Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS96-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.05.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Annika Kallio

Vastuuopettaja

Sanna Soini

Ryhmät

  • SHV222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan ikääntymiseen liittyvistä muutoksista, ikääntyneen terveyden riskitekijöistä ja yleisimmistä sairauksista toteuttaessaan hoitotyötä
- soveltaa iäkkään toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin sekä palveluohjauksen periaatteita ja suosituksia
- kuntouttavaan ja voimavaralähtöisen hoitotyön periaatteita ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa sekä hoidossa
- soveltaa tutkimustietoa ja suosituksia ikääntyneiden hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidon laadun arvioinnissa
- kuvata ja perustella iäkkäiden hoitotyössä tarvittavat keskeiset tutkimukset ja toimenpiteet, kun ikääntyneen yleistila on äkillisesti heikentynyt
- kuvata vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvät erityispiirteet ikääntyneen ja muistisairaan hoitotyössä
- kuvata ja perustella ikääntyneen terveyden seurannassa, hoidossa ja kuntoutuksessa hyödynnettäviä digitaalisia ja teknologisia apuvälineitä

Toteutustapa

HUOM! OPINTOJAKSON AIKATAULUIHIN VOI TULLA MUUTOKSIA ENNEN OPINTOJEN ALKUA!

Opinnot alkavat viikolla X.
Lukukauden info/orientaatio-tilaisuuden ajankohta varmistuu myöhemmin, jossa läsnäolovelvoite.

IKÄÄNTYVÄN HOITOTYÖ
Aktivoiva ja osallistava opetus, case-työskentely, pelillistäminen ja työpajaopetus.
Opinnot toteutuvat kampuksella.
Työpajoissa läsnäolovelvollisuus.

Arvioitavana tehtävänä:
Iäkkäiden tietotesti (YleSh)
Pisteytetyt Canvas-tehtävät
Geriatrian ja gerontologisen hoitotyön lähtökohdat-lopputesti (Canvas-verkkotesti)

AIKATAULUMUUTOKSET VIELÄ MAHDOLLISIA!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

1. Hoitotyön tutkimussäätiö 2019. Muistisairaan henkilön päivittäistoiminnoista suoriutumisen tukeminen – lääkkeettömät menetelmät hoitotyössä. Hoitosuositus. https://www.hotus.fi/muistisairaan-henkilon-paivittaistoiminnoista-suoriutumisen-tukeminen-laakkeettomat-menetelmat-hoitotyossa-hoitosuositus/

2. Käypä hoito –suositukset?https://www.kaypahoito.fi/
-Muistisairaudet
-Virtsankarkailu > Iäkkäiden hoidon erityispiirteet

3. Kerminen H, Jäppinen A-M, Kiviniemi K, Tikkanen P & Havulinna S. 2019. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138652/TOIMIA_suositus_s023_iakkaiden_henkiloiden_lyhytaikaiseen_sairaalahoitoon_liittyva_toimintakyvyn_arviointi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.?28.12.2012/980 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

5. Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus. 2020. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-472-1

6. Tilvis R, Pitkälä K, Strandberg T, Sulkava R, Viitanen M, Arkkila P. (Tilvis R. toim.). 2016. Geriatria,19-56, 79-85.

7. Älyteknologiaratkaisut ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Ympäristöministeriön raportteja 7/2017,24-30, 55-60, 75-77, 125-128, 137-142. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/79348

8. Kivelä S-L & Räihä I. 2007 Iäkkäiden lääkehoito. Kapseli 35. https://www.fimea.fi/documents/160140/753095/17702_julkaisut_Kapseli35.pdf

9. Hammaslääkäriliitto. Ikääntyneiden suunterveys. https://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/suunterveys/suunterveys-eri-ikakausina/ikaantyneiden-suunterveys#.X1h8vabV6Uk

10. Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE). 2008. Vanhuus ja hoidon etiikka. https://etene.fi/documents/1429646/1559070/ETENE-julkaisuja+20+Vanhuus+ja+hoidon+etiikka.pdf/34d9870b-d612-4952-8265-dcb7961dc3ab

11. Sairaanhoitajan eettiset ohjeet:?https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2020/01/Sairaanhoitajien-eettiset-ohjeet.pdf

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa osaamisen näyttönä, jos opiskelijalla on
a) lähihoitajan tutkinto ja vanhustyön suuntautumisvaihtoehto suoritettu hyvillä arvosanoilla (vähintään arvosanalla hyvä) TAI
b) aikaisempi lähihoitajan tutkinto(millä tahansa suuntautumisvaihtoehdolla) ja lisäksi vanhustyön soveltuvaa työkokokemusta takana vähintään 3 vuotta.
Lisäkoulutus vanhustyöhön (esim. toimintakyvyn arviointi, RAI-koulutus, Validaatio tai muu muistisairaan kohtaamiseen liittyvä, akuutit tilanteet, ravitsemus, ikääntyneen lääkehoito) katsotaan eduksi.

Osaamisen näytössä opiskelija toimittaa osaamisanalyysin (kts. ohjeet opiskelijaintrasta) opintojakson opettajalle ja opettaja arvioi onko näyttö mahdollinen. Mikäli näyttö on mahdollinen, opiskelija osallistuu uusintatenttitilaisuudessa Ikääntyneen hoitotyön tietotestiin. Ennen tenttiä opiskelijalla on mahdollisuus
tutustua tietotestin tenttimateriaaleihin. Tentti on mahdollista suorittaa vain kerran (ei uusinta mahdollisuutta). Tentti arvioidaan T1-K5 (T1= vähintään 40% kokonaispisteistä).

Hyväksytty osaamisen näyttö viedään Pakkiin opintojakson opettajan toimesta ja opiskelijan ei tarvitse osallistua enää opintojaksolle. Jos osaamisen näyttö on hylätty, opiskelija osallistuu normaalisti opintojaksolle.


Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella.

Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen).
Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

LUENTO-OPETUS: Luento-opetusta 4x4h

TYÖPAJA: Työpajat toteutuvat pienryhmä tunnuksilla A ja B. Pienryhmäjaot selviävät viimeistään viikolla 2.

Työpajat sisältävät 1x4h työpajaopetusta.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa.
Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op/108h:
- Luento-opetus 16h
- Työpajat 4 h
- Ylesh-Tentti 2h
- Itsenäinen opiskelu 86h

Sisältö ja sen jaksotus

- ikääntymiseen liittyvät muutokset
- ikääntyneen terveyden riskitekijät ja yleisimmät sairaudet
- iäkkään toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi
- palveluohjauksen periaatteet ja suositukset
- kuntouttavaan ja voimavaralähtöisen hoitotyön periaatteet ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa sekä hoidossa
- tutkimustiedon ja suositusten hyödyntäminen ikääntyneiden hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja hoidon laadun arvioinnissa
- iäkkäiden hoitotyön akuutit tilanteet
- vuorovaikutukseen ja ohjaamiseen liittyvät erityispiirteet ikääntyneen ja muistisairaanhoitotyössä
- ikääntyneen terveyden seurannassa, hoidossa ja kuntoutuksessa hyödynnettävät digitaaliset ja teknologiset apuvälineet

Lisätietoja opiskelijoille

TÄRKEÄÄ:
Opintojaksojen osien tarkemmat arviointiperusteet ilmoitetetaan ja käydään läpi opintojaksojen orientaatioissa. Opintojaksojen orientaatioissa sovitaan myös opintojakson poissaolokäytänteistä ja korvattavuudesta.

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvioitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana määräytyy valtakunnallisen Ikääntyneiden tietotestin (YleSh) ja pisteytettyjen Canvasin tehtävien mukaan (T1-K5, hylätty). Maksimissaan Canvas-tehtävistä saa 15 pistettä ja saatu pistemäärä lisätään opiskelijan YleSh-kokeen pistemäärään.
Tehtävät ovat pakollisia ja ne suoritetaan ennen YleSh-tietotestiä.

Lisäksi:
- Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
- Työpajatehtävät tehdään työpajassa ryhmissä A & B, hyväksytty/hylätty. Pienryhmäjako selviää viimeistään opintojen alkaessa. Työpajat ovat pakollisia.
- Geriatrian ja gerontologisen hoitotyön lähtökohdat-lopputesti (Canvas-verkkotesti)

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä.
Kriteerit käydään läpi opintojakson alussa tarkemmin.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.


Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin