Siirry suoraan sisältöön

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 1 (7 op)

Toteutuksen tunnus: SH00BS82-3023

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

14.11.2022 - 21.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHV2), Laurea Tikkurila

Vastuuopettaja

Riikka Ketonen

Ryhmät

  • SHV222SA2
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, S22, Tikkurila, ryhmä 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia hoitotyön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti ja arvioi niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä
- toimia kollegiaalisesti ja vastuullisesti osana työyhteisöä
- tehdä havaintoja asiakkaan perustarpeista, toimintakyvystä ja peruselintoimintojen muutoksista
- tukea potilaan toimintakykyä monipuolisesti ja vastata hänen perustarpeisiinsa
- laatia hoitosuunnitelman ja arvioida asiakkaan saamaa hoitoa huomioiden asiakkaan voimavarat
- toteuttaa peruselintoimintojen tarkkailussa tarvittavat perustutkimukset ja toimenpiteet osana potilaan hoitoa ja tarkentaa sen perusteella hoitosuunnitelmaa
- toteuttaa ohjattuna enteraalista, paikallista sekä injektioina annettavaa lääkehoitoa
- dokumentoida potilasasiakirjoihin ja raportoida suullisesti potilaan voinnista ja hoidosta
- toimia aseptisesti
- soveltaa potilas- ja työturvallisuuteen sekä tietosuojaan liittyviä menetelmiä työskentelyssään
- toimia välittömästi vaaratapahtuman ilmetessä
- soveltaa voimaannuttavan läsnäolon ja vuorovaikutuksen periaatteita asiakasvuorovaikutuksessa
- arvioida toimintaansa yhdessä asiakkaan kanssa ja kehittää toimintaansa asiakaskokemus huomioiden
- kantaa vastuuta oppimisestaan harjoittelun aikana
- analysoida oman osaamisensa kehittymistä ja hyödyntää aktiivisesti palautetta kehittyäkseen
- hakea ja esittää tiivistetysti tutkimustietoa potilashoidon tueksi ja kehittämiseksi
- viestiä vakuuttavasti asiantuntijuuttaan tiimi- ja työyhteisökonteksteissa

Sisältö

Teema: Potilaan perustarpeisiin vastaaminen, potilas- ja työturvallisuus.

Harjoittelun LbD-tehtävä: Näyttöön perustuva hoitotyö

- Hoitotyön ilmiöön tai ongelmaan kohdennettu tiedonhaku ja kliinisten tutkimuskysymysten muodostaminen: Esim. PICO/PICoa/PCC, käsitekartta tai muu valittu menetelmä.
- Tutkimustiedon haku ja tiivistäminen.
- Viestinnän opettajan palaute.

Toteutustapa

Harjoittelu on mahdollista suorittaa aikaisemman osaamisen tunnistamisen kautta. Osaamisen tunnistaminen on yksilöllinen prosessi ja tarkemmat ohjeet tähän saat opettajatuutoriltasi HOPS- keskustelussa.

Osaamisen tunnistamisen vaihtoehdot:
1) Jos sinulla on aikaisempaa osaamista (työkokemusta) perushoidon hoitotyön ympäristöstä, voit hakea osaamisen näyttönä koko harjoittelua 7 op
(ei riitä lähihoitajan opintojen aikana tehdyt harjoittelut)
2) Jos sinulle on aikaisempaa työkokemusta, voit hakea osittaista osaamisen tunnistamista n. 3 op verran. Lopun 4 op (3vk) I harjoittelun suoritat keväällä 2023 II harjoittelun ajankohtana ennen sisätauti harjoittelua.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osaamisen tunnistamisen periaatteet:

1) Jos sinulla on aikaisempaa osaamista (työkokemusta) perushoidon hoitotyön ympäristöstä, voit hakea osaamisen näyttönä koko harjoittelua 7 op
(yksistään ei riitä lähihoitajan opintojen aikana tehdyt harjoittelut)

2) Jos sinulle on aikaisempaa työkokemusta muusta kuin perushoidon hoitotyön ympäristöstä, voit hakea osittaista osaamisen tunnistamista n. 3 op verran. Lopun 4 op (3vk) I harjoittelun suoritat keväällä 2023 II harjoittelun ajankohtana ennen sisätauti harjoittelua.

Osaamisen tunnistamisen ja näytöt ohjeistus käydään läpi opettajatuutoreiden kanssa. Osaamisen näyttö lähetetään Intran ohjeistuksen mukaisesti Tikkurilan Haavi- ryhmälle. Ohjeet löytyvät: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Tikkurilan-Haavi-toiminta.aspx

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelijan tulee olla osallistunut aktiivisesti opintojaksolle "Lääkehoito ja lääkelaskut 1" ja läpäissyt hyväksytysti lääkelaskut ennen harjoittelun alkamista.