OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) JA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN, AMK-TUTKINTO (TOS2), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), S20, TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen) ja täydentävä osaaminen

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S20, Terveys- ja hyvinvointialat

Syksy 2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
         
Geriatria 1
 
 
Lastentaudit 1
 
 
Naistentaudit ja synnytykset 1
 
 
Kirurgia ja anestesiologia 2
 
 
Anatomia ja fysiologia 3
 
 
Psykiatria 1
 
 
Mikrobiologia ja tautioppi 1
 
 
Hoitoelvytys 0.5
 
 
Farmakologia 1.5
 
 
Sisätaudit 1.5
 
 
13.513.5013.50
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5
 
 
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5
 
 
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5
 
 
Omahoidon tukeminen avoterveydenhuollossa 5          
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10
 
 
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5
 
 
Vaikuttavat auttamismenetelmät päihteitä käyttävän asiakkaan ja perheen tukena 5          
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
         
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5
 
 
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5
 
 
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5
 
 
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5
 
 
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10
 
 
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
 
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5
 
 
Nursing of Patients in Intensive Care and Care Environment 5
 
 
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
         
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10
 
 
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5
 
 
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5
 
 
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN MONIALAINEN TERVEYDEN- JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
()
         
Vakavasti sairaan lapsen ja nuoren hoitotyö 5
 
 
Kouluikäisen lapsen ja nuoren mielenterveyden edistäminen ja tukeminen 5
 
 
Lasten ja nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 5
 
 
12512501250
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
         
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
         
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5
 
 
Supporting Multicultural Families 5
 
 
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5
 
 
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 5
 
 
Constructive communication with Multicultural Clients 5
 
 
Art-based Methods in Social Welfare Practice 5
 
 
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
         
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5
 
 
Global Health 5
 
 
Wellness at Work 5
 
 
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5
 
 
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5
 
 
Accessible Service Environments 10
 
 
70655655
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
         
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5
 
 
Monimuotoinen perhe 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5
 
 
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5
 
 
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5
 
 
Lääkehoito sosiaalialalla 3
 
 
Ihmisen elämänkulun vaiheet 5
 
 
Terveyden ja turvallisuuden edistäminen 5
 
 
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
         
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5
 
 
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10
 
 
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
         
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10
 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10
 
 
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10
 
 
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
         
Lastensuojelu 10
 
 
Perhetyö 10
 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10
 
 
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
         
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10
 
 
Kohtaamistaiteen perusteet 5
 
 
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5
 
 
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5
 
 
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5
 
 
Psyko- ja sosiodraama 5
 
 
Kasvuryhmä psykodraaman keinoin 5
 
 
19819801980
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 15
 
 
Vankilaturvallisuus 5
 
 
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Kokemusasiantuntijuus rikosseuraamusalalla 5
 
 
Kuntouttava sosiaalityö rikosseuraamusalalla 10
 
 
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
         
Motivoiva keskustelu 5
 
 
Päihdetyö 5
 
 
Mielenterveystyö 5
 
 
RIKOSSEURAAMUSALAN MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Naiserityisyys rikosseuraamusalalla 5
 
 
Sovittelu ja restoratiivinen oikeus 5
 
 
Ehkäisevä päihdetyö 5
 
 
65605605
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
         
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5
 
 
Valinnainen harjoittelu 10
 
 
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
         
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5
 
 
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5
 
 
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5
 
 
Kipuasiakkaan kuntoutus 5
 
 
35350350
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön 5
 
 
Professional Educational Trip to the United Kingdom 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2
 
 
Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5
 
 
Innovaatioprojekti I 5
 
 
Innovaatioprojekti II 10
 
 
Väkivalta ei ole mulle mikään ongelma 3
 
 
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät 5
 
 
Lapsi perheväkivallan uhrina lastensuojelun näkökulmasta 5
 
 
Mentalisaatio lasten kanssa työskentelyssä 5
 
 
Kriisissä oleva lapsi sosiaali- ja terveysalalla 5
 
 
Kriminologian perusteet 5
 
 
Seikkaile sotepalveluviidakossa 1
 
 
Kustannustietoisuus 1
 
 
Johdatus suomalaiseen sosiaali – ja terveydenhuollon lainsäädäntöön 1
 
 
Hoitava viestintä – menetelmä vaikuttavaan asiakaskohtaamiseen 5
 
 
Soten sähköisiä palveluja eri ikäisille 1
 
 
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta -teemapäivien suunnitteluryhmä 2
 
 
Kohtaaminen, joka muutti elämäni- ensitiedon antaminen syöpäpotilaalle moniammatillisessa yhteistyössä 3
 
 
Potilaan ja läheisten kokonaisvaltainen tuki ja vuorovaikutus palliatiivisessa hoitotyössä 5
 
 
eLulu: eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi 5
 
 
Sairaanhoitajan ydinosaamisen (180 op) valtakunnallinen koe 0          
Kulttuurinen vanhustyö 2
 
 
Lastensuojelun työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus 30          
Sosiaalityön orientaatio lastensuojelun näkökulmasta ja lakisääteisyys 5          
Lastensuojelun prosessit ja palvelujärjestelmä 5          
Asiakastyön dokumentaation merkitys lastensuojelussa 5          
Perheiden kanssa tehtävä verkostotyö 5          
Erilaisten riippuvuuksien haitallisuus lapsiperheissä 5          
Mielen hyvinvoinnin haasteet lapsiperheissä 5          
Hallitse mieltäsi, hallitse arkeasi -intensiiviviikko 5
 
 
9657395739
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 602.5 553.5 49 553.5 49

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.