Siirry suoraan sisältöön

Kestävä kehitys ja vastuullisuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HY00BV29-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 55

Koulutus

  • Strateginen johtaminen (HYD1), Laurea Verkkokampus

Opettaja

  • Julia Nevmerzhitskaya

Ryhmät

  • HYD122SJ
    Strateginen johtaminen, yamk, S22, Verkkokampus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- analysoida ja kehittää kestävän kehityksen keskeisiä osaalueita
- arvioida ja analysoida vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti
- analysoida strategisia päätöksiä eettisen, kestävän ja kansainvälisen näkökulman kautta

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

1. Yksilötyöskentely
2. Ryhmätyöskentely
3. Verkkotapaamiset

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävästä kirjallisuudesta listaus on saatavilla Canvas-työtilassa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ryhmätyö pohjautuu organisaatioiden tutkimiseen. Opiskelijat voivat itse valita organisaation tai Canvasissa ehdotetun organisaation sekä tieduonkeruu ja analyysimenetelmän. Canvassissa on tarkempi kuvaus tehtävästä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Tärkeät päivämärät:
Verkko luennot, 17:30 - 19:30 (3.11.2022 ; 17.11.2022; 1.12.2022; 15.12.2022)

Tehtävien palauttaminen:
Ennakkotehtävä - 3.11.2022
Ryhmätyö - 15.12.2022 (esitys); 22.12.2022 (raportti)
Yksilötehtävä - 30.12.2022

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op:n opintojakso, jonka laskennallinen työaika opiskelijalta 135 h.
Itsenäinen työskentely: 47t
Ryhmä työskentely: 80t
Verkkotyöskentely/tapaamiset: 8t

Sisältö ja sen jaksotus

Kestävän kehityksen tavoitteet ja osa-alueet
YK:n 2030 tavoitteet
Ekologinen kestävyys
Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys
Kestävä kehitys ja vastuullisuus, vastuullisuusraportointi
Kestävän kehityksen työkaluja

Lisätietoja opiskelijoille

Luennot toteutetaan englannin kielellä. Kurssimateriaalit sisältävät sekä englannin että suomenkielisiä materiaaleja.

Opiskelija voi itse päättää, kumpaa kieltä (suomi/englanti) käyttää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit:

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:

- luoda johdonmukaisen viitekehyksen/tietoperustan hyödyntäen sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä kriittisesti analysoiden. (Tietoperusta)
- ratkaista vaativia ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa luodaan uutta tietoa ja osaamista sekä soveltaa ja yhdistää eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- tavoitteellisesti ja yhteisöllisesti kehittää osaamisalueen toimintaa (Kehittäminen)
- viestiä vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. (Viestintä)

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja laaja-alaisesti sekä kotimaisia että kansainvälisiä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen. (Tietoperusta)
- käyttää perustellusti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa soveltamalla ja yhdistämällä eri alojen tietoja. (Ongelmanratkaisu)
- luoda tavoitteellisia, perusteltuja kehittämissuunnitelmia ottaen yhteisön huomioon. (Kehittäminen)
- viestiä asiantuntevasti, selkeästi ja johdonmukaisesti sekä suullisesti että kirjallisesti. (Viestintä)

Tyydyttävän arvosanan 1 tasolla opiskelija osaa:
- hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti. (Tietoperusta)
- käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä. (Tietoperusta)
- ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa. (Ongelmanratkaisu)
- tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen. (Kehittäminen)
- viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen.