Siirry suoraan sisältöön

Pinta-aktiiviset aineet ja emulsiot (5 op)

Toteutuksen tunnus: V1588-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 14.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Teija Hyppönen-Paloheimo
  • Sari Viitala

Vastuuopettaja

Sari Viitala

Ryhmät

  • PKV221SA
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, monimuotototeutus, S21, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa kosmetiikkatuotteen ainesosaluettelosta keskeiset pinta-aktiiviset ainesosat ja niiden tarkoituksen kosmetiikkatuotteessa
- kuvailla eri pinta-aktiivisten aineiden eroja ja vaikutuksia tuotteissa
- tunnistaa yhteyden tuotteen ominaisuuksien ja valmistusaineiden kemiallisenkoostumuksen välillä sekä tunnistaa mitkä seikat vaikuttavat tuotteiden kemialliseenstabiiliuteen
- Osaaminen ilmenee kosmetiikkatuotteiden ainesosien ja tuotemuotojen syvällisempänä tuntemisena.

Toteutustapa

Opintojakson vastuuopettajana toimii Sari Viitala. Opintojakso koostuu kahdesta teoria-aiheesta ja laboratoriosta. Ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti.
Teoria-aiheet ovat: Emulsiot ja pinta-akitiiviset aineet sekä Hiukset ja hiustuotteet.
Laboratorio-osuudessa ryhmä jaetaan kolmeen osaan, laboratoriossa on pakollinen läsnäolo. Laboratoriokerrat erotat kalenterista siitä, että työtilana on Tikkurilan kampuksen laboratorio, B201. Ryhmäjaon tekee opettaja ilmoittautumisten jälkeen. Jokainen on laboratoriossa yhden päivän.
Oppimisympäristönä toimii Canvas.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali ja linkit opintojakson sisältöön löytyvät Canvas-työtilasta. Lisää kannattaa etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).
Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla hyödynnetään työelämäkumppaneilta saatuja raaka-aineita ja formuloita.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakso alkaa 22.8. ja tentti on viimeisellä kontaktikerralla 14.11.
Laboratiokerrat ovat:
1-ryhmä 3.10.
2-ryhmä 4.10.
3-ryhmä 5.10.
Uusintatentit ovat tammi- ja helmikuussa, päivämäärät löydät Canvas-työtilasta.
Tehtävien aikataulutus löytyy Canvas-työtilasta.
Ajantasaiset kontaktitiedot löydät aina Pakista!

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 5 op on 135 tuntia työtä. Vain osa tästä työstä kuluu kontakteissa. Sinulle jää hyvin aikaa tehdä tehtäviä kontaktien ulkopuolella.

Sisältö ja sen jaksotus

Sisältö:
Vesi ja pintajännitys
Tensidit
Emulsiot
Emulgaattorit
Reologia
Peg-yhdisteet
Hiustuotteet: hiusten hoito- ja muotoilutuotteet
Laboratorio

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Jos opinnon toteutustapaa on oleellisesti muutettu, hyödyntää opettaja toteutuksen laadun arvioinnissa opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä esim. Canvasissa tai Teamsissa.

Koska opintojaksoon kuuluu laboratorio-opetusta, tulee opiskelijalla olla riittävät kemian taidot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosanaan vaikuttaa tentin lisäksi tehtävät. Myöhässä tehdyt tehtävät laskevat arvosanaa. Osassa tehtäviä voi olla käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi. Lisäksi vaikuttaa laboratoriotyöskentely (siisteys, yhteistyö, ohjeiden noudattaminen).

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä