Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 4. (1 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS98-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 06.08.2023

Ajoitus

15.08.2023 - 29.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Katja Laukkanen

Vastuuopettaja

Katja Laukkanen

Ryhmät

  • SHF222KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K22, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa turvallisesti ikääntyvien lääkehoitoa osastoilla ja kotiympäristöissä
- toteuttaa lasten lääkehoitoa turvallisesti
- toteuttaa raskaana olevan ja synnyttäneen naisen lääkehoitoa turvallisesti
- toteuttaa lasten, nuorten ja ikääntyvien suonensisäistä neste- ja lääkehoitoa turvallisesti

Toteutustapa

ERI IKÄISTEN LÄÄKEHOITO 0,5 OP
-Raskaana olevan & synnyttäneen lääkehoito
-Lapsen neste- ja lääkehoito
-Ikääntyneen lääkehoito
-Lääkehoito kotihoidossa
-Lääkkeiden interaktiot
-Lääkehoidon aseptiikka ja jatkolaimennustekniikka

LÄÄKELASKUT 0,5 op
- Lapsen painon mukaiset laskut
- Jatkolaimennukset

Opiskelija osaa
- Toteuttaa turvallisesti ikääntyvien lääkehoitoa osastoilla ja kotiympäristöissä
- Toteuttaa lasten lääkehoitoa turvallisesti
- Toteuttaa raskaana olevan ja synnyttäneen naisen lääkehoitoa turvallisesti
- Toteuttaa lasten, nuorten ja ikääntyvien suonensisäistä neste- ja lääkehoitoa turvallisesti

Ydinsisällöt
- Lasten, iäkkäiden, raskaana olevan ja synnyttäneen neste- ja lääkehoidon erityispiirteet eri
lääkkeenantoreittejä hyödyntäen
- Lääkkeiden interaktiot
- Lääkehoidon erityispiirteet kotihoidon näkökulmasta
- Lääkehoidon aseptiikka
- Lääkelaskut: Lääkelaskut lapsen painokilojen mukaan, jatkolaimennuslaskut.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lääkehoito:
-Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. Sanoma Pro https://laurea.finna.fi/Record/3amk.78822
-Saano S & Taam-Ukkonen M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma pro. e-kirja, Laurean lisenssi

Lääkelaskenta:
-Ernvall S. ym. 2013. Lääkelaskenta. Sanoma Pro.
-Nikkola R. 2017 tai 2021. Annos oivallusta: harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro e-kirja, Laurean lisenssi

E-lääkelaskuharjoituksia:
DOSE
OppiTroppi (Duodecim, Terveysportti)
Lääkelaskuklinikka, TurkuAMK
Maksuton mobiilisovellus: Lääkemaisteri

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Lääkehoidon opinnot toteutetaan Canvas-työtilassa, luento-ja työpajaopetuksena 15.8-19.9 aikana.

Lääkelaskukoe 29.8
uusinta 1. 18.9
uusinta 2. etäuusinta 29.9
Mikäli tämän jälkeen vielä tarve uusimiselle opettaja Eliisa Kukkolan lääkelaskupajaan ilmoittautumalla seuraavat uusinnat.

Kansainvälisyys toteutuksella

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Läsnäolovelvoite aloituskerta, lääkelaskukoe ja työpaja.
Lääkelaskuja harjoitellaan itsenäisesti opintojakson Canvas-työtilassa. Aloitusluennolla ja työpajassa vahvistetaan lääkelaskuosaamista.

Lisätietoja opiskelijoille

Ensimmäisellä lähiopetuskerralla/orientaatiossa tulee olla paikalla,
jolloin vahvistetaan osallistuminen ja paikka opintojaksolle.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä
kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan
vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei
ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan
ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.(Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja
opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön
(Laurean tutkintosääntö). Opinnon tavoitteena olevan osaamisen
arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden
vaativuustasoa 1.

-Lääkelaskutentti hyväksytty/hylätty
-Työpaja hyväksytty/hylätty

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson
läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai
uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja
opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen
voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen
lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)