Siirry suoraan sisältöön

Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BL62-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 09.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.08.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Hyvinkää, sote

Toimipiste

Laurea Hyvinkää

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

  • Terhi Hautaviita

Vastuuopettaja

Terhi Hautaviita

Ryhmät

  • TOS222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Terveys- ja hyvinvointialat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- soveltaa syöpähoitotyön erilaisia hoitomuotoja ja toimia hoitotyön asiantuntijana syövän hoidon moniammatillisessa tiimissä
- analysoida syöpähoitoihin liittyviä akuutteja ja myöhäisiä sivuvaikutuksia, perustella soveltuvia hoitotyön kliinisiä menetelmiä sekä arvioida näiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
- analysoida ja tulkita neutropeenisen infektiopotilaan hemodynaamista kokonaistilannetta hoitotyön päätöksentekoprosessin mukaisesti
- soveltaa perhehoitotyön periaatteita syöpää sairastavan potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisessa tukemisessa
- perustella hoitotyön asiantuntijuuden merkitystä syövän hoidon moniammatillisessa tiimissä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkossa ja opintojakson sisältö sekä tehtävänannot löytyvät Canvasista. Opintojakso toteutuu koko laajuudeltaan verkossa, ja opiskelijoilla on mahdollisuus saada ohjausta opintojakson tehtäviin liittyen reaaliaikaisissa Teams-ohjauksissa. Ohjaukset aikataulutetaan lukujärjestykseen ja ne ovat vapaaehtoisia.

Opintojakso ( 5 op) jakaantuu neljään (4) erilliseen osioon, joista jokainen sisältää erillisen kurssimateriaalin ja tehtävänannon. Jokainen osio arvioidaan omana kokonaisuutenaan arviointiasteikolla K5 - T1.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytettävä kurssimateriaali on kirjattuna opintojaksoon sisältyvien moduuleissa (canvas). Opintojakso sisältää sekä suomen- että englanninkielistä oppimateriaalia. Käytettävä oppimateriaali on saatavilla sähköisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Ei TKI-integraatiota.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

1. Tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 31.7.2023

2. Opintojakson arviointi valmiina viimeistään 23.8.2023

3. Täydennettävien tehtävien palautus viimeistään 31.8.2023

4. Täydennettyjen tehtävien arviointi valmiina viimeistään 8.9.2023

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakso koostuu neljästä (4) erillisestä moduulista, jotka ovat:

1. Immuno-onkologiset hoidot 2 op
3. Syöpää sairastavan aikuispotilaan vaikeat infektiot 1 op
4. Onkologiset hätätilanteet 1 op
5. Syöpää sairastavan aikuispotilaan psykososiaalinen tukeminen1 op

Jokaiseen moduuliin sisältyy arvioitava tehtävänanto (T1 - K5) ja opintojakson kokonaisarvosana muodostuu näiden keskiarvona. Arvioinnissa sovelletaan AMK-arviointikriteerejä vaaativuustasolla II. Näihin voit perehtyä tarkemmin opiskelijaintrassa, mutta arviointikriteerit ovat nähtävissä tehtävänannoissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö). Arvioinnissa sovelletaan Laurean arviointikehikkoa vaativuustasolla II ja arviointiasteikko on T1 - K5. Opintojakson jokainen osio arvioidaan erikseen ja opintojakson kokonaisarvosana muodostuu näiden keskiarvosta.

Opintojakso edellyttää Sinulta asioihin perehtymistä itsenäisesti, ja opiskeltavat asiat perustuvat sairaanhoitajan ydinosaamiseen sairaanhoitajan opetussuunnitelman moduulien I, II ja III ydinsisältöjen mukaisesti. 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiinArviointi tapahtuu Laurean tutkintosäännön mukaisesti eli kolmen (3) viikon kuluessa. Arvioinnin näkökulmasta seuraavat päivämäärät ovat sinulle tärkeitä:

1. Tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 31.7.2023

2. Opintojakson arviointi valmiina viimeistään 23.8.2023

3. Täydennettävien tehtävien palautus viimeistään 31.8.2023

4. Täydennettyjen tehtävien arviointi valmiina viimeistään 8.9.2023