Siirry suoraan sisältöön

Palveluyrityksen toimintaympäristö (5 op)

Toteutuksen tunnus: A9129-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

14.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen (MSA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Leila Jaakkola
  • Mervi Niemelä

Vastuuopettaja

Leila Jaakkola

Ryhmät

  • MSA222SN
    Palveluelämysten tuottaminen ja kehittäminen, päivätoteutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tulkita matkailu- ja ravtsemisalaa toimintaympäristönä ja tunnistaa sen muutoksia
- esitellä arvoketjuja ja -verkostoja

Toteutustapa

Opintojaksolla on 5 lähiopetuskertaa ja 2 tiimityöskentelykertaa kampuksella
Opintojakson tehtäviä työstetään tiimissä ja yksilötyönä lähiopetuskertojen välillä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tässä esimerkkejä opiskelumateriaalista:

Hiltunen, E. 2020. Matkailun tulevaisuus-raportti. Helsongin matkailusäätiö.

Marski, L. 2021. Matkailun suuntana kestävä ja turvallinen tulevaisuus. TEM Toimialaraportit 2021:1. Työ- ja elinkeinoministeriö. (Linkittyy ulkoiselle sivustolle.

Marttonen, S. & Parkko, J. 2009. Yrityksen ulkoisen toimintaympäristön arviointi. Kandidaatin työ. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. https://doria.fi/bitstream/handle/10024/45022/nbnfi-fe200905071426.pdf?sequence=3

Viitala R. ja Jylhä E. 2013. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta. Porvoo: Bookwell. Myös e-kirjana!

Muu oppimateriaali ilmoitetaan tehtävien yhteydessä opintojakson työtilassa Canvasissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei koske tätä opintojaksoa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tehdään projektityö opiskelijoiden muodostamissa tiimeissä: Tuotoksena on PESTEL- analyysi ja -raportti MaRaVA-alan toimintaympäristöstä yritykselle hyödynäten Palveluyrityksen lliketoiminta - markkinointin-opintojaksolla tuotettua liiketoimintasuunnitelmaa. Raportti kirjoitetaan tutkimuksellisen kirjoittamisen osaamista syventämällä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu ja työtilan perustiedot Canvasissa avautuvat ma 14.8.
Lähiopetus- ja tiimityöskentelykerrat ovat Tuudossa

Kansainvälisyys toteutuksella

Ei koske tätä opintojaksoa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräinen työmäärä/opiskelija (h) tehtävää kohden:
PESTEL-analyysi ja raportin kirjoittaminen 105 h
Itse- ja vertaisarviointi 10 h
Osallistuminen lähikerroille ja tiimitapaamisiin 20 h
Yhteensä 135 h
Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaa 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Näin ollen 5 op:n opintojaksolla opiskelijan työmäärä on noin 135 tuntia.

Sisältö ja sen jaksotus

MaRaVa-alalla keskeistä sisältöä:
- yrityksen makroympäristö ja PESTEL-viitekehys: taloudellinen ympäristö, ekologinen ympäristö, sosiaalinen ympäristö, teknologinen ympäristö, poliittiinen ympäristö ja lainsäädännöllinen ympäristö
- toimialat ja niiden muutostekijät sekä muutostekijöiden ennakointi Pestel-viitekehyksessä
Opintojakson muita käsiteitä:
- työlainsäädäntö, elintarvikelainsäädäntö, alkoholilainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö ym.
- arvoketjut- ja verkostot

Lisätietoja opiskelijoille

HUOMIO: VARMISTAT OPISKELUPAIKKASI OPINTOJAKSOLLA OSALLISTUMALLA ENSIMMÄISELLE LÄHIOPETUSKERRALLE MA 14.8. - ILMOITA SÄHKÖPOSTILLA OHJAAJILLE ETUKÄTEEN, JOS ET PÄÄSE OSALLISTUMAAN.
TIIMIEN MUODOSTAMINEN ALOITETAAN 1. LÄHIOPETUSKERRALLA.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävät:

1) PESTEL- raportti, ryhmätehtävä, arviointi 1-5
2) Itse- ja vertaisarviointitehtävä hyv/hyl

Arviointikriteerit ovat Laurean yhteiset, yleiset vaatimustason I kriteerit. Opintojakso arvioidaan numeraalisesti asteikolla H-5. Opintojaksolla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
Arvioidaan soveltuvin osin: RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Viimeinen toteutus syyslukukaudella 2023. Mikäli opinto on suorittamatta, ota yhteys Leila Jaakolaan tai Mervi Niemelään.