Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BQ77-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, liko

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus (HLF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Jatta Jännäri
  • Jarmo Mikkonen
  • Paula Vedman

Vastuuopettaja

Jatta Jännäri

Ryhmät

  • HLF222SA
    Liiketalouden koulutus, monimuotototeutus, S22, Lohja

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan sekä lähiopetuksena kampuksella että verkon välityksellä.

Opintojaksossa on kolme osa-aluetta; Liiketoimintaympäristö, yritystoiminnan perusteet ja taloushallinto. Opintojaksoon kuuluu sekä yksilötehtäviä että ryhmätehtäviä.

Opintojakson tavoitteiden mukaisesti opiskelija osaa
- Kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- Kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- Tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- Tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- Kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- Kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa ja se on nähtävissä opintojakson työtilassa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijalla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa moduulista tai opintojaksosta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla.

Näytöt suoritetaan Laurean normaalin käytännön mukaisesti.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintojakson lähi- ja verkkotapaamiset sekä tehtävien palautuspäivät on määritelty opintojakson työtilassa Canvasissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 10 opintopistettä, joka vastaa noin 270 tunnin työmäärää.

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksossa on kolme osa-aluetta: Liiketoimintaympäristö, yritystoiminnan perusteet ja taloushallinto.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Opintototeutuksen laatua on arvioitu ja raportti itsearvioinnista löytyy opintojakson työtilasta Canvasista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opintojakson arvioinnin painotukset ovat seuraavat
- Liiketoimintaympäristö 35%
- Yritystoiminnan perusteet 35%
- Taloushallinto 30% kokonaisarvosanasta.

Koko opintojakson suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien tekemistä. Tehtävät arvioidaan asteikolla 0-5 tai hyväksytty/hylätty. Tarkemmat tiedot tehtävien ja eri osien arvioinnista löytyvät opintojakson työtilasta Canvasista.

Tehtäväkohtaisten arviointikriteerien lisäksi opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason 1 mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Lisäksi opintojaksolla on tehtäväkohtaisia tarkennuksia arviointikriteereihin. Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa.

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.