Siirry suoraan sisältöön

Tieteellisen tekstin luku- ja kirjoitustaito (5 op)

Toteutuksen tunnus: PK00BO43-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

11.01.2023 - 01.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Tikkurila, palvelu

Toimipiste

Laurea Tikkurila

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

  • Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus (PKV2), Laurea Tikkurila

Opettaja

  • Nina Lahtinen

Vastuuopettaja

Nina Lahtinen

Ryhmät

  • PKV222SN
    Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutus, päivätoteutus, S22, Tikkurila

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hankkia ja käsitellä tietoa kriittisesti ja arvioida lähteen luotettavuutta
- käyttää tarvittavia tietokantoja löytääkseen kosmetiikka-alan tieteellistä kirjallisuutta
- erottaa tieteellisen artikkelin kaupallisesta artikkelista
- tuottaa korkeakoulutasoista tekstiä lähdeviittauksineen

Toteutustapa

Opinnon toteutusta tukee Canvasiin rakennettu oppimisympäristö, mutta oppimisen kannalta on tärkeää osallistua kampuksella järjestettävään lähiopetukseen ja -ohjaukseen aikataulun mukaisesti. Opinnossa on pari- tai ryhmätyöskentelyä. Tehtävistä annetaan henkilökohtaista palautetta opettajan toimesta ja /tai hyödynnetään vertaispalautteenantoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opinnosta vastaava opettaja. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja samaa arviointiasteikkoa kuin vastaavalla opintojaksolla. Opiskelijalla on oikeus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä, miten ja milloin osaaminen on hankittu. Opiskelija voi hakea myös työssä hankittavan osaamisen tunnistamista osaksi tutkintoa (työn opinnollistaminen). Opiskelija vastaa osaamisen osoittamisesta, todistamisesta ja riittävien tietojen toimittamisesta. näytön vastaanottava ohjaaja yhdessä.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Vaihtoehtoisesti opettaja voi määrittää myös muun tavan, jolla opiskelija vahvistaa osallistumisensa toteutukselle. Näitä toimia voidaan edellyttää viikon sisällä toteutuksen alkamisesta. Edellä esitetyn mukaisesti toimintatavan soveltaminen edellyttää, että opettaja tiedottaa toteutukselle hyväksyttyjä opiskelijoita käytänteestä ja että käytänne on kerrottu opinnon toteutussuunnitelmassa. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija”.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitapaamiset Tikkurilasa 1op
Omasta aiheesta kirjoitustyö 2op
Muut tehtävät 2op

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojakson aikana opiskellaan tiedonhankintaa ja erilaisetn julkaisuden ja artikkelien lukutaitoa ja lähdekritiikkiä. Edelleen opiskellaan tieteelliseen sekä asiatekstin kirjoittamiseen liittyviä asioita kuten tekstin rakennetta, lähdeviittauksia ja kirjoitustyyliä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Opinnon toteutustapa on arvoitu hyödyntäen opetuksen laatukriteereitä. Itsearviointi on opiskelijan nähtävillä [esim. Canvasissa tai Teamsissa].

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakso arvioidaan opettajan toimesta kolmen viikon luluessa opintojakson päättymisestä. Opintojakson alussa sovitaan ryhmän kanssa kunkin tehtävän arviointitapa ja sen toteutus. Vertasarvioinnin merkitys opintojakson arvosanaan päätetään yhdessä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
etsiä tietoa eri tietolähteistä
raportoida

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
ottaa vastaan ohjausta

Arvioidaan soveltuvin osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
toimia ryhmän jäsenenä
suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
raportoida sovitulla tavalla

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvioidaan soveltuvin osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
toimia tavoitteellisesti ryhmässä
suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvioidaan soveltuvin osin: ryhmätyötaidot, johtaminen ja vastuullisuus
edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden