Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 3 (11 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS93-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

11 op

TKI-osuus

11 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Anu Elorinne
  • Salla Janhunen
  • Aila Peippo

Vastuuopettaja

Anu Elorinne

Ryhmät

  • SHF221SA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S21, Lohja

Osaamistavoitteet

Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan keskeisimmistä mielenterveyshäiriöistä, psykiatrisista sairauksista ja päihderiippuvuudesta toteuttaessaan hoitotyötä
- hyödyntää tutkimusta ja suosituksia mielenterveys- ja päihdetyön päätöksenteossa
- ehdottaa ratkaisuita ja analysoida päätöksentekoa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan päivittäisessä hoitotyössä
- tunnistaa potilaan psyykkisen kuormituksen, surun ja kriisin sekä osaa tukea häntä
- rakentaa kunnioittavan hoitosuhteen mielenterveyden häiriöstä kärsivään, päihdeasiakkaaseen sekä hänen läheisiinsä
- arvioida ja kehittää valmiuksiaan voimavaralähtöiseen vuorovaikutukseen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
- soveltaa mielenterveyshäiriöiden hoidossa ja päihdetyössä käytettäviä lähestymistapoja ja menetelmiä potilaslähtöisesti
- perustella päihde- ja mielenterveyspotilaiden käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Kirurgisen potilaan hoitotyö:

Opiskelija osaa
- soveltaa tietojaan anatomiasta ja fysiologiasta, kirurgiasta ja anestesiologiasta perioperatiivisessa hoitotyössä
- hyödyntää tutkimustietoa ja suosituksia perioperatiivisen hoitotyön päätöksenteossa
- valmistella potilaan leikkaukseen ja toimenpiteeseen
- seurata potilaan tilaa ja ohjata potilasta leikkauksen tai toimenpiteen aikana
- analysoida eri tietolähteistä saamaansa tietoa potilaan tilasta ja tehdä niistä johtopäätöksiä
- tunnistaa välitöntä hoitoa vaativat tilanteet ja osaa reagoida potilaan voinnin heikkenemiseen
- aloittaa perusmonitoroinnin
- hoitaa post-operatiivista kipua
- hoitaa puhdasta haavaa
- toteuttaa kirurgisen potilaan omahoidon ohjausta sen keskeisillä sisältöalueilla
- tunnistaa infektioiden torjuntaan ja potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä riskejä ja osaa ennaltaehkäistä niitä
- kirjata välittömästi ja kattavasti potilaan tilan arvioinnin, hoidon sekä arvion niiden vaikuttavuudesta
- perustella keskeisten asiakasryhmien käyttämät lääkkeet ja lääkeaineryhmät ja arvioida niiden vaikuttavuutta
- toteuttaa turvallisesti laskimonsisäistä ja epiduraali- ja spinaalitilaan annettavaa lääkehoitoa
- toimia aktiivisena jäsenenä moniammatillisessa tiimissä toteuttaessaan kirurgisen potilaan hoidossa
- analysoida ja kehittää osaamistaan, työhyvinvointiaan ja palautumiskykyään
- arvioida toteutunutta hoito- ja palvelupolkua potilaan kanssa ja ehdottaa toimia potilaslähtöisyyden parantamiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Sisältö

Harjoittelun teema: Kliinisen hoitotyön näyttöön perustuva päätöksenteko. Vaikuttava suullinen viestintätaito, esittäminen ja argumentaatio.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö
- Ns. auditointitehtävä/ Kliinisen tutkimuskysymyksen muodostaminen (esim. PICO/PICoa/PCC), tutkimustiedon haku, hoitotyön käytäntöjen kriittinen arviointi ja vertailu, johtopäätösten tiivistäminen ja suullinen esittäminen harjoitteluympäristössä. Viestinnän opettajan palaute.

Toteutustapa

Suomeksi
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Harjoittelun pituus on erikoisaloittain (kir./ akuutti ja mt) 4+4, 3+5 tai 5+3 viikkoa oman valinnan mukaan. Yhteensä harjoittelua on siis 8 viikkoa moduulissa 3. Apua harjoitteluun liittyen saat harjoittelun ohjauksesta vastaavalta opettajalta. Kirurgian harjoittelun ohjaa Aila Peippo ja mielenterveystyön harjoittelun Anu Elorinne.

Harjoitteluympäristöt:

Kirurginen / perioperatiivinen hoitotyö: kirurgiset vuodeosastot (ortopedia, urologia, gastroenterologinen kirurgia, yleiskirurgia, kirurgisen operaation jälkeinen välitön kuntoutus), kirurgiset poliklinikat, naistentautien vuodeosastot ja poliklinikat, päiväkirurgiset yksiköt, anestesia- ja leikkausosastot ja kotisairaalat huomioiden opintojakson tavoitteet ja harjoittelupaikkojen asettamat vaatimukset opiskelijoille. Halutessaan voi kirurgisen hoitotyön yhteydessä ja osana sitä tutustua mahdollisuuksien mukaan myös leikkausosastoon potilaan mukana, jos se harjoittelupaikassa on mahdollista tai kv-vaihdossa

Mielenterveys- ja päihdehoitotyö:
Mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt (akuutti vastaanotto-osasto, psyk.osastot ja psyk. kuntoutuspoliklinikat + päiväosastot, lasten- ja nuorten psykiatria). Yksityiset mt- ja päihdehoitopaikat sekä lastensuojelu sopivat myös harjoitteluun, kunhan ohjaaja on sairaanhoitaja ja ohjaajasi on katsonut paikan soveltuvaksi harjoitteluun. Jos saat ko paikan, niin ilmoita ja keskustele siitä ohjaavan opettajasi kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti ”Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja tai muu tehtävään nimetty henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja pääsääntöisesti samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla tai -kokonaisuudella. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). ... Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. Osaamisen arvioivat opiskelija ja näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä. ” Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

[Kirjoita tähän esim. hankitun osaamisen hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä muista vaihtoehtoisista suoritustavoista.]

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

[Kerro tässä esim. lyhyesti ohjauksesta harjoittelupaikalla sekä harjoittelupaikalla tehtävästä kehittämistyöstä.]

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Syksyn harjoittelupaikat jobiilissa haettavissa Uusimaa/ pääkaupunki seutu 29.3.2022 alkaen. Muu suomi 25.4.2022 alkaen.

Syksyn 2022 opintojaksoille ilmoittautuminen: viikolla 21

Harjoittelut toteutuvat syksyllä viikosta 42 eteenpäin

Kansainvälisyys toteutuksella

[Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun opintojakson 11 op yhteistuntimäärä on 11x27h = 297 tuntia kliinistä harjoittelua.

Sisältö ja sen jaksotus

Perioperatiivinen ja mielenterveyshoitotyö hoitotyö ( 4+4, 3+5 tai 5+3 viikkoa), yhteensä 8 viikkoa

Lisätietoja opiskelijoille

3 moduulin lääkelaskut pitää olla suoritettuna hyväksytysti ennen 3 moduulin harjoittelujen alkua.

Kaikki harjoitteluun liittyvät ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät Canvasista Lohjan Terveysalanharjoittelun Canvasista ammattitaitoa edistävän harjoittelu III kohdalta

Tavoitteet laadittava ensimmäisellä harjoitteluviikolla. Lähetä tavoitteet ohjaavalle opettajalle sähköpostilla kommentoitavaksi.

Arvioinnit:
Arviointikeskustelut sopimuksen mukaan. 3 moduulissa opettaja osallistuu väliarviointiin joka on tarkoitus pitää harjoittelun puolessa välissä. Opiskelija ehdottaa opettajalle mahdollisimman pian harjoittelun alettua muutamaa aikaa väliarvioinnin ajankohdaksi.

Pääsääntöisesti / toistaiseksi arvioinnit tehdään Zoomissa, Teamsissa tai puhelimitse. Tästä sovitaan aina erikseen kunkin opiskelijan kohdalla.

Väliarvioinnissa päätetään osallistuuko opettaja loppuarviointiin vai pitääkö opiskelija loppuarvioinnin ohjaajansa kanssa kahdestaan.

HUOM:

Muista rikosrekisteriotteen tilaus + näyttö ennen harjoittelun alkua jos harjoittelupaikassasi on hoidettavana alaikäisiä. Tilaa ote hyvissä ajoin jotta ehdit sen näyttää ennen harjoittelun alkua. Harjoittelu voi alkaa vasta kun ote on näytetty asianmukaisesti. Otteita ei voi näyttää/ oteta vastaan kuin niille varatuilla ajoilla. Ajat löytyvät canvasista harjoittelun työtilasta.

Huomioi harjoittelupaikan vaatimat rokotukset ja terveysselvitykset ennen harjoittelun alkua.
Huomioi myös harjoittelupaikan vaatimat kuvalliset henkilökortit tai terveydenhuollon varmennekortit.

Tiedustelut ja ohjaus:
MT-harjoittelu: anu.h.elorinne@laurea.fi
Kir.harjoittelu: aila.peippo@laurea.fi

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yhteiset harjoittelun hylkäämisen ja keskeyttämisen perusteet löytyvät Terveysalan harjoittelun Canvasista.

Tavoitteet ensimmäisen harjoittelu viikon aikana oppimissopimuslomakkeeseen.

Oppisopimuslomakkeeseen kirjataan myös väliarvioinnista oleelliset asiat sekä harjoittelun lopuksi sinne viedään myös arvioinnit ja työvuorotaulukko sekä harjoitteluun kuuluva tehtävä.

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 3" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.