Siirry suoraan sisältöön

Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BN75-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 14.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

TKI-osuus

8 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

  • Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus (HTA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Soili Martikainen
  • Timo Savolainen
  • Veli Sulkava

Vastuuopettaja

Soili Martikainen

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOP222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Palvelualat

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää riskienhallinnalle ja turvallisuuden johtamiselle asetetut vaatimukset, parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
- arvioida ja hallita organisaatioiden riskejä kokonaisvaltaisesti
- suunnitella, arvioida ja kehittää riskienhallintaa ja turvallisuusjohtamista
- johtaa turvallisuustoimintoja normaali, häiriö- ja kriisitilanteissa
- arvioida ja kehittää turvallisuuskulttuuria

Toteutustapa

Tämä syksyn opintojakso toteutetaan lähiopetuksena Leppävaaran kampuksella.
(Tiedoksi, että keväisin on tarjonnassa sama opintojakso verkkototeutuksena.)

Vahvista osallistumisesi opintojaksolle osallistumalla ensimmäiselle lähitapaamiskerralle tai vaihtoehtoisesti ilmoita poissaolostasi vastuuopettajalle sähköpostitse (soili.martikainen@laurea.fi). Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija. Ensimmäisellä lähitapaamiskerralla esittelemme opintojakson ja kerromme eri suoritusvaihtoehdoista. Muihin lähitapaamiskertoihin osallistuminen ei ole pakollista, vaikkakin suositeltavaa.

Opintojakson orientaatiotehtävä ja verkkotentti tehdään yksilötyönä. Tämän lisäksi on useita erilaisia oppimistehtäviä, jotka tehdään parityönä, Pari valitsee niistä tehtäväksi yksi tai kaksi tehtävää arvosanatavoitteestaan riippuen.

Sähköisenä oppimisalustana käytämme Canvasia, jonka kautta löydät opintojakson materiaalin ja tehtävät. Canvas avautuu noin viikkoa ennen opintojakson alkua. Palauta tehtävät Canavasiin, jonka kautta annamme myös palautteen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson materiaali on Canvasissa.
Esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta:
1) Turvallisuusjohtaminen ja -kulttuuri: Reiman, T,. Pietikäinen, E. & Oedewald, P. 2008. Turvallisuuskulttuuri - teoria ja arviointi. https://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2008/P700.pdf
2) Riskienhallinta, lainsäädäntö, dokumentointi: SFS-ISO 31000:2018 Riskienhallinta. Ohjeet. (Ladattavissa Laurea LibGuidesin kautta SFS:n Onlinesta)
3) Standardit, auditointi ja mittainen: Turvallisuuden mittaaminen teollisuudessa
https://www.slideshare.net/TaijaHenttonen/turvallisuuden-mittaaminen-teollisuudessa
4) Kriisijohtaminen ja –kommunikointi: Varautumisen tietopankki https://www.pelastusopisto.fi/varautumis-ja-taydennyskoulutus/varautumiskoulutus/tietopankki/
5) Levä, K. 2003. Turvallisuusjohtamisen kehittäminen: Turvallisuusjohtamisjärjestelmien toimivuus. https://docplayer.fi/5110003-Tukes-julkaisu-1-2003-turvallisuusjohtamisjarjestelmien-toimivuus-vahvuudet-ja-kehityshaasteet-suuronnettomuusvaarallisissa-laitoksissa.html
6) Nieminen, N. ym. 2017. Muutosjoustavuus. Organisaation resilienssin tukeminen. VTT Technology 318. https://www.vttresearch.com/sites/default/files/pdf/technology/2017/T318.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen näytöllä voit osoittaa tutkintosi tavoitteiden mukaista osaamistasi riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaamisesi olet hankkinut. Keskeistä prosessissa on, että tunnistat omaa osaamistasi konkreettisesti sanoittaen ja vertaat sitä opetussuunnitelmasi osaamistavoitteisiin. Laurean tutkintosäännön mukaan kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen (mm. AMK, YAMK ja avoimen AMK:n opiskelija).

Osaamisen näytöllä voit osoittaa esim. työssä, työpaikan järjestämässä koulutuksessa, järjestötoiminnassa tai harrastuksissa syntynyttä osaamista. Osaamisesi voidaan todentaa esimerkiksi portfoliolla, työnäytteellä, haastattelulla, kirjallisella näytteellä, suullisella keskustelulla tai näyttöpäivässä. Se miten näytön annat sovitaan joko kanssasi yksilöllisesti tai näyttötapa voi olla jo valmiiksi määritelty koulutuksesta tai opintojaksosta riippuen. Lisätietoja koulutuksesi näyttötavoista saat opettajatuutoriltasi.

Osaamisen näyttösi arvioidaan ja jos osaamisesi on opetussuunnitelmasi osaamistavoitteiden mukaista, se tunnustetaan viemällä arviointi opintosuoritusrekisteriisi. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Näytöllä osoittamasi osaaminen kerryttää opintopisteitäsi normaalisti. Osaamisesi tunnustaa näytön vastaanottava opettaja.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Osan opintojakson tehtävävaihtoehdoista on sellaisia, että ne tehdään asiakkaalle, omalle työpaikalle tai muuhun tuttuun organisaatioon.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson aikataulu löytyy Pakista, josta tiedot kytkeytyvät myös Lukkarikoneeseen ja Tuudoon.

Kansainvälisyys toteutuksella

KV-yhteydet tulevat esiin tietoperustassa. Opintojaksolla käsitellään riskienhallinnan ja johtamisen kansainvälisiä standardeja. Luentomateriaalissa olevilla videoilla kansainväliset toimijat kertovat, miten toteutetaan riskienhallintaa sekä riskiperusteista tuvallisuusjohtamista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on 10 op suuruinen kokonaisuus, joka vastaa laskennallisesti yhteensä 270 h työmäärää.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson tietoperusta muodostuu kahdeksasta teemasta:
Orientaatio opintoihin sekä
1) Riskienhallinnan puitteissa opit rakentamaan kivijalan riskienhallinnalle. Riskienhallinnan puitteet muodostuvat mm. organisaation johtamisjärjestelmästä, ylimmän johdon johtajuudesta ja sitoutuneisuudesta, riskienhallinnan toimintaperiaatteista, resursseista, rooleista, vastuista ja valtuuksista, viestinnästä ja tiedonvaihdosta, riskienhallinnan suunnittelusta, toteuttamisesta, arvioinnista ja kehittämisestä.
2) Riskienhalinta, organisaatio- ja turvallisuuskulttuuri -teemassa opit tunnistamaan organisaatio- ja turvallisuuskulttuurin ilmentymiä sekä sen, miten kulttuuri vaikuttaa riskienhalintaan ja turvalllisuuteen.
3) Standardit-teemassa tarkastellaan laatu- ja johtamisjärjestelmien hallintaan liityviä standardeja ja opit, miten niitä voi hyödyntää riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen kehittämisessä.
4) Lainsäädäntö ja dokumentointi -teemassa opit tunnistamaan laajalla turvallisuuskäsityksellä tarkasteltuna, miten lainsäädäntö kytkeytyy turvallisuuteen ja riskienhallintaan. Lisäksi opit, miten laaja dokumentaatio tarvitaan riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen .
5) Resilienssi -teemassa opit, miten riskienhallinta ja resilienssi ts. muutosjoustavuus, täydentävät toisiaan riskienhallinnassa.
6) Kriisijohtaminen ja viestintä -teemassa opit johtamaan kriisejä ja kriisiviestintää.
7) Auditointi ja mittaaminen -teemassa opit auditoimaan ja mittaamaan sekä riskienhallintaa että turvallisuusjohtamista.
8) Riskienhallinnan ja turvallisuusjohtamisen -teemassa opit suunnitelmallista ja ennakoivaa kehittämistä.
Teemat avautuvat yksi kerrallaan Canvasissa Pakissa ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Jokaisessa teemassa on valittavana tehtäviä. Jos tavoittelet arvosanaa 5, valitse parisi kanssa kaksi tehtävää, jotka ovat eri teemoista. Lisäksi on kaikki teemat kattava verkkotentti, joka tehdään yksilötyönä.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle viikon kuluessa opintojakson aloittamisesta. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019).”

Toteutukselle on varattu 5 opiskelijapaikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet TO00BS57.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojaksolla kerätään tehtävistä ja tentistä pisteitä, joiden perusteella opintojakson arvosana määräytyy. Pisterajat on kuvattu Canvasissa.
Jokaisen tehtävän toimeksiannossa Canvasissa on kerrottu arviointikriteerit sekä tehtävästä saatavat pisteet. Tentin esittelyssä on kerrottu, mikä on tentin maksimi pistemäärä sekä mikä on hylätyn suorituksen pistemäärä.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Tehtävässä on mainittu, jos palautuksen yhteydessä tehdään Urkundin avulla plagioinnin tarkistus.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan sekä raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden sekä ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi sekä
kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen sekä edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta sekä kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Osaa:
analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa.
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Osaa:
arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuutta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin sekä ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita.
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Osaa:
arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta sekä arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Esitietovaatimukset

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinnan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson HT00BN79 Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet (10 op) tai suorittamalla opintojakson TO00BS57 Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) avoimessa ammattikorkeakoulussa.