Siirry suoraan sisältöön

Työn kehittämisen harjoittelu (Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus) (15 op)

Toteutuksen tunnus: V1537-3026

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.11.2021 - 27.11.2022

Ajoitus

01.01.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

TKI-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Sosionomikoulutus (SSF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Maire Antikainen
  • Paula Väliaho
  • Marika Kivistö

Vastuuopettaja

Paula Väliaho

Ryhmät

  • SSF219SA
    Sosionomikoulutus, monimuotototeutus, S19, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja työmenetelmiä tarkoituksenmukaisesti sekä arvioida niitä
- etsiä kehittämisen kohteita asiakaslähtöisesti ja työelämän lähtökohdista
- työskennellä tiimissä ja toimia asiantuntijayhteisössä
- arvioida omaa osaamista, kehittämistyötä ja syntynyttä tulosta kehittämisen tavoitteiden suhteen
- kriittisesti arvioida omaa ammattieettistä toimintaa, työyhteisön ja ammattialan eettisiä periaatteita

Toteutustapa

Ilmoittaudu tälle opintojaksolle, mikäli olet C-alueen (Hyvinkää, Lohja, Porvoo) sosionomiopiskelija ja suoritat varhaiskasvatuksen opettajakelpoisuuteen liittyvän Työn kehittämisen harjoittelun vuonna 2022. Harjoitteluiden Canvas-tilaan voit liittyä osoitteessa https://canvas.laurea.fi/enroll/63CGKB. Sieltä löydät kaikki harjoitteluihin liittyvät ohjeet ja materiaalit, mm. vararehtorin päätöksen koskien varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuteen liittyviä opintoja, harjoittelutehtävät ja linkin harjoitteluilmoituksen tekemiseen (e-lomake).

Täytä ja tallenna e-lomake hyvissä ajoin! Harjoittelusi ei voi alkaa ennen kuin harjoitteluilmoituksesi on hyväksytty. Kun olet täyttänyt e-lomakkeen, saat sen tallennuksesta tiedon sähköpostiisi. Kun e-lomakkeesi käsitellään ja mikäli harjoittelupaikkasi hyväksytään, saat uuden sähköpostin, missä ilmoitetaan harjoitteluasi ohjaavan lehtorin nimi. Sovi hänen kanssaan tarkemmista käytänteistä.

HUOM! Koska työskentelet harjoittelupaikassasi alle 18-vuotiaiden kanssa, tulee sinun esittää Laureassa rikostaustaote ennen harjoittelusi alkamista. Tämä koskee niin palkallisia kuin palkattomiakin harjoitteluita. Ajantasaiset tiedot otteen esittämiseksi löydät opiskelijaintrasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositellusta kirjallisuudesta löydät tietoja Canvas-tilasta. Harjoitteluihin liittyy myös itsenäistä tiedonhankintaa. Muista lähdekritiikki!

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija itse. Lisätietoja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen etenemisestä Ammatillisten työmenetelmien harjoittelun osalta saat opettajatuutoriltasi.

Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Lisätietoa ja mm. linkin sosionomien näyttö-Canvas-tilaan löydät opiskelijaintrasta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Harjoittelun laajuudesta 14 op (378 h) toteutuu harjoittelupaikalla / siihen liittyvissä vierailukohteissa. Siitä, miten aika jaksottuu, sovit itse harjoittelupaikassasi.

Harjoittelussa ohjaus on olennaisessa osassa, tästä syystä harjoittelupaikkasi ohjaajan tuleekin olla taustaltaan sosionomi tai vastaava. Harjoitteluun kuuluu myös ohjaustapaaminen yhdessä sinun, harjoittelupaikkasi ohjaajan ja harjoitteluasi ohjaavan lehtorin kanssa. Palkallisessa harjoittelussa työpaikan ei tarvitse nimetä ohjaajaa eikä siihen lähtökohtaisesti kuulu ohjaustapaamista harjoittelua ohjaavan lehtorin kanssa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Harjoitteluopintojaksolle voi ilmoittautua ja sen voi suorittaa läpi vuoden. Huomioi, että lehtoreiden kesä- ja jouluvapaajaksojen aikana harjoittelun e-lomakkeita ei kuitenkaan käsitellä tai ohjaustapaamisia järjestetä.

Hyvissä ajoin ennen harjoittelua muista:

* ilmoittautua opintojaksolle
* tehdä harjoitteluilmoitus e-lomakkeella
* esittää rikostaustaote

Harjoittelun aikana muista:

* tehdä ja palauttaa Canvaksessa harjoittelun suunnitelma ja tavoitteet -lomake
* varata ohjaustapaaminen sinulle, harjoitteluohjaajallesi ja harjoitteluasi ohjaavalle lehtorille (ei koske palkallisia harjoitteluita)

Mahdollisuuksien/tarpeidesi mukaan muista myös:
* lukukausittain järjestettävät harjoittelusparraukset ja/tai kampuksittain järjestettävät välitapaamiset
* harjoittelukoordinaattorin päivystykset noin kerran kuukaudessa Zoomissa
Tarkemmat aikataulut löydät lukujärjestyksestäsi. Harjoittelukohtaisiin sparrauksiin ja -koordinaattorin päivystyksiin ei ole ennakkoilmoittautumista, välitapaamisiin ilmoittaudutaan etukäteen Canvasissa. Voit ilmoittautua juuri siihen C-alueen välitapaamiseen, mikä sinulle aikataulullisesti ja maantieteellisesti parhaiten sopii. Sparrauksiin ja välitapaamisiin on suositeltava osallistuminen ja niihin osallistuminen sisältyy harjoitteluaikaan.

Kansainvälisyys toteutuksella

Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta. Ulkomailla tapahtuvaan harjoitteluun kannattaa ryhtyä valmistautumaan jo hyvissä ajoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työssäoppimisaika noudattaa harjoittelupaikassa noudatettavaa työaikaa niin, että saat mahdollisimman kattavan kuvan harjoittelupaikassasi tehtävästä työstä.

Kokonaisharjoitteluaika on 15 op~400 h. Mikäli teet täysiä työviikkoja, kestää harjoittelujakso 10 viikkoa. Myös muunlaisesta viikosta voit sopia suoraan harjoittelupaikkasi kanssa. Harjoitteluaika sisältää työpaikalla tapahtuvan harjoittelun ja oppimistehtävät, tutustumisen harjoittelupaikan yhteistyökumppaneihin sekä harjoitteluun liittyvät opintokäynnit (esim. toisen opiskelijan harjoittelupaikkaan). Käytännöllisen työn osuuteen lasketaan myös ohjaustilanteet ja palautekeskustelut sekä välitapaaminen. Raportointiin ja oppimistehtäviin käytetään yhden opintopisteen suorittamista vastaava aika (27 h). Tämän ajan toteuttamisesta sovit harjoittelupaikan ohjaajan kanssa.

Mikäli harjoitteluaika ei ole säännöllinen, täytä työaikaseurantaa ja liitä se raporttiisi.

Sisältö ja sen jaksotus

[Käytä vain tarvittaessa.]

Lisätietoja opiskelijoille

Sosionomiharjoitteluasioita C-alueella koordinoiva lehtori: Paula Väliaho, 041-458 6910, paula.valiaho(at)laurea.fi

Yhteyshenkilö yhteistyösopimus- ja ohjauspalkkioasioissa: Opintosihteeri Sirpa Antila 0401391196, Sirpa.Antila(at)laurea.fi tai talouspalvelut(at)laurea.fi. Huomioi, että sopimukset ovat ns. kattosopimuksia ja ne menevät suoraan harjoittelupaikan organisaatioon.

Tiedon harjoitteluasi ohjaavasta lehtorista saat harjoitteluilmoituksen hyväksymisen yhteydessä sähköpostitse. Kukin lehtori sopii ohjauskäytännöistään itse.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

”Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella” (Laurean tutkintosääntö).

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Opiskelijan, joka ei ole osoittanut osaamistaan arviointikriteeristön edellyttämällä hyväksytyllä tasolla, tulee täydentää tai uusia suorituksensa harjoittelua ohjaavan lehtorin määrittelemällä tavalla ja hänen määrittelemässään ajassa. Hylätyn suorituksen voi uusia kaksi kertaa.(Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.