Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja johtajuus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BT79-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, liko

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Antti Keskitalo
  • Taina Lackman

Vastuuopettaja

Taina Lackman

Ryhmät

  • HLF222SA
    Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
- soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
- analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutustapa

Jakso toteutetaan verkossa ja siihen kuuluu pakollinen, verkkoläsnäoloa vaativa aloituskerta, neljä vapaaehtoista luentotapaamista (mahdolliset vierailijaluennot pakollisia) verkossa sekä tehtäviä, jotka palautetaan canvakseen ja verkkoläsnäoloa vaativa tenttikerta.

Aikataulut on ilmoitettu erillisinä ja pyydämme opiskelijaa hoitamaan muut aikataulunsa siten, että tämän jakson suorittaminen on mahdollista.

Kontaktikertojen tavoitteena on antaa opiskelijoille aiheeseen liittyvää tietopohjaa ja vinkkejä tehtävien tekemiseen ja osaamisen vahvistamiseen.

Luennot ovat interaktiivisia, eikä niitä tallenneta.

Luennoille osallistuminen on vapaaehtoista, lukuunottamatta aloituskertaa, vierailijaluentoja ja tenttikertaa, joilla kerroilla läsnäolo on ehdottoman välttämätöntä. HUOM!: Opiskelijan tulee olla ensimmälisellä tapaamiskerralla läsnä, tästä asiasta ei suoda poikkeuksia!

Kurssilla voi olla yksilötehtäviä ja ryhmätehtäviä (max 2-4 hlöä/ryhmä). Kaikki tehtävät tehdään verkossa.

Kurssiin kuuluu myös kertaava tentti, jossa niinikään osoitetaan osaamista.

Tenttiin osallistuminen on välttämätöntä ja ellei kurssin viimeiseksi kerraksi sovittu tenttiajankohta mitenkään sovi, tentti on mahdollista uusia kahtena erikseen ilmoitettavana uusintatenttikertana (yksilötentti).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Suositeltava kirjallisuus (todennäköinen tenttikirjallisuus):
Riitta Viitala: Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (2019)
Jaana Paanetoja: Työoikeus tutuksi, käsikirja (2019 painos)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Muut toteutukset samasta jaksosta.

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

Opintojakson tehtävät pyritään tekemään työelämäyhteistyössä

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Ks. Peppi/Pakki

Tentti 10.3.2023. Uusinnat toukokuussa ja syyskuussa.

Varsinainen tentti pidetään verkkotenttinä ja osa tentistä on ryhmätenttiä.

Opintojaksolla on tämän lisäksi kolme erillistä tehtävää, joista yksi palautetaan heti kurssin alussa ja kaksi muuta kurssin kuluessa.
Näihin on syytä varata riittävästi tekemisaikaa ja määräaikoja on syytä noudattaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 130 tuntia

Sisältö ja sen jaksotus

Toimiminen työyhteisön jäsenenä ja kyky analysoida ja kehittää omaa toimintaa
Työlainsäädännön ja TESien soveltaminen käytäntöön
Työyhteisön analysointi ja työhyvinvoinnin edistäminen

Lisätietoja opiskelijoille

Edellytämme, että opiskelijalla on käytettävissään tietokone tai PD, jossa on hyvä mikrofoni ja kamera. Kameraa tulee pitää avoinna verkkotapaamisissa! Verkkotapaamisten aikana ei voi osallistua muuhun tekemiseen samanaikaisesti.

Edellytämme Zoomin perusosaamista ja Canvas verkkoalustan perusosaamista.

Edellytämme, että jos opiskelija osallistuu luentotapaamiseen, hän saa kuva- ja puheyhteyden auki eli pystyy osallistumaan interaktiiviseen luentoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolle kuuluvat tehtävät arvioidaan.
Orientaatiotehtävä (Itsensä johtaminen): hyväksytty/hylätty
Tehtävät I ja II asteikolla 0-5 (kumpikin tehtävä 30 % jakson arvosanasta)
Tentti asteikolla 0-5 (40 % jakson arvosanasta)

Hylätty (0)

Ks. Laurean osaamistaso I:n vaatimukset.
Mikäli osaamistaso I:n vaatimukset eivät täyty, on suoritus hylätty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa
- ottaa vastaan ohjausta

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden