Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoito ja lääkelaskut 4. (2 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS98-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Anne Maijala
  • Päivi Ylinen

Vastuuopettaja

Päivi Ylinen

Ryhmät

  • SHG221SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa turvallisesti ikääntyvien lääkehoitoa osastoilla ja kotiympäristöissä
- toteuttaa lasten lääkehoitoa turvallisesti
- toteuttaa raskaana olevan ja synnyttäneen naisen lääkehoitoa turvallisesti
- toteuttaa lasten, nuorten ja ikääntyvien suonensisäistä neste- ja lääkehoitoa turvallisesti

Toteutustapa

Lääkehoidon opinnot toteutetaan Canvas-työtilassa ja luento-opetuksena.

Lääkelaskuja harjoitellaan itsenäisesti opintojakson Canvas-työtilassa. Työpajassa vahvistetaan lääkelaskuosaamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Lääkehoito:
-Nurminen M-L. 2012. Lääkehoito. Sanoma Pro https://laurea.finna.fi/Record/3amk.78822
-Saano S & Taam-Ukkonen M. 2020. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma pro. e-kirja, Laurean lisenssi

Lääkelaskenta:
-Ernvall S. ym. 2013. Lääkelaskenta. Sanoma Pro.
-Nikkola R. 2017 tai 2021. Annos oivallusta: harjoittelemalla lääkelaskennan osaajaksi. SanomaPro e-kirja, Laurean lisenssi

E-lääkelaskuharjoituksia:
DOSE
OppiTroppi (Duodecim, Terveysportti)
Lääkelaskuklinikka, TurkuAMK
Maksuton mobiilisovellus: Lääkemaisteri

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Orientaatio Zoomissa, Ajankohta lukujärjestyksessä

ERI-IKÄISTEN LÄÄKEHOITO 1 op

Luento
-ajankohta lukkarissa

Opiskelumateriaali ja itsenäiset tehtävät Canvas -työtilassa


LÄÄKELASKUT 1 op

Työpaja
-Ryhmä A, ajankohta lukujärjestyksessä
-Ryhmä B, ajankohta lukujärjestyksessä

Lääkelasku -tentti työpajan yhteydessä
-Lääkelasku -tentin uusinnat

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Eri-ikäisten lääkehoito 1 op (26.4 h)
-luento
-itsenäinen opiskelu

Lääkelaskut 1 op (26,4 h)
-työpaja
-lääkelaskukoe
-itsenäinen opiskelu

Sisältö ja sen jaksotus

ERI IKÄISTEN LÄÄKEHOITO 1 OP
-Raskaana olevanja synnyttäneen lääkehoito
-Lapsen neste- ja lääkehoito
-Ikääntyneen lääkehoito
-Lääkehoito kotihoidossa
-Lääkkeiden interaktiot
-Lääkehoidon aseptiikka ja jatkolaimennustekniikka

LÄÄKELASKUT 1 OP
- Lapsen painon mukaiset laskut
- Jatkolaimennukset

Lisätietoja opiskelijoille

Ensimmäisellä lähiopetuskerralla/orientaatiossa tulee olla paikalla, jolloin vahvistetaan osallistuminen ja paikka opintojaksolle.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.(Lauran tutkintosääntö.)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö). Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1. https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintosuorituksetjaarviointi/Jaetut%20asiakirjat/Arviointikriteerit%20amk.pdf?


-Lääkelaskutentti hyväksytty/hylätty
-Työpaja hyväksytty/hylätty

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)