OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS (2019 ALKAEN) > LAUREA TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT > TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN (AMK-TUTKINTO), TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus (2019 alkaen)

Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), Terveys- ja hyvinvointialat

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae nimellä: op 1 1S 1K 1 2
HOITOTYÖN MONIALAINEN OSAAMINEN
()
         
Geriatria 1
 
 
Lastentaudit 1
 
 
Naistentaudit ja synnytykset 1
 
 
Kirurgia ja anestesiologia 2
 
 
Anatomia ja fysiologia 3
 
 
Psykiatria 1
 
 
Mikrobiologia ja tautioppi 1
 
 
Hoitoelvytys 0.5
 
 
Farmakologia 1.5
 
 
Sisätaudit 1.5
 
 
13.513.5013.50
SAIRAANHOITAJA- JA TERVEYDENHOITAJAKOULUTUKSEN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
HOITOTYÖ AVOTERVEYDENHUOLLON VASTAANOTTOTOIMINNASSA
()
         
Hoidon tarpeen arviointi ja päätöksenteko avoterveydenhuollossa 5
 
 
Pitkäaikaissairaan ja infektiopotilaan omahoidon tukeminen 5
 
 
Sähköiset terveyspalvelut terveyden edistämisen tukena 5
 
 
MIELENTERVEYS-, KRIISI- JA PÄIHDEHOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Kliininen asiantuntijuus ja terapeuttiset menetelmät mielenterveys- ja päihdehoitotyössä 10
 
 
Kriisistä selviytymisen tukeminen 5
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAISTURVALLISUUS
()
         
Turvallisen työpaikan perusteet 5
 
 
Työpaikkaväkivallan kohtaaminen 5
 
 
Globaali turvallisuus ja hyvinvointi 5
 
 
Seksuaalisuus - jokaisen oikeus? 5          
MONIMUOTOINEN HOITOTYÖN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Monimuotoinen asiantuntijuus 1 5
 
 
Monimuotoinen asiantuntijuus 2 10
 
 
AKUUTTIHOITOTYÖ
()
         
Leikkauspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Tehopotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Päivystyspotilaan hoitotyö ja hoitoympäristö 5
 
 
Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5
 
 
Nursing of Surgical Patients and the Care Environment 5
 
 
Nursing of Patients in Emergency Care and the Care Environment 5
 
 
IKÄÄNTYNEET ASIAKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
()
         
Terveysteknologia ikääntyneen kotona selviämisen tukena 5
 
 
Sosiaali- ja terveydenhuolto iäkkään asiakkaan tukena 10
 
 
SYÖPÄHOITOTYÖN KLIININEN ASIANTUNTIJUUS
()
         
Syöpähoitotyön kliiniset erityistilanteet 5
 
 
Immunoterapia, hematopoieettisten kantasolujen siirrot sekä tukihoidot 5
 
 
Palliatiivinen hoitotyö syöpähoitotyössä 5
 
 
12012001200
MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPINNOT
()
         
EMPOWERING MULTICULTURAL CLIENTS
()
         
Global Challenges and Possibilities within Social Services, Community Work and Client Counselling 5
 
 
Supporting Multicultural Families 5
 
 
Mental Health and Wellbeing Promotion with Multicultural Clients 5
 
 
Creative Methods in Empowering Multicultural Clients 10
 
 
Constructive communication with Multicultural Clients 5
 
 
Taidelähtöiset menetelmät sosiaalialan työssä 5
 
 
HEALTH AND WELLBEING FROM GLOBAL PERSPECTIVE
()
         
New Technological Solutions and Innovations for Social and Health Care 5
 
 
Global Health 5
 
 
Wellness at Work 5
 
 
Current Developments and Innovations in Social and Health Care in Finland 5
 
 
Multicultural and Multidisciplinary Professional Competences 5
 
 
Accessible Service Environments 10
 
 
70655655
SOSIAALIALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
MONIALAINEN ASIAKASOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
()
         
Ihmisen elämänkulun vaiheet 5
 
 
Samanlaisia, erilaisia - monenlaisia mahdollisuuksia 5
 
 
Monimuotoinen perhe 5
 
 
Vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Työvälineitä perheiden tukemiseksi sosiaali -ja terveysalalla 5
 
 
Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5
 
 
Terveyden ja turvallisuuden edistäminen 5
 
 
UUDISTUVA OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY SOSIAALIHUOLLOSSA
()
         
Oikeudellistuva yhteiskunta ja ihminen 10
 
 
Asiakkaana sosiaalihuollossa 5
 
 
Lapsi ja perhe sosiaalihuollon asiakkaana 10
 
 
Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa 5
 
 
AIKUISSOSIAALITYÖ
()
         
Aikuissosiaalityö ja sosiaaliohjaus 5
 
 
Kuntouttavat työmenetelmät, ohjaus ja neuvontatyö aikuissosiaalityössä 10
 
 
Moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteet 5
 
 
VARHAISKASVATUKSEN OSAAMINEN
()
         
Varhaiskasvatuksen moninaisuus ja erityisyys 10
 
 
Varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen 10
 
 
Varhaiskasvatustoiminnan ohjausosaaminen 10
 
 
LASTENSUOJELUN JA PERHETYÖN OSAAMINEN
()
         
Lastensuojelu 10
 
 
Perhetyö 10
 
 
Lasten ja nuorten kanssa työskentely 10
 
 
LUOVAT TOIMINNOT HYVINVOINTITYÖSSÄ
()
         
Kohtaamistaiteen ohjausosaaminen 10
 
 
Kohtaamistaiteen perusteet 5
 
 
Draaman pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Kuvallisen ilmaisun terapeuttiset menetelmät 5
 
 
Kuvallisen ilmaisun pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Musiikin pedagogiset mahdollisuudet 10
 
 
Liikunnan ja tanssin erityismetodit 5
 
 
Musiikin terapeuttiset mahdollisuudet 5
 
 
Psyko- ja sosiodraama 5
 
 
22522502250
RIKOSSEURAAMUSALAN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
TURVALLISUUDEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN RIKOSSEURAAMUSALALLA
()
         
Turvallisuuden hallinta ja kehittäminen rikosseuraamusalalla 15
 
 
KUNTOUTTAVA SOSIAALITYÖ JA METODISUUS
()
         
Metodisuus rikosseuraamusalalla 5
 
 
Kuntouttava sosiaalityö 10
 
 
KUNTOUTUS, PÄIHTEET JA MIELENTERVEYS
()
         
Motivoiva keskustelu 5
 
 
Päihdetyö 5
 
 
Mielenterveystyö 5
 
 
45450450
FYSIOTERAPEUTIN TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
KUNTOUTUKSEN VERKOSTOT
()
         
National and Global Rehabilitation Challenges and Effectiveness 5
 
 
Valinnainen harjoittelu 10
 
 
HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN
()
         
Ravitsemus hyvinvoinnin tukena 5
 
 
Fysioterapian täydentävä menetelmäosaaminen 5
 
 
Toimintakyvyn edistämisen projekti 5
 
 
30300300
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
()
         
Kuntoutuksen monialaiset arviointimenetelmät 5          
Professional Educational Trip to the United Kingdom 5
 
 
Varhaisen vuorovaikutuksen ja mentalisaation tukeminen 5
 
 
Lähisuhdeväkivalta -seminaari - valmiuksia tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen 2
 
 
Kipuasiakkaan fysioterapia 5          
Parisuhde pinnalla ja pohjalla 5
 
 
Sosiaali- ja terveystalous 5
 
 
Kliinisen hoitotyön työpaja- ja simulaatioharjoittelu ja/tai ammattitaitoa edistävä harjoittelu 5          
eService Competence 5
 
 
27270270
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 530.5 525.5 5 525.5 5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.