Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 (7 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS82-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

21.09.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Tiina Leino
  • Sanna Kuivalainen
  • Sari Juvonen
  • Ulla Jauhiainen

Vastuuopettaja

Sari Juvonen

Ryhmät

  • SHV222SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä
- toimia kollegiaalisesti ja vastuullisesti osana työyhteisöä
- tehdä havaintoja asiakkaan perustarpeista, toimintakyvystä ja peruselintoimintojen muutoksista
- tukea potilaan toimintakykyä monipuolisesti ja vastata hänen perustarpeisiinsa
- laatia hoitosuunnitelman ja arvioida asiakkaan saamaa hoitoa huomioiden asiakkaan voimavarat
- toteuttaa peruselintoimintojen tarkkailussa tarvittavat perustutkimukset ja toimenpiteet osana potilaan hoitoa ja tarkentaa sen perusteella hoitosuunnitelmaa
- toteuttaa ohjattuna enteraalista, paikallista sekä injektioina annettavaa lääkehoitoa
- dokumentoida potilasasiakirjoihin ja raportoida suullisesti potilaan voinnista ja hoidosta
- toimia aseptisesti
- soveltaa potilas- ja työturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä menetelmiä työskentelyssään
- toimia välittömästi vaaratapahtuman ilmetessä
- soveltaa voimaannuttavan läsnäolon ja vuorovaikutuksen periaatteita asiakasvuorovaikutuksessa
- arvioida toimintaansa yhdessä asiakkaan kanssa ja kehittää toimintaansa asiakaskokemus huomioiden
- kantaa vastuuta oppimisestaan harjoittelun aikana
- analysoida oman osaamisensa kehittymistä ja hyödyntää aktiivisesti palautetta kehittyäkseen
- hakea ja esittää tiivistetysti tutkimustietoa potilashoidon tueksi ja kehittämiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Sisältö

Teema: Potilaan perustarpeisiin vastaaminen, potilas- ja työturvallisuus.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö

- Hoitotyön ilmiöön tai ongelmaan kohdennettu tiedonhaku ja kliinisten tutkimuskysymysten muodostaminen: Esim. PICO/PICoa/PCC, käsitekartta tai muu valittu menetelmä.
- Tutkimustiedon haku ja tiivistäminen.
- Viestinnän opettajan palaute.

Toteutustapa

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1.
Kesto 5 viikkoa ja harjoittelupaikkoja voivat olla palvelutalot, asumispalveluyksiköt ja hoitokodit, terveyskeskusten tai perusterveydenhuoltotasoisten sairaaloiden vuode- ja hoivaosastot.
Harjoitteluinfoon osallistuminen on pakollista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7 op
Hyväksilukemisen mahdollisuus kliinisessä harjoittelussa. Lisätietoa tästä löytyy Canvaksen terveysalan harjoittelu työtilasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I - Eettiset kysymykset osana näyttöön perustuvaa hoitotyötä (LbD)

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson orientaatiot/infot ovat pakollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 7op (189h)

Sisältö ja sen jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1:
•Ennen ensimmäistä harjoittelua, opiskelijan tulee olla osallistunut kaikkiin Moduuli I teoriaopintoihin ja harjoituksiin
•Suositellaan, että hyväksytysti suoritettuna tulee olla kliinisen hoitotyön perusteet sekä Lääkehoito ja lääkelaskenta ennen 1. harjoittelun alkua

Lisätietoja opiskelijoille

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1:
•Opiskelija varaa harjoittelupaikan itse Jobiili -järjestelmän kautta mahdollisimman pian opintojen alettua. Kliinisen harjoittelun vastuuopettaja vahvistaa opiskelijan varauksen Jobiili -järjestelmän kautta.
•Harjoittelun ohje, tehtävä ja oppimissopimus löytyvät Canvas työtilasta Terveysalan harjoittelu.
•Harjoitteluinfoon osallistuminen on pakollista

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 edellyttää sisällöllisten tavoitteiden saavuttamista, vaaditun tuntimäärän ajallista täyttymistä sekä tehtävän tekemistä hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 1" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.