Siirry suoraan sisältöön

Katakri-pääauditoijakoulutus (15 op)

Toteutuksen tunnus: HU00BV31-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.11.2022

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, palvelu

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Turvallisuusauditointi, täydennyskoulutus (UTA), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Rauno Hammarberg
  • Timo Ryynänen

Vastuuopettaja

Timo Ryynänen

Ryhmät

  • UTA22SU
    Katakri pääauditoijakoulutus, täydennyskoulutus, kevät 2022, Laurea Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- arvioida turvallisuuden hallintajärjestelmän osa-alueet KATAKRIn vaatimusten mukaisesti sekä tehdä riskin arviointia eri menetelmillä
- valita ja mitoittaa fyysiset turvatoimet KATAKRIn vaatimusten mukaisesti
- varmistaa turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden salassa pidettävän tiedon sähköisissä käyttöympäristöissä

Toteutustapa

Tämä on maksullinen täydennyskoulutus.

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, ennakko- ja kehittämistehtävistä sekä näiden verkko-ohjauksesta. Kehittämistehtävät tehdään lähtökohtaisesti omaan organisaatioon. Tehtävissä suoritetaan Katakri 2020 T-, F- ja I-osion auditoinnit, joiden tuloksia kohdeorganisaatio voi hyödyntää.

Käytössä on Canvas -verkko-oppimisympäristö sekä Zoom-verkko-opetusalusta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Katakri 2020

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija ottamalla yhteyttä vastuuopettajaan. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.” Katso lisätietoa Opiskelijaintrasta". Osaaminen voidaan näyttää kehittämistehtävän tai vastaavan projektin avulla.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Kehittämistehtävät tehdään omaan organisaatioon.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Orientaatiopäivä 5.9.2022

Kontaktiopetus T-osio 6.-7.9.2022
Kehittämistehtävän (T) palautus 5.10.2022

Kontaktiopetus F-osio 4.-5.10.2022
Kehittämistehtävän (F) palautus 26.10.2022

Kontaktiopetus I-osio 25.- 26.10.2022
Kehittämistehtävän (I) palautus 25.11.2022.

Kansainvälisyys toteutuksella

Osa materiaaleista on englanniksi ja keskeisinä lähdemateriaaleina käytetään EU-säännöksiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaistyömäärä on noin 405 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Kunkin osa-alueen (T, F ja I) toteutuksen kokonaistuntimäärä on 135 tuntia. Tästä noin viisi tuntia on varattu ennakkotehtävään, 15 tuntia kontaktiopetukseen, 20 tuntia itseopiskeluun sekä verkko-ohjaukseen osallistumiseen ja 95 tuntia kehittämistehtävän tekemiseen.

Sisältö ja sen jaksotus

Katakria käytetään arvioitaessa turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa, mutta sen hallitsemisesta on apua myös oman organisaation turvallisuuden kehittämisessä. Katakri-pääauditoijakoulutus on joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutus, jossa ammattitaitosi kehittyy turvallisuusjohtamisen, fyysisen ja teknisen tietoturvallisuuden osaamisen sekä Katakri-auditoinnin johtamisen saralla.

Tällä opintojaksolla opit tulkitsemaan ja soveltamaan Katakrin eri osioiden vaatimuksia ja saat valmiudet todentaa ja osoittaa luotettavasti turvallisuusjärjestelyjen riittävyyden. Katakri-pääauditoijakoulutus täyttää ylemmän korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Lisätietoja opiskelijoille

Osallistujan on pääsääntöisesti oltava kontaktikerroilla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Lisäksi kehittämistehtävätä tulee palauttaa aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu T-, F- ja I-osioiden kehittämistehtäviin.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Osallistuja osaa:

Tietoperusta:
Hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa laaja-alaisesti.
Käyttää systemaattisesti asiantuntijuusalueen käsitteitä.
Ongelmanratkaisu:
Ratkaista ongelmia tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnassa.
Kehittäminen:
Tunnistaa ja analysoida kehittämiskohteita tietoperustaa hyödyntäen.
Viestintä:
Viestiä selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.