Siirry suoraan sisältöön

Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: R0204-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 08.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, sote

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus (STV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

 • Anne Suvitie
 • Annika Kallio
 • Mia Poikolainen
 • Sanna Kuivalainen
 • Milla Ylitalo
 • Johanna Saastamoinen

Vastuuopettaja

Anne Suvitie

Ryhmät

 • STV220KN
  Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K20, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- perustaa toimintansa monialaiseen yhteisölähtöiseen orientaatioon
- suunnitella, toimia ja toteuttaa terveydenhoitotyötä ja hyvinvoinnin edistämistä monialaisissa työryhmissä
- arvioida terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen vaikuttavuutta sekä uudistamistarpeita yksilön ja yhteiskunnan kannalta
- käyttää soveltuvia tutkimus-, projektityön ja palvelumuotoilun menetelmiä monialaisissa haasteellisissa asiakastilanteissa
- arvioida innovaatioprojektin tuloksia, prosessia sekä syntynyttä tulosta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
- tunnistaa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden erityispiirteet ja merkityksen palvelujärjestelmässä

Toteutustapa

Opintojaksoon sisältyy kolme osaa:
Osa 1. Terveyden edistäminen, uudistuva sosiaali- ja terveysala sekä yrittäjyys terveydenhuollossa 3op
- Terveyden edistämisen mallit, Ihmisiin kohdistuva vaikutusten arviointi (IVA), Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys
Toteutus koostuu: Orientaatio, TKI-yhteistyö, luennot ja verkko-luennot (Zoom), itsenäiset verkko-opinnot
Orientaatiossa läsnäolovelvollisuus.
Viestintä: Canvas, sovitaan yhdessä
Osa 2. Ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen kehittäminen, palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen; Terveyden edistämisen projekti/kehittämistehtävä 5op
- Orientaatio
- Tiedonhaku / Monika Cseh
- Palvelumuotoilu, yhteiskehittäminen
- Terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistehtävä hankeyhteistyössä opiskelijatiimeissä (3-4 opiskelijaa)
Viestintä: Sähköposti, Canvas ja erikseen sovittavat yhteistyö- ja ohjaustapaamiset (Zoom).
Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen (2op)
- Simulaatiopedagogiikkaan tutustuminen
- Case pohjainen ohjausmalli
- Työpajatyöskentelyä
- Kliinisen osaamisen vahvistaminen simulaatio-oppimisympäristössä
- Vaativien lääkelaskujen osaamisen vahvistaminen (työpaja+ arvioitava tentti Hyv/Hyl. /100% oikein)
4. MAPA-kertaus/ Milla Ylitalo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Osa 1. THL: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen. STM: https://stm.fi/terveyden-edistaminen.Tunneilla ja Canvasissa osoitettu materiaali.
Osa 2. Ojasalo, Katri ym. 2014. Kehittämistyön menetelmät : uudenlaista osaamista liiketoimintaan.
Tunneilla ja Canvasissa osoitettu materiaali.
Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson infossa.
Osa 4. MAPA-kertaus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Osat 1 ja 2. Voit hakea osaamisen tunnistamista ja/tai hyväksilukua, mikäli sinulla on aikaisempia tai opintojen aikana suoritettuja vastaavia korkeakoulutasoisia opintoja ja suoritus vastaavasta terveyden edistämiseen liittyvästä kehittämisprojektista.
Suoritus on terveydenhoitajakoulutuksen kehittämistehtävä ja aikaisempi osaaminen tulee osoittaa näytöllä esimerkiksi seminaari- tai näyttöpäivänä. Tarvittaessa suoritusta tulee täydentää terveydenhoitajatyön näkökulmalla.

Hyväksiluku ja osaamisen tunnustaminen:
Ohjausta hyväksilukuun saat opintojakson opettajilta ja tutkintovastaavalta (irene.latva-korpela@laurea.fi).
Osa 3. Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op. Toteutuksella ei ole tällä hetkellä valinnaisia suoritustapoja.
Osa 4. MAPA-kertaus.- ei valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

TKI -yhteys toteutuu yritysyhteistyössä ja Hankeyhteistyössä.
Yritykset: Coutsi ja Hyvinpitely
Hankkeet: "Eloisa" ja "Tukea yksinyrittäjille"

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Osa 1: Terveyden edistämisen mallit, arviointi ja vaikuttavuus. Yrittäjyys, palvelumuotoilu terveydenhuollossa. Orientaatiossa, opetuksessa (HUOM! Zoom) ja ohjaustapaamisissa suositellaan läsnäoloa.
Osa 2: Terveyden edistämisen projektityö / terveydenhoitajaopiskelijoilla kehittämistehtävä
Osa 3: Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
Tärkemmat päivämäärät ovat nähtävissä Lukkarikoneessa. Läsnäoloa edellytetään lähiopetuspäivinä, työpajoissa ja simulaatioharjoituksissa.
Osa 4: MAPA-kertaus kahdessa ryhmässä ryhmä A ja Ryhmä B.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kansainvälisyys toteutuksella

Osat 1-2. Kansainvälisyys opinnoissa toteutuu kansainvälisenä materiaalina opintojaksolla esim.
WHO: https://www.who.int/healthpromotion/en/
WHO Europe: http://www.euro.who.int/en/home
Kansainväliset tieteelliset artikkelit.
Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
Tässä opintojakson osassa ei ole KV yhteyttä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Osa 1. Terveyden edistäminen, uudistuva sosiaali- ja terveysala sekä yrittäjyys 3op
Osa 2. Palvelujen kehittäminen; Terveyden edistämisen projekti/kehittämistehtävä 5op
Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
Osa 4. Mapa-kertaus 16h

Sisältö ja sen jaksotus

Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op (54h)
Opiskelijan osaamiskuvaukset:
-Suunnitella, toteuttaa ja arvioida vakavasti sairaan potilaan hoitotyötä integroiden laaja-alaisesti osaamistaan sairaanhoitajan kansalliset osaamisvaatimukset huomioiden
- Analysoida ja jäsentää potilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tarpeista sekä ennakoimattomasta ja kompeksisesta työympäristöstä nousevia päätöksenteon haastaita
-Analysoida, johtaa ja priorisoida omaa kliinistä hoitotyötään potilaan ja toimintaympäristön tarpeiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolle voi osallistua ainoastaan terveydenhoitajakoulutuksen tutkinto-opiskelijat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvioinnin kohteet:
Verkkotehtävät HYV/HYL ja projekti/kehittämistehtävä T1-K5. Tarkemmat arviointikriteerit kuvattu Canvasissa.
Kliinisen osaamisen vahvistaminen ja lääkelaskut HYV/HYL
Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason II mukaisia kriteereitä:
AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- analysoida hankittua tietoa ja tehdä päätelmiä sekä yhdistää teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon toisiinsa
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida kriittisesti tietoa ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneensä tietoperustaan
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida tuotetun tiedon, taidon tai idean sovellettavuut-ta ja vaikuttavuutta muihin yhteyksiin
- ennakoida asiakkaan ja/tai yhteistyötahojen tarpeita
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- esittää ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin luovuutta hyödyntäen
- edistää ammatillista yhteistyötä sekä kehittää asiakas- tai kumppanisuhdetta
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti toimintaympäristö huomioiden
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahon kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- arvioida ja kehittää ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- arvioida osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia sekä suunnitella omaa ja ryhmän kehittymistä
Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän yrittäjämäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- kuvata oman osaamisensa kehittymistä suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin
Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- kuvata oman toimintansa merkitystä yhteistyön onnistumiseksi
- kuvata osaamistaan suhteessa opinnon osaamistavoitteisiin

Osa 3 Kliinisen osaamisen vahvistaminen 2 op
Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla hyväksytty/ hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja simulaatiopäivään. Opintojaksoon sisältyvät vaativat lääkelaskut ja lääkelaskutentti, joka tulee suorittaa hyväksytysti (100% oikein). Arviointikriteerit käydään tarkemmin läpi jakson alussa.

Lisätiedot

Syksyllä 2021 otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. Aiempi opintojakso R0204 Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10 op korvautuu opintojaksoilla ST00BT23 Uudistava monialainen terveyden edistäminen 3 op ja ST00BT24 Terveydenhoitajatyön kehittäminen 5 op sekä osittain opintojaksolla SH00BT07 Vakavasti sairaan ja palliatiivisen potilaan hoitotyö 5 op.
Huomio, että opintopistemäärä on uuden opetussuunnitelman opintojen mukaan isompi kuin aikaisemmassa opetussuunnitelmassa. Käy keskustelua opettajatuutorisi kanssa opintojen kokonaisuuteen liittyen, mikäli sinulla on tarve korvata alkuperäinen opintojakso uusilla.