Siirry suoraan sisältöön

Kosmetiikka-alan liiketoiminnan strateginen kehittäminen digitalisoituvassa ympäristössä (10 op)

Toteutuksen tunnus: KY00BO10-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

09.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

6 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (KYV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Satu Vuorela
  • Auli Hietanen
  • Markus Kanerva
  • Jussi Järvi

Vastuuopettaja

Auli Hietanen

Ryhmät

  • KYV222SJ
    Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen, yamk, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa eri liiketoimintamalleja kosmetiikka-alan muuttuvassa ja digitaalisessa toimintaympäristössä
- hyödyntää erilaisia suunnittelumenetelmiä ja kehittää verkkoliiketoiminnan palvelumalleja
- arvioida ja tunnistaa yksilön kannalta oleellisia kuluttajan päätöksentekoon liittyviä ilmiöitä
- tutustua erilaisiin projektinhallinnan työkaluihin

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on neljänä päivänä Tikkurilan kampuksella YAMK-lähiopetuspäivien aikataulun mukaan. Muu osa opintojaksosta toteutetaan itsenäisesti ja ryhmätöinä sekä verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviin osallistuminen on suositeltavaa. Mahdollisista ennakkoon tiedossa olevista poissaoloista tulee sopia etukäteen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Canvas-alustalla ja lähiopetuspäivien aikana.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Linkistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Sisältö ja sen jaksotus

Tällä 10 opintopisteen opintojaksolla opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin palvelumuotoilun menetelmiin ja soveltaa niitä kosmetiikka-alan liiketoimintaan. Opintojaksolla hyödynnetään suunnittelutyökaluja, kuten erilaisia kanvaaseja ja kehitetään ajankohtaisia liiketoiminnan palvelumalleja. Projektinhallinnan prosessit ja työkalut tulevat tutuiksi opintojakson ryhmätöissä.
Kuluttajan päätöksentekoon liittyvät ilmiöt ovat kosmetiikka-alallakin erityisen mielenkiintoisia. Opintojaksolla opiskelija pääsee tutustumaan päätöksenteon ilmiöihin, niiden taustoihin ja niitä tukeviin teorioihin.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön” (Laurean tutkintosääntö).


Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

[Jätä soveltuvilta osin:] ”Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. … Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi.” (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. [Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.]