Siirry suoraan sisältöön

Liiketoimintaosaaminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BQ77-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

10 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, tiko

Toimipiste

Laurea Leppävaara

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus (NKA2), Laurea Leppävaara

Opettaja

  • Katriina Reponen
  • Sari Jääskeläinen
  • Päivi Williams

Vastuuopettaja

Päivi Williams

Ryhmät

  • NKA222SA
    Tietojenkäsittelyn koulutus, kyberturvallisuus, monimuotototeutus, S22, Leppävaara

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata kansantalouden rakenteita ja ilmiöitä
- kuvata liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavat tekijät ja taloushallintoon liittyvät peruskäsitteet
- tulkita ja hyödyntää taloudellista tietoa päätöksenteon perustaksi
- kuvata liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata yritystoiminnan keskeiset prosessit

Toteutustapa

Lähi- ja etäopetusta, Canvas-toteutus, arvioitavat/ ei arvioitavat tehtävät. Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välillä sekä ryhmätyötä. Opintojakson aikana opiskelijat työsketelevät mm. 4-5 hengen ryhmissä. Ryhmien tehtäviksi tulee mm. yhden yrityksen liiketoiminnan analysointi ja sen raportointi sekä kirjallisesti että suullisesti. Lähiopetusta n. 2-3 kertaa kuukaudessa joko kampuksella tai etäopetuksena.
Opintojaksossa on kolme osaa:
1. Toimintaympäristö
2. Yritystoiminnan perusteet
3. Taloushallinto


Jo olemassa oleva osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta. Tämä voi tulla kyseeseen mikäli oletat, että olet hankkinut opintojakson sisältöä vastaavan osaamisen muualla (esim työelämä, opinnot muualla). Perehdy siinä tapauksessa Laurean opiskelijaintranet sivustoilla olevaan HOT-prosessiin. Mikäli haluat HOT- prosessiin niin ilmoita tästä viimeistään ensimmäisellä lähiopetuskerralla opintojakson lehtoreille.

Lisätietoa: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen.aspx

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:

1. Globaali kansantalous Lindholm, Kettunen, Edita 2016. (löytyy myös e-kirjana).
Kirjat kannattaa hankkia mahdollisimman nopeasti todennäköisen suuren kysynnän takia.

2. Liiketoimintaosaaminen - Menestyvän yritystoiminnan perusta Viitala-Jylhä, Edita.

3. Canvasin materiaali riittää opiskeluun. Opiskelun tukena voi käyttää seuraavia e-kirjoja:
- Käytännön kirjanpito, Soile Tomperi.
- Laskentatoimi; Raija Jormakka, Kaija Koivusalo, Jaana Lappalainen, Mervi Niskanen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Laurean tutkintosäännön mukaisesti kaikilla opiskelijoilla on oikeus osaamisensa näyttämiseen. Aloitteen hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tekee opiskelija. Osaamisen tunnistaa ja tunnustaa opintototeutuksesta vastaava opettaja tai muu korkeakouluyksikön johtajan nimeämä henkilö. Arvioinnissa noudatetaan samaa arviointikriteeristöä ja arviointiasteikkoa kuin opintojaksolla. Katso lisätietoa opiskelijaintrasta: https://laureauas.sharepoint.com/sites/studentFin_opintojensuunnittelu/SitePages/Vaihtoehtoiset-tavat-hankkia-osaamista.aspx

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Toteutuksen aikataulu näkyy opiskelijalle Pakissa suoraan toteutuksen varauksina.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 26,7 tuntia opiskelijan tekemää työtä.

Toimintaympäristö 3,5 op
Yritystoiminnan perusteet 3,5 op
Talaoushallinto 3,0 op

Sisältö ja sen jaksotus

Opintojaksolla on kolme osakokonaisuutta:
1.Toimintaympäristö (3,5 op)
2.Yritystoiminnan perusteet (3,5 op)
3.Taloushallinto (3 op)


Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät
- ymmärtää miten yritys toimii kokonaisuutena ja osaa arvioida oman tehtäväsi ja asiantuntijuutesi roolia yrityksen kokonaisuudessa
- osaa soveltaa talouden ja yritystoiminnan keskeisiä käsitteitä omassa työssäsi.

Lisätietoja opiskelijoille

Opinto on vaatimuksiltaan amk-tutkintoon johtavan koulutuksen tasoa.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
- kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
- kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät.
Keskeinen sisältö:
- Kirjanpidon perusteet ja katetuottolaskennan perusteet ml. Excel-tehtäviä.
- Yrityksen liiketoimintamallit, sidosryhmät, toiminnot ja ydinprosessit.
- Yritysmuodot ja start-up yrittäjyys.
- Vastuullinen liiketoiminta
- Makrotalouden perusteet.
- Globaalintalouden toimintaympäristö ja riskit.
- Käsitteet
Opintojakson viestintä tapahtuu ensisijaisesti Canvas-työtilan kautta.
Opintojakson tavoitteissa ja toteutussuunnitelmassa kuvataan opiskelijan oppimiselle asetettuja tavoitteita. Opettajat tukevat näiden tavoitteiden saavuttamista ohjauksen ja palautteen avulla. Ohjausta annetaan opintojakson eri vaiheissa ja sitä voi pyytää tarvittaessa.
Opiskelua ohjaavat opintojaksoille laaditut oppimistehtävät, niihin annettu ohjaus ja niistä saatu palaute. Ohjaus tapahtuu yksilö- tai ryhmäohjauksena joko lähiopetuksessa Leppävaarassa tai erikseen sovittuna ajankohtana ZOOM- verkkotyökalun avulla. Ohjausta annetaan myös Canvaksen ja sähköpostin välityksellä. Ohjaukseen voidaan osoittaa erillisiä pakollisia tai vapaaehtoisia ohjausaikoja.

Tehtävissä opiskelijoiden tulee käyttää Laurean dokumenttipohjia.

Tutkintosäännön 18§ mukaisesti ”opiskelijan on oltava ensimmäisellä kontaktikerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta. Hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija. (Lauran tutkintosääntö.) Virtuaalitoteutuksilla voidaan edellyttää muunlaista aktiivisuuden osoitusta paikan vahvistamiseksi viikon sisällä toteutuksen alkamisesta (Opetuksesta vastavan vararehtorin päätös 7/2019). ”

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen arviointi perustuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitettavaan arviointikriteeristöön (Laurean tutkintosääntö).

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Urkundin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Opinnon arvioinnissa käytetään amk-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikon vaatimustason I mukaisia kriteereitä:

AMMATILLINEN TIETOPERUSTA, TIEDONHAKU JA RAPORTOINTI

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää monipuolisesti ammattikäsitteitä
- vertailla ja valita tarkoituksenmukaista tietoa
- raportoida ja viestiä ammattimaisesti

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja tilanteita selittäessään
- koota tietoa ja hyödyntää tietoperustaansa
- raportoida sovitulla tavalla

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä eri työkäytänteitä ja -tilanteita selittäessään
- etsiä tietoa eri tietolähteistä
- raportoida

AMMATILLINEN TOIMINTA JA TYÖELÄMÄN KEHITTÄMINEN

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- toimia itsenäisesti opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- ottaa vastuuta asiakkaan ja /tai yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta
- ennakoida ohjaustarpeitaan

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia opittuja taitoja ja menetelmiä käyttäen
- toimia ammatillisesti asiakkaiden ja/tai yhteistyötahojen kanssa ja tunnistaa heidän tarpeensa
- osallistua ohjaukseen ja hyödyntää sitä

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

RYHMÄTYÖTAIDOT, JOHTAMINEN JA VASTUULLISUUS

Arvosanan 5 tasolla opiskelija osaa:
- edistää toiminnallaan ryhmän toimintaa ja ilmapiiriä
- hallita ajankäyttöään tehden sovitut tehtävät työssä vaadittavalla laatutasolla
- toimia vastuullisesti ja soveltaa opittuja taitoja ja menetelmiä
- suunnitella ja arvioida toimintaansa turvallisuus ja/tai eettiset näkökulmat huomioiden

Arvosanan 3 tasolla opiskelija osaa:
- toimia tavoitteellisesti ryhmässä
- suunnitella ja hallita oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- havaita turvallisuuteen liittyviä riskejä
- perustella toimintaansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti

Arvosanan 1 (H) tasolla opiskelija osaa:
- toimia ryhmän jäsenenä
- suunnitella ohjatusti oman työn etenemistä ja ajankäyttöä
- toimia turvallisesti ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
- noudattaa annettuja ohjeita ja sääntöjä

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. (Laurean tutkintosääntö.)

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa.

Hylätty (0)

Opintojakso ja toteutuksen osa voidaan arvioida myös hyväksytty/hylätty (HYV/HYL) -asteikolla.

Opintojakson/projektin suoritus on hylätty (HYL), mikäli opiskelija ei saavuta läpäisylle asetettuja tavoitteita määräaikaan mennessä tai jättää osan tehtävistä tekemättä..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoritettujen osien painotettu keskiarvo 1.00 - 2.49

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoritettujen osien painotettu keskiarvo 2.50 - 3.49

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Suoritettujen osien painotettu keskiarvo vähintään 4.50