Siirry suoraan sisältöön

Strategisen uudistumisen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: NY00BL19-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (NYA3), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Pasi Hario
  • Päivi Tossavainen

Ryhmät

  • NYA323KJ
    Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, yamk, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa ja syntetisoida palveluajattelun eri näkökulmia organisaation strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä sekä arvioida niiden strategisia vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn.
- suunnitella, arvioida ja kehittää organisaation valmiuksia strategiseen uudistumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.
- tunnistaa organisaation digitaalisen kehittämisen keskeiset tavoitteet ja toimijat sekä kehittää organisaation digitaalista strategiaa ja sen jalkauttamista.
- arvioida liiketoiminnan strategisen uudistumisen ajureita ja oman organisaation digitaalisen transformaatiota.
- soveltaa ja arvioida skenaarioajattelua strategisen uudistumisen välineenä

Toteutustapa

Strategisen uudistumisen johtaminen on yksi organisaatioiden elinkaaren keskeisiä ajureita.
Opintajaksolla tarekastellaan palveluajattelun eri näkökulmia organisaation strategisessa johtamisessa ja kehittämisessä sekä arvioidaan niiden strategisia vaikutuksia liiketoimintaan ja kilpailukykyyn. Analysoidaan organisaation valmiuksia strategiseen uudistumiseen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Oppiminen perustuu yhteisöoppimiseen, vertaisoppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Opintojakso koostuu kolmesta lähipäivästä ja oppiminen toteutuu työskentelemällä yhteistoiminnallisesti Laurean oppimisympäristössä. Opintojaksolle on ennakkotehtäviä, jotka tulee suorittaa ennen 1. lähipäivää. Muutokset toteutussuunnitelmaan ovat mahdollisia. Kurssia koskeva informaatio päivitetään ainoastaan oppimisympäristö Canvaksessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintojaksosta osa tai kokonaan aikaisemman hankitun osaamisen mukaisesti; ota yhteys vastuuopettajaan hyvissä ajoin.
Lähipäivien poissaoloa ei voi korvata lisätehtävillä.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Laurean LbD -pedagoginen malli toteutuu opintojaksolla eli työelämäyhteistyö ja/tai TKI toteutuu aidossa työelämässä opiskelijan työorganisaatiossa. Mikäli työorganisaatio puuttuu, suorittaa opiskelija tehtävän Laurea-ammattikorkeakouluun (Laurean strategia 2030) tai valitsemaan ja sopimaansa Laurean TKI- hankkeeseen (mikäli se on mahdollista).

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opetus on lähipäiviin perustuva, jolloin lähipäiville osallistuminen on välttämätöntä.
Lähipäivät ovat

Kansainvälisyys toteutuksella

Kansainvälinen tutkimuskirjallisuus. Opiskelijoiden työelämäorganisaatioiden kansainvälisyys.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajuudeltaan 5 op., mikä tarkoittaa noin 130hrs työtä/ opiskelija.
Aktiivinen osallistuminen (3 lähipäivää, 24 h): 1 op.
Itsenäinen opiskelu/ ryhmätehtävät; Ennakkotehtävät ja oppimistehtävät: 4 op.

Sisältö ja sen jaksotus

Johdatus strategian käsitteistöön ja strategiseen johtamiseen, strateginen uusiutuminen; digitaalinen uudistuminen strategisena päätöksenä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.”

Opintojakso on ensisijaisesti kohdennettu 'Tulevaisuuden digitaalisten palvelujen kehittämisen koulutusohjelma, Yamk', ja on ydinopintojakso. Siksi ko. kohderyhmälle on varattu kaikki opiskelijapaikat. Opintojaksolle on mahdollista päästä sellaiset opiskelijat aikaisemmista ko. koulutusohjelman kohdennetuista toteutuksista, joilta suoritus puuttuu. Ota yhteys vastuuopettajaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on erilaisia oppimistehtäviä. Opintojakso tehtävineen on rakennettu YAMK tason (EQF7/ NQF7) mukaisesti ja suoritusta arvioidaan koko opintojakson ajalta. Osa oppimistehtävistä tapahtuu lähipäivinä.
Opintojakso arvioidaan tehtävien suorittamisen, itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opintojakso on suoritettu toteutussuunnitelman mukaisesti ja erityisesti oppimistehtävät ovat tehtävänannon mukaisesti suoritettu.
Opintojakso arvioidaan asteikolla: 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) kerättyjen pisteiden mukaisesti. Arvioinnista tarkemmin oppimisympäristössä.
Opintojaksolla ei ole koetta/ tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita opintojaksoa toteussuunnitelman mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
Tietoperusta: hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. Ja käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen: tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä: viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
Tietoperusta: hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen.
Ja käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu: ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja.
Kehittäminen: luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon.
Viestintä: viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tietoperusta: luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden.
Ongelmanratkaisu): ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja.
Kehittäminen: tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa
Viestintä: viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.