä tiimin sisäinen viestintä/viestintä yhteistyökumppanin suuntaan). Viestinnässä on myös omia tehtäviä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektikirjallisuus
Omaan projektiaiheeseen liittyvä aineisto
Yhteistyökumppaniorganisaation esittelymateriaali

Tiedot oppimateriaaleista ovat Canvas-työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Opiskelijaintrasta.

Toisen korkeakoulututkinnon / korkeakouluopintoja suorittanut voi anoa opintojaksolta hyväksilukua, jos aikaisemmat opinnot ovat sisältäneet projektioppimisen opintojaksoja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opiskelijat tekevät opintojaksolla työelämäyhteistyötä itse valitsemansa työelämäkumppanin kanssa. Yhteistyökumppanin kanssa sovitaan toteutettavasta projektista ja projektin toteutetaan opintojakson aikana.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso toteutetaan syksyn 2022 aikana. Toteutuksen tarkempi aikataulu näkyy Pakissa suoraan toteutuksen varauksina sekä Canvasissa orientaatiomoduulin alla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on kokonaisuudessaan viisi (5) opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä. Tällä opintojaksolla opiskelijat työmääräksi on siis arvioitu noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

1) Orientaatio ja starttivaihe: viestinnän perusteet, info, tiimijako ja -sopimukset sekä projektin ideointi
2) Projektin suunnittelu (pitch, suunnittelu)
3) Projektin toteutus
4) Projektin arviointi ja raportointi (projektiraportti, tiimin itsearviointi ja loppuesitykset)

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Pääpaino projektinhallinnan osion arvioinnissa on projektin toteutuksessa ja siitä kirjoitetetussa raportissa.
Viestinnän osiosta tulee oma arvosanansa viestinnän tehtävien perusteella.
Opintojakso sisältää myös tietotyövälineiden tehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.

Ks. myös tehtäväkohtaiset arviointikriteerit.

Opinnon arvioinnissa käytetään AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Hylätty (0)

Arviointikriteerit eivät täyty T1:n tasoisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- esittää innovatiivisia tai luovia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden