Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöisyys palveluissa (5 op)

Toteutuksen tunnus: ML00BW54-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

24.03.2023 - 28.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus (PRA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Petri Miinalainen

Vastuuopettaja

Petri Miinalainen

Ryhmät

  • PRA223KN
    Ravintola- ja tapahtumaliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- selittää palvelujen luonteen asiakaskokemuksen tuottajana
- kuvailla palvelutarjooman merkityksen asiakaslähtöisten palvelujen tuottamisessa
- määritellä palvelun laadun tekijät
- koota asiakasymmärrykseen liittyvää tietoa ja hyödyntää sitä ostokäyttäytymisen ymmärtämisessä

Toteutustapa

Lähiopetus kampuksella.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergstöm, Seija & Leppänen Arja. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Luku 6: Asiakkuuksien hallinta.

Grönroos, Christian. 2015. Palvelujen johtaminen ja markkinointi
Luku 3: Palvelujen ja niiden kulutuksen luonne
Luku 4 Palvelujen ja asiakassuhteen laatu
Luku 7 Laajennetun palvelutarjooman johtaminen

Opiskelijoita suositellaan etsimään itsenäisesti aiheeseen liittyvää luotettavaa ja vertailukelpoista lähdemateriaalia (suomi & englanti).

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojaksolla tutustutaan oppimistehtävän kautta palvelualan yritykseen.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle opintoon osallistumisensa vahvistamiseksi. Mikäli opiskelija on estynyt perusteluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, hänen tulee olla yhteydessä vastuuopettajaan toteutukselle osallistumisesta sopimiseksi. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arviointikriteerit ja tehtävien sisältö käsitellään opintojakson alussa. Ne löytyvät opintojakson alkaessa opintojakson Canvas-työtilasta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
Opiskelija osaa:
-toimia ryhmän jäsenenä
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
Opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
Opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
Opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan
RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS (arvioidaan soveltuvin osin)
Opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.