Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BQ77-3039

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 04.12.2022

Ajoitus

14.01.2023 - 05.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

7 op

Toteutustapa

30 % Lähiopetus, 70 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Kirsi Maste
  • Juhani Kettunen
  • Anu Pilli-Sihvola

Vastuuopettaja

Juhani Kettunen

Ryhmät

  • HLA223KA
    Liiketalouden koulutus, henkilöstöjohtaminen, monimuotototeutus, K23, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Toteutustapa

Aikataulu ja luokkatilat löytyvät Tuudosta ja Pakista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita
Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa Linkistä.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla on kolme osakokonaisuutta:
1.Toimintaympäristö (3,5 op)
2.Yritystoiminta (3,5 op)
3.Taloushallinto (3,0 op)

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. Liiketoimintaympäristö-osion suoritukset:
- Verkkotehtävät, yksilötyöt. Laajuus 3,5 op (arviointi 1-5)
2. Yritystoiminta-osion suoritukset:
- Kaksi erillistä kirjallista tehtävää. Laajuus 3,5 op (arviointi 1-5). Arvosana määräytyy tehtävien erillisten arvosanojen perusteella.
- Virtuaalitentti, yksilötyö. Laajuus 1,0 opintopistettä (arviointi Hyväksytty/Hylätty)
3. Taloushallinto-osan suoritukset:
- Taloushallinnon yksilötehtävät ja tentti. Laajuus 3,0 op (arviointi1-5)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
-käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
-etsiä tietoa eri tietolähteistä
-raportoida
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia ohjattuna opiskeltavia taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastaan ohjausta
VASTUULLISUUS
-suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
-noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja –tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä
VASTUULLISUUS
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti
AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ennakoida ohjaustarpeitaan
VASTUULLISUUS
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden