Siirry suoraan sisältöön

Mielekäs elämä, motivoiva työura (1 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BR98-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 21.05.2023

Ajoitus

01.12.2022 - 30.06.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 400

Opettaja

  • Heli Kulomaa
  • Pasi Hario
  • Suvi Valsta
  • Tomi Tolonen

Vastuuopettaja

Pasi Hario

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 100. Avoin AMK: 100.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
- määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
- asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Toteutustapa

Tämän opinnon voit suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Ilmoittautuminen on auki jatkuvasti ja uudet ilmoittautumiset hyväksytään noin kerran viikossa (loma-aikoina hyväksynnät harvemmin).

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:
• Mitä minä haluan elämältäni ja kuinka edistän omaa hyvää elämääni niin, että se osaltaan tukee myös uratavoitettani?

Oppimistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
• Arvioida omalle kehitykselle merkityksellisiä elämäntapahtumia ja tehdä johtopäätöksiä niiden vaikutuksista omaan toimintaan elämässä ja työssä
• Määritellä itselle tärkeitä asioita elämässä ja työssä sekä hyödyntää tätä tietoa työuran suunnittelussa
• Asettaa realistisen ammatillisen kehittymistavoitteen ja suunnitella siinä etenemistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy kattavasti aihealueen teorioihin podcastien, videoiden ja lyhyiden tekstien kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijoiden intranetistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämän automatisoidun opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 27 tunnin opiskelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla perehdytään kysymykseen:
• Mitä minä haluan elämältäni ja kuinka edistän omaa hyvää elämääni niin, että se osaltaan tukee myös uratavoitettani?

Opintojakso koostuu kolmesta osiosta, joihin syvennytään podcastein, videoin ja interaktiivisin tehtävin:

Orientaatio
Video: Osioon motivoiva ja sen sisällöstä kertova tervehdys
Osion sisällöt ja oppimistavoitteet

Moduuli 1: Menneisyys – Miten tarinani on edennyt tähän mennessä?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Tehtävä: Tunnista tarinatyypit
Tehtävä: Elämän tärkeät asiat ja niiden vaikutus omaan tarinaan
Oppimistehtävä I: Kokoa oma elämänpolkusi
Podcast: Elämän tarinan synty - Miten minusta tulee minä?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Oppimistehtävä II: Oman tarinan opit

Moduuli 2: Tulevaisuus – Millainen toivon tarinani jatkon olevan?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Mielikuvaharjoitus: Osallistu 100 v. juhliisi
Elämän tärkeät asiat ja niiden vaikutus tuleviin valintoihin
Oppimistehtävä I: Määritä elämäsi tärkeät asiat
Podcast: Kuinka elämän ja työn tärkeät asiat ohjaavat valintojamme?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Oppimistehtävä II: Määritä itsellesi työelämässä tärkeät asiat

Moduuli 3: Nykyisyys – Mikä on seuraava juonenkäänne tarinassani?
Video: Osaan motivoiva ja sen esittelevä tervehdys
Mielikuvaharjoitus: Tunnista onnistumistunnelmat
Elämän tärkeät asiat ja niistä johdetut uratavoitteet
Podcast: Miten luodaan toimiva tavoite ja edetään siinä?
Monivalintatesti podcastin teemoista
Tehtävä: Tunnista toimivat tavoitteet
Miten tavoitteissa edetään?
Oppimistehtävä: Aseta ammatillinen kehittymistavoite
Kokoava loppupohdinta: Mitä viet mukanasi tältä kurssilta?

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa. Myös YAMK-opiskelija voi suorittaa opintojakson tai liittyä opintojaksoon sen sisältöihin perehtymiseksi, mutta opintojaksoa ei voi sisällyttää YAMK-tutkintoon.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy Canvasta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 50 % oikeilla arvosanoilla. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.